Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2000/9/EK par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to Eiropas Savienības (ES) līmenī nosaka pamata drošības prasības un pārbaužu un uzraudzības procedūras, kas piemērojamas trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Trošu ceļi, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai, ir ražošanas līdzekļi (t. i., smagais aprīkojums, kam nepieciešami relatīvi lieli ieguldījumi). Tie ietver vairākus elementus, un tos projektē, izgatavo, samontē un nodod ekspluatācijā, lai varētu sniegt pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus.

Darbības joma

 • Šī direktīva attiecas uz šādām iekārtām:
  • trošu dzelzceļiem un citiem transportlīdzekļiem, kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses;
  • trošu vagoniem, ja vagonus ceļ un/vai pārvieto ar cēlājtrosēm; šajā kategorijā ietilpst arī pusvagoni un krēslu pacēlāji;
  • bugeļiem.

Direktīva neattiecas uz:

 • pacēlājiem Direktīvas 95/16/EK izpratnē;
 • tradicionālās uzbūves trošu piedziņas tramvajiem;
 • iekārtām, ko izmanto lauksaimniecības mērķiem;
 • iekārtām, ko izmanto gadatirgos vai atpūtas parkos, kas ir paredzētas izklaidēšanai;
 • iekārtām, ko izmanto kalnrūpniecības vai rūpniecības mērķiem;
 • trošu piedziņas prāmjiem, zobstieņa tipa dzelzceļiem un ķēžu piedziņas iekārtām.

Definīcijas

 • Direktīvā ir sniegtas iekārtas*, drošības elementa*, galvenā pasūtītāja*, ekspluatācijas prasību* un apkopes prasību* definīcijas.
 • Tajā ir noteikti normatīvi jeb pamatprasības attiecībā uz drošību, veselību kā arī vides aizsardzību un patērētāju aizsardzību, kas jāievēro aprīkojuma ražošanā un pirms tā nodošanas ekspluatācijā.

Standartizācija

 • Uz pamatprasību pamata tiek izstrādātas Eiropas specifikācijas (kopējas tehniskas specifikācijas, Eiropas tehniskie apstiprinājumi vai attiecīgās valsts standarti, ar kuriem pārņem Eiropas standartus). Tās publicē Oficiālajā Vēstnesī.
 • Eiropas standartizācijas organizācijas izstrādā Eiropas saskaņotos standartus.
 • Tiek pieņemts, ka jebkura sistēma, kas izgatavota atbilstoši Eiropas specifikācijām, atbilst pamatprasībām.

Novērtēšanas procedūras

 • Drošības elementu un sistēmu atbilstības pamatprasībām novērtēšanai izmantoto procedūru pamatā ir moduļu pieeja, kas aprakstīta ES noteikumos par CE atbilstības zīmi. Par atbilstības novērtēšanu atbild ES valstu nozīmētas iestādes saskaņā ar kopīgiem novērtēšanas kritērijiem, un tās pēc tam informē Eiropas Komisiju un citas ES valstis. Drošības elementu novērtēšanas procedūru sāk pēc ražotāja vai ražotāja pārstāvja Eiropas Savienībā lūguma, savukārt iekārtu novērtēšanas procedūru sāk pēc galvenā pasūtītāja vai tā pārstāvja lūguma.
 • Pirms laišanas tirgū aprīkojumam ir jāsaņem CE atbilstības deklarācija, kas ar šo direktīvu piešķir atbilstībai praktisku formu. Drošības elementu gadījumā to sastāda ražotājs vai ražotāja pārstāvis ES, savukārt iekārtu gadījumā to sastāda galvenais pasūtītājs vai tā pārstāvis.
 • Gadījumos, kad uz drošības elementiem attiecas citas ES direktīvas, CE atbilstības deklarācijā norāda arī to, ka drošības elementi atbilst attiecīgo direktīvu prasībām.
 • ES valstis to teritorijā nevar, pamatojoties uz šo direktīvu, aizliegt, ierobežot vai kavēt:
  • laist tirgū drošības elementus, lai izmantotu tos sistēmā;
  • būvēt un nodot ekspluatācijā iekārtas, kuras atbilst direktīvas prasībām.
 • ES valstij ir pienākums noskaidrot, vai drošības elements ar CE atbilstības zīmi vai iekārta, kas atļauta un kas tiek izmantota atbilstīgi paredzētajam mērķim, var apdraudēt cilvēku drošību un veselību un, atkarībā no apstākļiem, īpašuma drošību. Ja ES valsts konstatē apdraudējumu, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ieviestu ierobežojumus šā elementa vai iekārtas lietošanai. Direktīvā ir noteiktas procedūras, kas jāievēro atkarībā no tā, vai neatbilstību rada:
  • pamatprasību neievērošana;
  • nepareiza Eiropas specifikāciju piemērošana;
  • Eiropas specifikāciju nepilnības.

Atcelšana

Direktīvu 2000/9/EK atceļ un aizstāj ar Regulu (ES) 2016/424, kas stājas spēkā ar 2018. gada 21. aprīli.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2000. gada 3. maija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2002. gada 3. maijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Iekārta: šī kopsavilkuma kontekstā iekārtu veido vairāki elementi un tā ir projektēta, izgatavota, samontēta un nodota ekspluatācijā ar mērķi pārvadāt cilvēkus.

Drošības elements: jebkurš pamatelements, pamatelementu kopa, iekārtas aprīkojums kopumā, kā arī jebkura ierīce, ko iekļauj iekārtā ar mērķi panākt cilvēku drošību vai veselību, vienalga vai tie būtu lietotāji, apkalpojošais personāls vai trešās personas.

Galvenais pasūtītājs: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas pasūta iekārtas celtniecību.

Ekspluatācijas prasības: visi tehniskie noteikumi un pasākumi, kas skar projektēšanu un projekta realizāciju un kas ir nepieciešami iekārtas drošai ekspluatācijai.

Apkopes prasības: visi tehniskie noteikumi un pasākumi, kas skar projektēšanu un projekta realizāciju un kas ir nepieciešami apkopei, kuras mērķis ir panākt drošu iekārtas ekspluatāciju.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/9/EK (2000. gada 20. marts) par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai (OV L 106, 3.5.2000., 21.–48. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/424 (2016. gada 9. marts) par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (OV L 81, 31.3.2016., 1.–50. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.09.2016

Top