Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mašīnu drošība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mašīnu drošība

Direktīva 2006/42/EK par mašīnām (ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/ES (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to atļauj Eiropas veselības aizsardzības un drošības prasībām atbilstošu mašīnu brīvu apriti ES. Tas nozīmē, ka darba ņēmēji un sabiedrības locekļi ir labi aizsargāti, izmantojot mašīnas vai nonākot ar tām saskarē.

Ar to nosaka gan obligātos, gan brīvprātīgos standartus.

Tā attiecas uz produktiem tikai tad, kad tie pirmo reizi tiek laisti ES tirgū.

Tā palīdz ES veicināt inovācijas un būt efektīvākai un konkurētspējīgākai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva attiecas uz mašīnām, maināmām iekārtām, drošības sastāvdaļām, celšanas palīgierīcēm, ķēdēm, trosēm un pinumiem, noņemamām mehāniskās transmisijas ierīcēm un daļēji komplektētām mašīnām.

Tā neattiecas uz cita veida mašīnām, piemēram, mašīnām, ko izmanto tirgus laukumos, kodolenerģijas nozarē, laboratorijās un raktuvēs vai militārajām un policijas vajadzībām.

Ražotājiem:

ir jāveic riska novērtējums, lai noteiktu mašīnai piemērojamās veselības aizsardzības un drošības prasības;

ir jāņem vērā riska novērtējums, projektējot un konstruējot mašīnas;

jānosaka mašīnas lietošanas ierobežojumi;

jānosaka iespējamie apdraudējumi;

jānovērtē risks, ka mašīna varētu radīt nopietnas traumas vai kaitējumu veselībai, un jāpalielina mašīnas drošības līmenis;

jānodrošina mašīnas atbilstība būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām, kas uzskaitītas direktīvas I pielikumā;

jānodrošina tehniskā dokumentācija, kurā apliecināta mašīnas atbilstība direktīvas prasībām;

jānodrošina atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošana un visas nepieciešamās informācijas, tostarp montāžas un lietošanas instrukciju, pieejamība;

jāpārbauda, vai ir aizpildīta ES atbilstības deklarācija un vai pie mašīnas ir piestiprināts CE atbilstības marķējums, lai mašīnu varētu izmantot jebkurā ES vietā.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA STĀJĀS SPĒKĀ?

2009. gada 29. decembrī.

KONTEKSTS

Mašīnas - Eiropas Komisijas tīmekļa vietne.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/42/EK

29.6.2006.

29.6.2008.

OV L 157, 9.6.2006., 24.-86. lpp.

Labojums

-

-

OV L 76, 16.3.2007., 35. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 596/2009

7.8.2009.

-

OV L 188, 18.7.2009., 14.-92. lpp.

Direktīva 2009/127/EK

15.12.2009.

15.6.2011.

OV L 310, 25.11.2009., 29.-33. lpp.

Regula (ES) Nr. 167/2013

22.3.2013.

-

OV L 60, 2.3.2013., 1.-51. lpp.

Direktīva 2014/33/ES

18.4.2014.

19.4.2016.

OV L 96, 29.3.2014., 251.-308. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK īstenošanu par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem) (OV C 54, 13.2.2015., 1.-79. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.09.2015

Top