Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru prasījumiem, kurus atbildētājs neapstrīd. Ar to vienkāršo, paātrina un samazina tiesāšanās izdevumus lietās, kurās iesaistīta vairāk nekā viena ES valsts.
 • Ar to arī atļauj Eiropas maksājumu rīkojumu brīvu apriti, kurus atzīst un izpilda visās ES valstīs.
 • To piemēro visās ES valstīs, izņemot Dāniju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Eiropas maksājuma rīkojuma (EOP) procedūra attiecas uz visām civillietām un komerclietām gadījumos, kad vismaz viena no pusēm dzīvo citā ES valstī nevis tajā, kur iesniegts rīkojuma pieteikums.

Šī procedūra neattiecas uz atsevišķiem jautājumiem:

 • nodokļu, muitas vai administratīvām lietām;
 • valsts atbildību par darbībām un bezdarbību, īstenojot valsts varu;
 • laulāto mantiskajām attiecībām;
 • bankrotu, tiesvedību saistībā ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību likvidāciju vai citu juridisku personu likvidāciju un tiesas rīkojumiem;
 • sociālo nodrošinājumu;
 • prasījumiem, kas izriet no ārpuslīgumiskajām saistībām, ja vien puses par tiem nav noslēgušas nolīgumu vai nav notikusi parāda piedzīšana, vai tie nav saistīti ar nomaksātiem parādiem, kas izriet no kopīpašuma tiesībām.

Pieteikšanās process

 • Šajā regulā ietverta standarta veidlapa, kas izmantojama, lai lūgtu tiesai piemērot EOP.
 • Prasījumam jābūt par konkrētu summu, kas bija jāsamaksā tajā brīdī, kad iesniedza pieteikumu.
 • Tiesu jurisdikcija ir noteikta Regulā (EK) Nr. 1215/2012 ietvertajos noteikumos.
 • Tiesa, kurā ir iesniegts pieteikums, pēc iespējas ātrāk izskata, vai ir ievēroti vairāki nosacījumi (lietas pārrobežu būtība civillietās un komerclietās, tiesas jurisdikcija, utt.), kā arī, vai prasījums ir pamatots.
 • Tiesai ir jāinformē pieteikuma iesniedzējs par prasījuma noraidīšanas iemesliem. Tādā gadījumā lēmumu nav tiesības pārsūdzēt, bet prasītājs var iesniegt jaunu pieteikumu EOP vai izmantot citu procedūru, kas pieejama saskaņā ar ES valsts tiesību aktiem.

EOPizdošana

 • Ja nosacījumi ir ievēroti, tiesa izdod EOP pēc iespējas ātrāk un parasti 30 dienu laikā no brīža, kad iesniegts pieteikums.
 • EOP tiek izdots, pamatojoties vienīgi uz prasītāja sniegto informāciju, ja prasījums ir pamatots.
 • Ja vien atbildētājs neiesniedz rīkojumu izdevušajā tiesā paziņojumu par iebildumu, to automātiski atzīst un izpilda citās ES valstīs bez turpmākām iespējām iebilst pret tā atzīšanu.
 • Izpildes procedūras reglamentē ar tās ES valsts tiesību aktiem, kurā pieprasīta EOP izpilde.

EOPpiegāde atbildētājam

EOP piegādā atbildētājam atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā to piegādā. Iespējamie EOP piegādes veidi, ar atbildētāja apstiprinājumu par saņemšanu vai bez tā, ir norādīti regulā.

Iebilšana pretEOP

 • Atbildētājs var iesniegt maksājuma rīkojumu izdevušajā tiesā paziņojumu par iebildumu. Tas jānosūta 30 dienu laikā pēc EOP piegādes atbildētājam.
 • Ja atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu, turpinās parastā civilprocesa procedūra tās ES valsts kompetentajās tiesās, kurā izdots EOP, ja vien prasītājs neaptur tiesvedību.

Atbildētājs var lūgt EOP pārskatīšanu kompetentā tiesā pēc tam, kad beidzies 30 dienu termiņš paziņojuma par iebildumu iesniegšanai, ja:

 • maksājuma rīkojums tika izsniegts bez atbildētāja apliecinājuma par saņemšanu un nebija pietiekami daudz laika, lai sagatavotos aizstāvībai;
 • atbildētāju no iebilšanas pret prasījumu kavējuši nepārvaramas varas apstākļi vai ārkārtas apstākļi;
 • maksājuma rīkojums ir izdots acīmredzami aplami.

Ja tiesa noraida atbildētāja lūgumu, EOP paliek spēkā. Savukārt, ja tiesa nolemj, ka pārskatīšana ir pamatota, EOP nav spēkā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2008. gada 12. decembrī.

KONTEKSTS

Maksājuma rīkojuma procedūras.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV L 399, 30.12.2006., 1.–32. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1896/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, piemērošanu (COM(2015) 495 final, 13.10.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2016

Top