Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas un starptautiskās tiesas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas un starptautiskās tiesas

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 19. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. pants

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ir daudz tiesu, kas darbojas starptautiskā līmenī, un ne vienmēr ir viegli atšķirt to jurisdikcijas. Šī kopsavilkuma mērķis ir informēt par Eiropas tiesām un parādīt atšķirību starp tiesām, kuras ir daļa no Eiropas Savienības (ES), un tiesām, kuras izveidojušas citas starptautiskas organizācijas.

ES tiesas

Eiropas Savienības Tiesa ietver visu ES tiesu sistēmu. Tās sastāvā ir divas tiesas:

Tiesa

Tiesai ir jurisdikcija lemt par prasībām, kuras iesniedz ES valstis vai ES iestādes. Tā var arī būt pēdējās instances tiesa saistībā ar Vispārējās tiesas spriedumiem. Šādā gadījumā tā izskata tikai lietas tiesiskos apstākļus un nevērtē faktiskos apstākļus.

Vispārējā tiesa

Vispārējā tiesa ir piesaistīta Tiesai, un tās uzdevums ir mazināt Tiesas noslogotību. Vispārējās tiesas jurisdikcijā ietilpst tādu prasību izskatīšana pirmajā instancē, kuras līgumos paredzētajos gadījumos iesniedz ES valstis vai fiziskas personas.

Specializētās tiesas

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. pantu Eiropas Parlaments un Padome var izveidot specializētās tiesas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Šīs tiesas pirmajā instancē izskata noteiktu kategoriju lietas īpašās jomās. Piemēram, 2005. gadā izveidoja Eiropas Savienības Civildienesta tiesu, lai tā risinātu ar ES civildienestu saistītus strīdus. Šī tiesa ir likvidēta, un kopš 2016. gada 1. septembra tās darbs ir uzticēts Vispārējai tiesai.

Dažādi prasību veidi

Eiropas Savienības Tiesa atbild par ES tiesību aktu ievērošanu. Tai ir jurisdikcija lemt par prasībām, kuras iesniedz ES valstis, ES iestādes vai ES pilsoņi. Ir vairāku veidu procedūras:

Starptautiskās tiesas

Ir daudz dažādu tiesu, kas izskata strīdus starptautiskā līmenī un kuru galvenās mītnes atrodas Eiropas teritorijā. Tomēr šīs tiesas nav ES pārraudzībā. Tās ir šādas:

* GALVENIE TERMINI

Arbitrāža: procedūra, kurā neatkarīga trešā puse pieņem lēmumu, lai atrisinātu strīdu starp divām pusēm.

Samierināšana: procedūra, kurā trešā puse palīdz pusēm atjaunot vai uzlabot attiecības pēc strīda.

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienību 19. pants (OV C 202, 7.6.2016., 27. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 257. pants (OV C 202, 7.6.2016., 160. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.08.2016

Top