Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genocīds, noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi — izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genocīds, noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi — izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2003/335/JHA par genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu ievieš sistēmu, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienības (ES) valstīm attiecībā uz genocīda*, noziegumu pret cilvēci* un kara noziegumu* izmeklēšanu un to izdarītāju saukšanu pie atbildības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • ES valstu pienākums ir informēt tiesībaizsardzības iestādes, ja ir pamats aizdomām, ka persona, kas iesniegusi uzturēšanās atļaujas pieteikumu, ir izdarījusi kādu no iepriekš minētajiem noziegumiem. Šādā gadījumā iestādes var sākt kriminālprocesu ES valsts vai starptautiskā krimināltiesā.
  • ES valstis palīdz cita citai izmeklēt un saukt pie atbildības par šo noziegumu izdarīšanu. Lai to palīdzētu izdarīt, tās var izveidot speciālistu vienības esošajās tiesībaizsardzības iestādēs.
  • ES valstu pienākums ir koordinēt nepārtraukto darbību, izmeklējot un saucot pie atbildības personas, kas ir izdarījušas vai kas ir līdzdalībnieki genocīdā, noziegumos pret cilvēci vai kara noziegumos. Eiropas Genocīda apkarošanas tīkla kontaktpersonas regulāri tiekas, lai apmainītos ar informāciju par pieredzi, praksi un metodēm. Šīs sanāksmes var notikt kopā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmēm.
  • Šis lēmums palīdz īstenot Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai iepriekš minētie noziegumi nepaliktu nesodīti.
  • Izmeklēšanas un saukšanas pie atbildības procesā palīdz Eurojust tīkls.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2003. gada 14. maija.

KONTEKSTS

Pēc genocīda, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem, kas notika Ruandā un bijušajā Dienvidslāvijā, starptautiskās krimināltiesas izmeklē, apsūdz un nodod tiesai šo noziegumu izdarītājus. Tomēr, lai šādu noziegumu izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem būtu veiksmīgi rezultāti, vajadzīga cieša sadarbība starptautiskā līmenī.

GALVENIE TERMINI

* Genocīds: noziegumi, kas pastrādāti ar nodomu pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu rasi, etnisko, nacionālo vai reliģisko grupu.

* Noziegumi pret cilvēci: darbības, kas veiktas kā daļa no plaša vai sistemātiska uzbrukuma, kas vērsts pret civiliedzīvotājiem.

* Kara noziegumi: kara tiesību (piemēram, Ženēvas Konvenciju) pārkāpumi. Šādu noziegumu piemēri ir necilvēcīga izturēšanās pret kara gūstekņiem, ķīlnieku nogalināšana un tīša pilsētu vai apdzīvotu vietu iznīcināšana.

AKTS

Padomes lēmums 2003/335/JHA (2003. gada 8. maijs) par genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem (OV L 118, 14.5.2003., 12.–14. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016

Top