Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Savienības Padomes reglaments

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Savienības Padomes reglaments

Eiropas Savienības Padome ir iestāde, kurā tiekas Eiropas Savienības valstis. Katru ES valsti pārstāv viens pārstāvis ministru līmenī. Padome regulāri pieņem leģislatīvus aktus - parasti to dara Eiropas Parlaments saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un Padome veic politikas veidošanas un koordinācijas funkcijas.

AKTS

Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības Padome ir iestāde, kurā tiekas Eiropas Savienības valstis. Katru ES valsti pārstāv viens pārstāvis ministru līmenī. Padome regulāri pieņem leģislatīvus aktus - parasti to dara Eiropas Parlaments saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un Padome veic politikas veidošanas un koordinācijas funkcijas.

KĀDS IR REGLAMENTA MĒRĶIS?

Ar reglamentu nosaka ES Padomes (Padomes) darbību un organizāciju. Pilnvaras pieņemt tās iekšējos noteikumus ir piešķirtas Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. panta 3. punktā.

GALVENIE ASPEKTI

Padomes sastāvi

Atkarībā no izskatāmā jautājuma Padome tiekas 10 dažādos sastāvos. To veido viens ministru līmeņa pārstāvis no katras ES valsts, kurš ir pilnvarots pārstāvēt savu valdību un balsot tās vārdā.

Vispārējo lietu padome nodrošina dažādu Padomes sastāvu darba saskaņotību.

Ārlietu padome ir atbildīga par ES ārējo darbību, kas ietver ārpolitiku, aizsardzības un drošības jautājumus, tirdzniecības politiku, kā arī attīstības sadarbību un humāno palīdzību.

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra

Padomes prezidentūru katrā 18 mēnešu laikposmā kopīgi nodrošina trīs ES valstu grupa. Katrs grupas loceklis pilda visu Padomes sastāvu prezidentūras pienākumus sešus mēnešus. Ārlietu padomei ir pastāvīgs priekšsēdētājs: Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Prezidentvalsts ir Padomes darba īstenošanas virzītājspēks, un tai ir jāiesniedz Padomes darbības programmas projekts. Šī programma jāapstiprina Vispārējo lietu padomē.

Coreper, komitejas un darba grupas

Komitejas darbu atbalsta Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper), kuras sastāvā ir katras Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvji, kā arī vairāk nekā 150 specializētas grupas un komitejas, kuras veido Padomes sagatavošanas struktūras.

Coreper atbild par Eiropas Savienības Padomes darba sagatavošanu un Padomes uzticēto uzdevumu izpildi. Coreper 2 veido ES valstu pārstāvji ar vēstnieka pakāpi ES (vai Coreper 1 gadījumā - to vietnieki), un to vada tā ES valsts, kas saskaņā ar rotācijas principu ir Padomes prezidentvalsts.

Coreper:

iepriekš jāizskata visi punkti, kas iekļauti Padomes sanāksmes darba kārtībā. Tai jācenšas savā līmenī panākt vienošanos, kas tiks iesniegta pieņemšanai Padomē;

var izveidot komitejas vai darba grupas, lai tās veiktu sagatavošanas darbus vai izpēti.

Padomes darbība

Padome atrodas Briselē, taču aprīlī, jūnijā un oktobrī Padomes sēdes notiek Luksemburgā. Padomi sasauc prezidentvalsts, kura nosaka darba kārtību.

Pirms balsošanas pārbauda, vai ir kvorums. Tas tiek sasniegts, ja sēdē piedalās Padomes locekļu vairākums. Padome balso pēc tās prezidentvalsts ierosmes. Turklāt priekšsēdētājam balsošanas procedūra jāatklāj pēc Padomes locekļa vai Komisijas ierosmes, ja šādu lēmumu pieņem Padomes locekļu vairākums.

Ja Padomei jāpieņem akts ar kvalificētu balsu vairākumu, tiek pārbaudīts, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, pārstāv vismaz 65 % no visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem.

Padomes aktu pārskatāmība un publicēšana

Ja Padome pieņem lēmumu par tiesību akta projektu, apspriedes un balsojumi vienmēr ir publiski.

Padomes pieņemtie leģislatīvie akti tāpat kā Savienības noslēgtie starptautiskie nolīgumi ir jāpublicē Oficiālajā Vēstnesī (OV).

KOPŠ KURA LAIKA REGLAMENTS IR SPĒKĀ?

Kopš 2009. gada 1. decembra. Tas tiek grozīts katru gadu, lai atspoguļotu iedzīvotāju skaita izmaiņas ES valstīs.

Papildu informācija par ES darbību ir pieejama Eiropadomes tīmekļa vietnē vai arī ES oficiālajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2009/937/ES

1.12.2009.

-

OV L 325, 11.12.2009., 35.-61. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2010/594/ES

16.9.2010.

-

OV L 263, 6.10.2010., 12.-12. lpp.

Lēmums 2010/795/ES

23.12.2010.

-

OV L 338, 22.12.2010., 47.-48. lpp.

Lēmums 2011/900/ES

31.12.2011.

-

OV L 346, 30.12.2011., 17.-18. lpp.

Lēmums 2013/746/ES

12.12.2013.

-

OV L 333, 12.12.2013., 77.-78. lpp.

Lēmums 2014/692/ES, Euratom

3.10.2014.

-

OV L 289, 3.10.2014., 18.-20. lpp.

Lēmums 2014/900/ES

13.12.2014.

-

OV L 358, 13.12.2014., 25.-27. lpp.

Pēdējā atjaunināšana: 15.04.2015

Top