Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES zilā karte — augsti kvalificētu darbinieku ieceļošana un uzturēšanās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES zilā karte — augsti kvalificētu darbinieku ieceļošana un uzturēšanās

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/50/EK — nosacījumi attiecībā uz ārpussavienības valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to paredz nosacījumus, ar kādiem Eiropas Savienības teritorijā var ieceļot un tur uzturēties augsti kvalificēti* ārpussavienības valstu valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, kuri vēlas strādāt augsti kvalificētu darbu kādā ES valstī (izņemot Dāniju, Īriju un Apvienoto Karalisti).
 • Ar to izveido ES zilās kartes* sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES zilās kartes pieteikumu iesniedzējiem ir pienākums uzrādīt:
  • derīgu darba līgumu vai saistošu darba piedāvājumu vismaz uz vienu gadu, kas paredz, ka alga ir vismaz 1,5 reizes lielāka nekā attiecīgās ES valsts vidējā bruto gada alga;
  • dokumentus, kas apliecina, ka viņiem ir nepieciešamā kvalifikācija;
  • derīgu ceļošanas dokumentu un vīzu, ja tā ir vajadzīga;
  • pierādījumu par to, ka viņiem ir veselības apdrošināšana.
 • ES valstis var noraidīt pieteikumu, ja iepriekš minētie nosacījumi nav izpildīti vai ja dokumenti ir iegūti nelikumīgā ceļā, ir viltoti vai izmainīti.
 • Pieteikuma iesniedzējs nedrīkst būt drauds sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības drošībai vai veselībai.
 • ES valstis var noteikt augsti kvalificēto darbinieku skaitu, ko tās ir gatavas uzņemt.
 • Nosacījumus izpildījušie pieteikumu iesniedzēji saņem ES zilo karti ar standarta derīguma termiņu no viena gada līdz četriem gadiem atkarībā no izvēlētās ES valsts vai no darba līguma ilguma, ja tas ir īsāks nekā minētais standarta derīguma termiņš plus trīs mēneši.
 • Atkarībā no izvēlētās ES valsts, pieteikumu var iesniegt privātpersonas un/vai to darba devēji.
 • Pirmos divus gadus ES zilās kartes turētāji drīkst strādāt tikai augsti kvalificētu darbu, kas atbilst uzņemšanas nosacījumiem. Pēc tam atkarībā no izvēlētās ES valsts viņi var pieteikties cita veida augsti kvalificētai nodarbinātībai ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts valstspiederīgie.
 • ES zilās kartes turētāji un viņu ģimenes locekļi drīkst ieceļot, atkārtoti ieceļot un uzturēties tās ES valsts teritorijā, kas izdevusi ES zilo karti, kā arī šķērsot citu ES valstu teritoriju.
 • ES zilās kartes turētājiem ir tādas pašas tiesības kā attiecīgās valsts valstspiederīgajiem, ciktāl tas attiecas uz darba apstākļiem, izglītību, diplomu atzīšanu, sociālā nodrošinājuma aspektiem un biedrošanās brīvību. ES valstis var ierobežot dažus no šiem elementiem, jo īpaši izglītības dotācijas un aizdevumus.
 • Valsts iestādes var atsaukt ES zilo karti vai arī atteikt tās atjaunošanu, ja tās turētājs vairs neatbilst sākotnējiem nosacījumiem, ilgāk nekā trīs mēnešus ir bijis bez darba vai arī tiek uzskatīts par draudu sabiedrībai.
 • Pēc likumīgi nodzīvotiem astoņpadsmit mēnešiem ES zilās kartes turētājs var ar atvieglotiem nosacījumiem pārcelties uz citu ES valsti. Ja šīs personas atkal atbilst uzņemšanas kritērijiem, tās var sākt strādāt vēl pirms lēmuma pieņemšanas, un ģimenes locekļi tām var pievienoties nekavējoties.
 • Eiropas Komisija reizi trijos gados sagatavo ziņojumu par šī tiesību akta piemērošanu. Pirmais ziņojums tika publicēts 2014. gada jūnijā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 19. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 19. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Likumīgā migrācija”.

GALVENIE TERMINI

* Augsti kvalificēti darbinieki ir personas, kuras ir atalgotas un kurām ir specifiska kompetence, ko apliecina augstākās profesionālās kvalifikācijas.

* ES zilā karte: darba un uzturēšanās atļauja, kura tiek dēvēta par “ES zilo karti” un kura tās turētājam dod tiesības dzīvot un strādāt ES valstī, kas izdevusi karti.

AKTS

Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009. gada 25. maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos (OV L 155, 18.6.2009., 17.–29. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā (“ES zilā karte”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.04.2016

Top