Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportlīdzekļu reģistrācijas dienestu piekļuve SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportlīdzekļu reģistrācijas dienestu piekļuve SIS II

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1986/2006 par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Šī regula ļauj Eiropas Savienības (ES) valstu dienestiem, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļūt otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II).
 • Tas tiek darīts vienīgi ar nolūku pārbaudīt to, vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi nav nozagti un/vai to, vai tos nemeklē kā pierādījumu kriminālprocesā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šī regula dod tiesības transportlīdzekļu reģistrācijas dienestiem piekļūt datiem SIS II sistēmā saistībā ar:
  • mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora darba tilpums pārsniedz 50 cm3 (kubikcentimetrus);
  • piekabēm, kuru pašmasa pārsniedz 750 kg, un dzīvojamām piekabēm;
  • nozagtām, piesavinātam, pazudušām vai nederīgām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm.
 • Transportlīdzekļu reģistrācijas dienesti, kuri nav valsts dienesti, var piekļūt SIS II datiem tikai ar kādas no SIS II lēmumā (t. i., Padomes Lēmumā 2007/533/TI) minēto iestāžu starpniecību. Šīs iestādes ir robežkontroles iestādes, policija un muita.
 • SIS II lēmumā ir noteikti veicamie pasākumi, ja SIS II sistēmā tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis ir nozagts vai to meklē kā pierādījumu kriminālprocesā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 17. janvāra.

KONTEKSTS

ES valstu pienākums ir sniegt savstarpēju atbalstu, lai īstenotu Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem. Tās var apmainīties ar informāciju, lai pārbaudītu transportlīdzekļa juridisko statusu valstī, kurā tas bijis iepriekš reģistrēts.

Ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumu 2007/533/TI par SIS II izveidi, darbību un izmantošanu (SIS II regulu un lēmumu) aizstāja gandrīz visus pantus (izņemot vienu) Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnijā noslēgto Šengenas nolīgumu. Minētais pants attiecas uz ES valstu iestāžu un dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi Šengenas Informācijas sistēmai. Šis trešais akts papildina SIS II tiesisko regulējumu, nodrošinot, ka ES valstu transportlīdzekļu reģistrācijas dienestiem ir piekļuve SIS II, kad tas sāk darboties.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 (2006. gada 20. decembris) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (OV L 381, 28.12.2006., 1.–3. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1986/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016

Top