Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jaunas ES valsts pievienošanās process

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jaunas ES valsts pievienošanās process

KOPSAVILKUMS:

Līgums par Eiropas Savienību — pievienošanās Eiropas Savienībai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU (LES) MĒRĶIS?

 • 49. pantā ir noteikts tiesiskais pamats, saskaņā ar kuru jebkura ES valsts var pievienoties ES.
 • 2. pantā ir izklāstītas vērtības, kas ir ES pamatā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbilstības nosacījumi

Valstij, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu, ir:

 • jābūt valstij, kuras ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir Eiropā;
 • jāievēro un jāapņemas sekmēt LES 2. pantā minētās vērtības, proti: respektēt cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu; ievērot cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības; ievērot tādas sabiedrības principus, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Valstij, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu, ir jāizpilda arī ES atbilstības kritēriji. Tos sauc par Kopenhāgenas kritērijiem, jo tie tika definēti Eiropadomes sanāksmē, kas 1993. gada jūnijā notika Kopenhāgenā. Tie ir šādi:

 • stabilas iestādes, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un minoritāšu tiesību ievērošanu un aizsardzību;
 • darboties spējīga tirgus ekonomika un spēja tikt galā ar ES valdošo konkurenci un tirgus apstākļiem;
 • spēja uzņemties un efektīvi īstenot dalībvalsts saistības, tostarp ievērot politiskās, ekonomiskās un monetārās savienības mērķus.

Eiropadomes sanāksmē, kas 1995. gada decembrī notika Madridē, šiem kritērijiem pievienoja nosacījumu, ka kandidātvalstij ir jāspēj piemērot ES tiesību aktus un jāspēj nodrošināt ES tiesību aktu efektīva transponēšana valsts tiesību aktos ar attiecīgo administratīvo un tiesu iestāžu palīdzību.

ES ir tiesīga izlemt, kad kandidātvalsts ir izpildījusi pievienošanās kritērijus. ES pašai ir arī jāspēj integrēt jaunās ES valstis.

Pievienošanās process

 • 1.

  Iesniegums

Eiropas valsts, kura atbilst LES 2. pantā minētajiem kritērijiem, iesniedz ES Padomei oficiālu iesniegumu. ES Padome informē Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un valstu parlamentus par iesnieguma saņemšanu.

 • 2.

  Kandidātvalsts statuss

Kandidātvalsts statusu valstij piešķir ES Padome pēc tam, kad no Komisijas ir saņemts labvēlīgs atzinums un Eiropadome to izskata.

 • 3.

  Pievienošanās sarunas

Sarunas tiek uzsāktas pēc tam, kad ES Padome ir pieņēmusi vienbalsīgu lēmumu.

Sarunas notiek starpvaldību konferencēs starp ES valstu valdībām un kandidātvalsts valdību. ES tiesību aktu kopumu (acquis) sadala pa politikas jomām, kas tiek apspriestas katra atsevišķi. (Patlaban ir 35 politikas jomas jeb nodaļas.)

Pirmspievienošanās posmā Komisija uzrauga kandidātvalsts centienus īstenot acquis. Tā arī sniedz atbalstu kandidātvalstīm šajā procesā, izmantojot pirmspievienošanās finanšu instrumentus, piemēram, TAIEX.

Pārejas noteikumi — sarunu dalībnieki apspriež arī to, vai (un kādā veidā) atsevišķus noteikumus varētu ieviest pakāpeniski, lai jaunajai ES valstij vai esošajām ES valstīm dotu laiku pielāgoties. Šos jautājumus apspriež galvenokārt sarunu noslēguma posmā.

 • 4.

  Izvērtēšanas process

Līdztekus sarunām norisinās arī izvērtēšanas process. Tā ietvaros tiek pārbaudīts, vai atsevišķas acquis daļas, kas iekļautas attiecīgajā nodaļā, ir transponētas kandidātvalsts tiesību aktos. Nodaļu var provizoriski slēgt tikai tad, kad kandidātvalsts pierāda, ka tā šo acquis nodaļu jau ir ieviesusi vai arī ieviesīs līdz pievienošanās dienai. Izņēmums ir tie gadījumi, kad kandidātvalsts vienojas par īpašiem noteikumiem attiecībā uz noteiktu acquis daļu.

Visa procesa laikā Komisija sniedz informāciju ES Padomei un Eiropas Parlamentam, jo īpaši ar gada progresa ziņojumu palīdzību. Par šiem ziņojumiem notiek diskusijas Eiropas Parlamentā, kas iesniedz savus novērojumus un plenārsēdē pieņemtās rezolūcijas. Kandidātvalsts izstrādā arī valsts gada programmas, kurās izvērtē progresu, kas panākts dažādu acquis nodaļu ieviešanā.

 • 5.

  Pievienošanās

Pievienošanās sarunu galvenais mērķis ir sagatavot pievienošanās līgumu. Pievienošanās ir jāapstiprina ES Padomē ar vienprātīgu lēmumu, un Eiropas Parlamentam ir jāsniedz sava piekrišana. Pēc tam līgumu paraksta un ratificē katra ES valsts un valsts, kas pievienojas, atbilstoši katras valsts konstitucionālajai kārtībai.

KONTEKSTS

AKTS

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 49. pants

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants

Pēdējo reizi atjaunots: 09.05.2016

Top