Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starptautiski nolīgumi: ES pieņemšanas procedūras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starptautiski nolīgumi: ES pieņemšanas procedūras

KOPSAVILKUMS:

LESD 218. pants — ES procedūras starptautisku nolīgumu pieņemšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PANTA MĒRĶIS?

  • Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. pants nosaka procedūras un ES iestāžu pilnvaras attiecībā uz ES un ārpussavienības valstu vai starptautisku organizāciju nolīgumu apspriešanu un pieņemšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pantā ir noteiktas Padomes, Eiropas Komisijas vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Tiesas pilnvaras šajā procesā.

Parasti Padome ir pilnvarota sākt sarunas, pieņemt sarunu norādes un parakstīt un noslēgt nolīgumus.

Komisija (vai Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos) iesniedz ieteikumus Padomei sākt sarunas par nolīgumu.

Eiropas Parlamenta piekrišana ir vajadzīga, pirms Padome var noslēgt noteiktu veidu nolīgumus, t. sk.:

  • asociācijas nolīgumus;
  • nolīgumu par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai (ECTK);
  • nolīgumus, kas nopietni ietekmē ES budžetu;
  • nolīgumus, ar ko izveido īpašu iestāžu sistēmu (piemēram, kad ar nolīgumiem izveido apvienotu komiteju ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām);
  • nolīgumus jomās, kurās vai nu piemēro parasto likumdošanas procedūru, vai arī īpašu likumdošanas procedūru, kad ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana.

Saistībā ar visiem citiem nolīgumu veidiem ir nepieciešama apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

ES valsts, Padome, Komisija vai Eiropas Parlaments var saņemt Tiesas atzinumu par to, vai paredzētais nolīgums ir saderīgs ar ES Līgumu noteikumiem.

Padome pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, izņemot jomās, kurās parasti ir nepieciešama vienprātība, piemēram, saistībā ar nolīgumu par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PANTS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 1958. gada 1. janvāra.

AKTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, piektā daļa — Savienības ārējā darbība, V sadaļa — Starptautiski nolīgumi, 218. pants (bijušais EKL 300. pants)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2016

Top