Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika attiecībā uz migrāciju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika attiecībā uz migrāciju

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 862/2007 — ES statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu nosaka Eiropas Savienības (ES) mēroga noteikumus par statistikas vākšanu un apkopošanu attiecībā uz migrāciju (emigrāciju* un imigrāciju*), starptautisko aizsardzību (patvērumu), legālo un nelegālo migrāciju*, kā arī ES un EBTA valstu veiktu atpakaļnosūtīšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Statistiskās prasības

Šajā regulā ir noteiktas statistiskās prasības attiecībā uz dažādām datu kategorijām.

Saistībā ar starptautisko migrāciju ES valstīm Eurostat jāsniedz statistika par:

 • imigrantiem, kas ieceļo to teritorijās;
 • emigrantiem, kas izceļo no to teritorijām;
 • personām, kas parasti uzturas to teritorijās;
 • personām, kuras ieguvušas valsts pilsonību.

Saistībā ar uzturēšanās atļaujām un trešo valstu pilsoņu uzturēšanos ES valstīm Eurostat jāiesniedz statistika par:

 • izsniegtajām uzturēšanās atļaujām un atļaujām, kas izsniegtas imigrācijas statusa vai uzturēšanās iemesla maiņas dēļ;
 • derīgo uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa uzturēšanās atļauju skaitu.

Saistībā ar starptautisko aizsardzību ES valstīm Eurostat jāsniedz statistika par:

 • personām, kas iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumus;
 • nepilngadīgiem bez pavadības, kas iesnieguši starptautiskās aizsardzības pieteikumus;
 • izskatīšanā esošiem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem;
 • atceltiem patvēruma pieteikumiem;
 • noraidītiem starptautiskās aizsardzības pieteikumiem;
 • dotācijām bēgļiem un alternatīvās aizsardzības, valsts humānās un pagaidu aizsardzības statusiem;
 • pieprasījumiem, lēmumiem un pārvietošanu saskaņā ar Dublinas III regulu;
 • pārcelšanās* izmantotājiem.

Saistībā ar nelikumības ieceļošanas un uzturēšanās novēršanu un atpakaļnosūtīšanu ES valstīm ir jāsniedz statistika par šādiem skaitļiem:

 • trešo valstu pilsoņi, kuriem pie ārējās robežas atteikta ieceļošanu valstī;
 • trešo valstu pilsoņi, kas nelegāli uzturas to teritorijās;
 • administratīvi vai tiesas lēmumi, ar kuriem noteikts pienākums atstāt to teritorijas;
 • to trešo valstu pilsoņu skaits, kuri atgriezušies pēc tam, kad saņēmuši rīkojumu atstāt valsts teritoriju.

Datu avoti

Statistikas pamatā ir vairāki avoti, tai skaitā:

 • administratīvo un tiesu darbību ieraksti;
 • iedzīvotāju reģistri vai reģistri attiecībā uz administratīvām darbībām;
 • skaitīšanas;
 • izlases veida apsekojumi.

Kopumā statistika ir sadalīta pēc vecuma, dzimuma, pilsonības vai dzimšanas valsts. Tomēr migrācijas datu vajadzībām tiek arī apkopoti dati citās kategorijās, piemēram, uzturēšanās atļaujas izsniegšanas iemesls vai iepriekšējā vai nākamā uzturēšanās valsts.

Īstenošana

Eiropas Komisija reizi trīs gados Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. 2015. gada ziņojumā tika konstatēts, ka ir panākti uzlabojumi saistībā ar datu pieejamību, pilnīgumu, kvalitāti un laicīgumu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 20. augusta.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Emigrācija: darbība, ar kuras palīdzību persona, kas iepriekš parasti uzturējusies ES valsts teritorijā, pārtrauc savu pastāvīgo dzīvesvietu šajā valstī uz laiku, kas ilgst vai ir sagaidāms, ka ilgs, vismaz divpadsmit mēnešus.

Imigrācija: darbība, ar kuras palīdzību persona nodibina savu parasto dzīvesvietu citas ES valsts vai trešās valsts teritorijā uz laiku, kas ilgst vai ir sagaidāms, ka ilgs, vismaz divpadsmit mēnešus.

Nelegālā migrācija: iedzīvotāju pārvietošanās pāri robežām, kas neatbilst izcelsmes, tranzīta vai uzņēmējas valsts administratīvajiem vai juridiskajiem noteikumiem.

Pārcelšanās: ārpussavienības valstu pilsoņu pārvietošana uz ES valsti, kur viņiem ļauj pastāvīgi uzturēties starptautiskās aizsardzības nolūkā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 862/2007 (2007. gada 11. jūlijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem (OV L 199, 31.7.2007., 23.–29. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 862/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 351/2010 (2010. gada 23. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību saistībā ar dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupu, nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupu un pilsonības grupu kategoriju definīcijām (OV L 104, 24.4.2010., 37.–39. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 216/2010 (2010. gada 15. marts), ar ko attiecībā uz uzturēšanās atļauju izsniegšanas iemeslu kategoriju definīcijām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (OV L 66, 16.3.2010., 1.–2. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2015) 374 final, 30.7.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.11.2016

Top