Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nelikumīgo imigrantu izraidīšana uz to valstīm: kopīgi lidojumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nelikumīgo imigrantu izraidīšana uz to valstīm: kopīgi lidojumi

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2004/573/EK — kopīgi lidojumi ar mērķi no divu vai vairāku ES valstu teritorijas izraidīt nelikumīgos imigrantus

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido procedūras gadījumiem, kad divas vai vairākas Eiropas Savienības (ES) valstis sadarbojas, lai pa gaisa ceļu no ES izraidītu nelikumīgos imigrantus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Katra ES valsts ieceļ valsts iestādi, kas atbild par kopīgo lidojumu organizēšanu vai iesaistīšanos tajos.
 • Iestādei, kas organizē kopīgu lidojumu, ir pienākums:
  • sniegt attiecīgo informāciju citām ES valstīm;
  • izraudzīties aviopārvadātāju un nodrošināt, ka tiek veikti visi līgumiskie un praktiskie pasākumi;
  • pieprasīt tranzīta un galamērķa valstīm atļaujas un saņemt tās;
  • noslēgt visus vajadzīgos nolīgumus, t. sk. finanšu nolīgumus, ar citām ES valstīm, kas iesaistītas lidojumā;
  • noteikt attiecīgās darbības un procedūras, ieskaitot nepieciešamo eskorta darbinieku skaitu.
 • ES valstij, kas ir iesaistīta kopīgā lidojumā, ir pienākums:
  • informēt organizētājas valsts atbildīgo iestādi par vēlmi iesaistīties;
  • nodrošināt pietiekamu eskorta darbinieku skaitu;
  • nodrošināt vismaz divu savu pārstāvju klātbūtni, ja organizētāja valsts nodrošina visus eskorta darbiniekus.
 • Organizētājai valstij un iesaistītajām valstīm ir pienākums:
  • nodrošināt, ka visiem eskorta darbiniekiem un izraidāmajām personām ir derīgi ceļošanas dokumenti un citi vajadzīgie dokumenti, piemēram, vīzas un atļaujas;
  • informēt savas vēstniecības un konsulātus tranzīta un galamērķa valstīs par pasākumiem saistībā ar kopīgo lidojumu, lai saņemtu vajadzīgo atbalstu.
 • Lēmumā ir noteiktas detalizētas procedūras un prasības pieciem nelikumīgo imigrantu izraidīšanas posmiem:
  • pirmsizraidīšanas posms;
  • pirmslidojuma posms;
  • lidojuma posms;
  • tranzīta posms;
  • ielidošanas posms.

Tās attiecas uz tādiem jautājumiem kā reģistrēšanās, drošība un piespiedu līdzekļu* izmantošana.

 • Operatīvā sadarbība starp ES valstīm arī ietver:
  • palīdzību tranzīta laikā saistībā ar izraidīšanas lidojumiem;
  • lidojumu organizēšanu nelikumīgiem imigrantiem, uz kuriem attiecas individuāli izraidīšanas rīkojumi;
  • izraidīšanas lēmumu savstarpēju atzīšanu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2004. gada 7. augusta.

KONTEKSTS

Ik gadu 400 līdz 500 tūkstošiem trešo valstu valstspiederīgo personu liek atstāt ES, jo tās ir ieradušās vai uzturas nelikumīgi. Tikai 40 % šo personu nosūta atpakaļ uz mītnes valsti vai uz valsti, no kuras tās ieradās ES. Ir ļoti svarīgi nodrošināt nelikumīgo imigrantu izraidīšanu, lai garantētu likumīgās migrācijas ticamību.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

piespiedu līdzekļi: šos līdzekļus drīkst pielietot pret personām, kas atsakās no izraidīšanas vai izrāda pretestību; piespiedu līdzekļiem ir jābūt samērīgiem, un to īstenošanā nedrīkst izmantot pārmērīgu spēku vai apdraudēt izraidāmās personas spēju normāli elpot.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2004/573/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kopēju lidojumu organizēšanu ar mērķi no divu vai vairāku dalībvalstu teritorijas izraidīt trešo valstu piederīgos, uz kuriem attiecas izraidīšanas pasākumi (OV L 261, 6.8.2004., 28.–35. lpp.)

Padomes Lēmuma 2004/573/EK turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2003/110/EK (2003. gada 25. novembris) par palīdzību tranzīta gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu (OV L 321, 6.12.2003., 26.–31. lpp.)

Padomes Direktīva 2001/40/EK (2001. gada 28. maijs) par tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo personu izraidīšanu (OV L 149, 2.6.2001., 34.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.07.2016

Top