Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Šaujamieroču iegādes un glabāšanas kontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Šaujamieroču iegādes un glabāšanas kontrole

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 91/477/EEK — ieroču iegādes un glabāšanas kontrole

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar Šaujamieroču direktīvu izvirza minimālos nosacījumus attiecībā uz civilo šaujamieroču* apriti Eiropas Savienībā (ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu izveido četras šaujamieroču kategorijas pēc to radīto draudu līmeņa, kā definēts šīs direktīvas I pielikumā.

Darbības joma

Šo direktīvu nepiemēro ne kara ieroču un munīcijas tirdznieciskajai apritei, ne ieroču un munīcijas iegādei un glabāšanai*, ko veic:

 • bruņotie spēki, policija vai valsts iestādes;
 • kolekcionāri un organizācijas, kuras saistītas ar ieroču kultūras un vēstures aspektiem un kuras par tādām atzinušas ES valstis, kuru teritorijā tās reģistrētas.

Šī direktīva neietekmē valstu noteikumu piemērošanu attiecībā uz ieroču nēsāšanu, medībām vai šaušanu mērķī.

Šaujamieroču apliecība

Eiropas šaujamieroču apliecību ES valsts iestādes izsniedz personai, kura likumīgi kļūst par šaujamieroča īpašnieku un to lieto. Apliecība vienmēr glabājas pie personas, kura tajā norādīto šaujamieroci vai šaujamieročus lieto.

Identificēšana un izsekošana

 • Katru šaujamieroci un munīcijas komplektu ražošanas laikā marķē.
 • ES valstis uztur datorizētu reģistru šo šaujamieroču reģistrēšanai. Šim reģistram var piekļūt tikai pilnvarotas iestādes.
 • ES valstīs var izveidot sistēmu tirdzniecības starpnieku* darbības reglamentēšanai. Visā savas darbības laikā tirgotāji* uztur šaujamieroču reģistru, kurā reģistrē informāciju par visiem saņemtajiem vai pārdotajiem šaujamieročiem.

Pārdošana, iegāde un glabāšana

 • ES valstis ir atbildīgas par šo ieroču pārdošanu, iegādi un glabāšanu, tomēr visiem izstrādātajiem noteikumiem ir jāatbilst šajā direktīvā izvirzītajiem noteikumiem.
 • Noteikumi munīcijas iegādei un glabāšanai ir tādi paši kā to šaujamieroču glabāšanai, kuriem munīcija domāta.

Šaujamieroča iegāde un glabāšana ir atļauta, kad:

 • personai ir dibināts iemesls šādai iegādei un glabāšanai (piem., persona ir likumīgi atzīts kolekcionārs vai trenējas šaušanas klubā);
 • personai ir vismaz 18 gadi, kaut arī šis noteikums paredz izņēmumu attiecībā uz medībām vai šaušanai mērķī paredzētiem šaujamieročiem (piem., dažos gadījumos personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, var šaujamieročus izmantot medībām vai šaušanai mērķī, ja atrodas apstiprinātā mācību centrā vai viņas uzrauga vecāki/ pieaugušie, kuriem ir šaujamieroču atļaujas);
 • persona neapdraud sevi, sabiedrisko kārtību vai sabiedrisko drošību.

Licenču piešķiršana

Personai, kas atbilst prasībām par šaujamieroču iegādi un glabāšanu, var piešķirt daudzgadu licenci. Šādos gadījumos jāievēro zināmas formalitātes:

 • jāpaziņo kompetentajām iestādēm par šaujamieroča tālāknodošanu;
 • jāveic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, vai persona joprojām atbilst prasībām; un
 • jāievēro saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem noteiktais maksimālais laika limits.

Lai kontrolētu šaujamieroču pārvietošanu ES teritorijā, direktīvā noteiktas procedūras attiecībā uz:

 • tiešiem ieroču sūtījumiem no vienas ES valsts uz otru;
 • ieroču pagaidu ievešanu (tranzītu) caur 2 vai vairāk ES valstīm.
 • Šīs formalitātes attiecas uz visiem šaujamieročiem, izņemot kara ieročus.

ES valstu loma

 • Kopš 2009. gada ir izveidota kontaktgrupa ar nolūku atvieglot ES valstu informācijas apmaiņu.
 • Šī direktīva neiespaido ES valstu tiesības veikt pasākumus nelegālas ieroču tirdzniecības novēršanai.

Pārskatīšana un priekšlikumi

Eiropas Komisija 2015. gada novembrī pasākumu paketes attiecībā uz šaujamieročiem ietvaros iesniedza ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu. Paketē bija priekšlikums par Šaujamieroču direktīvas pārskatīšanu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 1991. gada 17. oktobra. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1993. gada 1. janvārim.

GALVENIE TERMINI

* Šaujamierocis: pārnēsājams ierocis ar stobru, kurš šaujampulvera iedarbības rezultātā raida, ir paredzēts vai var tikt pielāgots, lai raidītu šāviņu, lodi vai lādiņu.

* Munīcija: visa patrona vai tās sastāvdaļas, tostarp patronu čaulas, kapsulas, šaujampulveris, lodes vai lādiņi, ko izmanto šaujamierocī.

* Tirdzniecības starpnieks: jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav tirgotājs un kuras arods vai nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir ieroču pirkšana, pārdošana vai ar ieroču pārvietošanu saistītu formalitāšu kārtošana.

* Tirgotājs: jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras arods vai nodarbošanās pilnīgi vai daļēji ir šaujamieroču, detaļu un munīcijas ražošana, tirdzniecība, maiņa, izīrēšana, labošana vai pārveidošana.

AKTS

Padomes Direktīva 91/477/EEK (1991. gada 18. jūnijs) par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (OV L 256, 13.9.1991., 51.–58. lpp.)

Direktīvas 91/477/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli, kas grozīta ar 2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/51/EK, REFIT novērtējums (COM(2015) 751 final, 18.11.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.03.2016

Top