Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienota vīzu forma ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienota vīzu forma ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu ES vīzu formu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

1995. gadā Eiropas Savienība (ES) izveidoja vienotu ES vīzu formu, kas bija uzlīme, ko piestiprināja to ārpussavienības valstu valstspiederīgo ceļojuma dokumentam, kuriem bija nepieciešama vīza.

Ar šo regulu izveido noteikumus vienotai vīzu formai ne vien Šengenas valstīm*, bet arī Īrijai un Apvienotajai Karalistei.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vienotā forma ir piemērojama:

  • lai uzturētos vienā vai vairākās Šengenas zonas valstīs, paredzētajam uzturēšanās ilgumam kopā nepārsniedzot trīs mēnešus;
  • tranzītam caur Šengenas valstu lidostu starptautiskā tranzīta zonām (“lidostas tranzītvīza”).

Šengenas valstu gadījumā, piemēram, vienas Šengenas valsts izdota īstermiņa vīza dod tās turētājam tiesības šķērsot visu 26 valstu teritorijas uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Vīzas apmeklējumiem, kas ilgāki par minēto laika posmu, joprojām reglamentē valstu noteikumi (t. i., lai vīzas turētājs varētu stāties darbā vai uzsākt uzņēmējdarbību, tirdzniecību vai profesionālo darbību).

Vīzas uzlīmē ietvertā informācija

Vienotajā vīzas uzlīmē norāda dienu skaitu, cik ilgi persona, kura nav ES valsts valstspiederīgais, drīkst uzturēties Šengenas zonā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē. Šengenas vīzas gadījumā dienas skaita, sākot no datuma (ieskaitot), kad persona ieceļo Šengenas zonā (spiedogs par ieceļošanu), līdz datumam (ieskaitot), kad persona izbrauc no Šengenas zonas (spiedogs par izbraukšanu).

Precīzo vīzas derīguma termiņu norāda vīzas uzlīmē ailē “Uzturēšanās ilgums”.

Tehniskās specifikācijas

Vienotajai vīzas formai ir jāatbilst šādām prasībām:

  • ES tiesību aktos noteiktām tehniskajām specifikācijām, kas nosaka vispārēji atpazīstamus aizsardzības elementus, kas skaidri saskatāmi ar neapbruņotu aci (piemēram, iestrādāts fotoattēls, kas izveidots pēc augstiem drošības standartiem, logotips ar burtu vai burtu kombināciju, kas norāda izsniedzēju valsti vai valstis (Beniluksa valstu gadījumā));
  • citām tehniskajām specifikācijām, kuru mērķis ir novērst vīzas viltošanu un falsifikāciju un sniegt metodes vīzas aizpildīšanai.

Katra ES valsts izraugās tikai vienu iestādi, kura ir atbildīga par vīzu iespiešanu. Tā paziņo iestādes nosaukumu Eiropas Komisijai un citām ES valstīm.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1995. gada 3. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Vīzu politika”.

GALVENAIS TERMINS

* Šengenas valstis: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 (1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 1.–4. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1683/95 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 333/2002 (2002. gada 18. februāris) par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu (OV L 53, 23.2.2002., 4.–6. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1.–58. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.04.2016

Top