Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/58/EK — lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzība

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to pieņem vispārējus noteikumus attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību neatkarīgi no to sugas.
 • Šos noteikumus piemēro lauksaimniecībā izmantojamiem dzīvniekiem, kas paredzēti pārtikas, vilnas, ādas vai kažokādas ražošanai, vai cita veida izmantošanai lauksaimniecībā, tostarp zivīm, rāpuļiem un abiniekiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Visas ES valstis ir ratificējušas Eiropas Konvenciju par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Šīs konvencijas galvenie panti attiecas uz šo dzīvnieku vajadzībām atbilstoša mājokļa, barības un aprūpes nodrošināšanu.
 • Sagatavojot un īstenojot ES tiesību aktus, ES valstīm ir jāievēro šīs dzīvnieku labturības prasības, jo īpaši lauksaimniecības politikas jomā.

Dzīvnieki

Šī direktīva attiecas uz dzīvniekiem (ieskaitot zivis, rāpuļus un abiniekus), kas tiek audzēti vai turēti pārtikas, vilnas, ādas vai kažokādas ražošanai, vai cita veida izmantošanai lauksaimniecībā. To nepiemēro attiecībā uz:

 • savvaļas dzīvniekiem;
 • dzīvniekiem, ko paredzēts izmantot sacīkstēs vai kultūras pasākumos (izstādēs);
 • izmēģinājumos izmantotajiem vai laboratorijas dzīvniekiem;
 • bezmugurkaulniekiem.

Plašāka informācija par konkrētām dzīvnieku kategorijām ir atrodama šajos kopsavilkumos:

Audzēšanas apstākļi

ES valstīm ir jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu, ka dzīvnieku īpašnieki vai turētāji gādā par viņu aprūpē esošo dzīvnieku labturību, un lai nodrošinātu, ka šiem dzīvniekiem netiek nodarītas nevajadzīgas sāpes, ciešanas vai savainojumi. Saskaņā ar iepriekšēju pieredzi un mūsdienu zinātnes atziņām audzēšanas apstākļi ietver tālāk aprakstītos aspektus.

 • Personāls: par dzīvniekiem jārūpējas pietiekamam daudzumam darbinieku, kam ir šim nolūkam piemērotas spējas, prasmes un profesionālās iemaņas.
 • Pārbaudes: visus dzīvniekus, ko tur lopkopības kompleksos, jāpārbauda vismaz reizi dienā. Savainotiem vai slimiem dzīvniekiem nekavējoties jāsaņem pienācīga aprūpe un vajadzības gadījumā tie jānošķir, nodrošinot piemērotus apstākļus.
 • Uzskaite: dzīvnieku īpašniekam vai turētājam vismaz trīs gadus jāglabā uzskaites pieraksti par visu veikto ārstēšanu.
 • Pārvietošanās brīvība: visiem dzīvniekiem, pat ja tie ir piesieti, sapīti vai atrodas būrī, jādod pietiekami daudz vietas, lai izkustētos tādā veidā, kas nerada nevajadzīgas ciešanas vai savainojumus.
 • Ēkas un novietnes: ēku celtniecībā izmantojamajiem materiāliem jābūt pilnībā tīrāmiem un dezinficējamiem. Gaisa apmaiņa, putekļu daudzums, temperatūra un relatīvais gaisa mitrums jāuztur pieņemamā līmenī. Dzīvniekus, ko tur ēkās, nedrīkst turēt pastāvīgā tumsā vai arī liegt tiem pienācīgu atpūtu no mākslīgā apgaismojuma.
 • Automātiskas un mehāniskas iekārtas: visas automātiskās un mehāniskās iekārtas, kas ir būtiski svarīgas dzīvnieku veselībai un labsajūtai, jāpārbauda vismaz reizi dienā. Ja tiek izmantota mākslīgas ventilācijas sistēma, jāparedz pienācīga rezerves sistēma, lai garantētu pietiekamu gaisa apmaiņu.
 • Barība, ūdens un citas vielas: dzīvniekiem jādod pilnvērtīgs un atbilstošs uzturs, kas tiek nodrošināts pietiekamā daudzumā un regulāros intervālos. Dzīvniekiem nedrīkst dot nekādas citas vielas, izņemot tās, ko dod terapeitiskā vai profilaktiskā nolūkā, vai zootehniskas ārstniecības nolūkā. Turklāt barošanas un dzirdināšanas ierīcēm jābūt veidotām tā, lai maksimāli ierobežotu piesārņojuma iespēju.
 • Sakropļojumi: piemēro attiecīgos valsts noteikumus par sakropļojumiem.
 • Vaislošanas paņēmieni: nedrīkst praktizēt tādus vaislošanas paņēmienus, kas izraisa ciešanas un savainojumus, ja vien to ietekme ir minimāla, īslaicīga vai to skaidri atļāvušas valsts iestādes. Dzīvniekus nedrīkst turēt saimniecībā, ja tas kaitē to veselībai vai labsajūtai.

Pārbaudes

ES valstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka kompetentās valsts iestādes veic pārbaudes. Tām par šīm pārbaudēm jāziņo Eiropas Komisijai, kura attiecīgos ziņojumus izmanto, lai izstrādātu priekšlikumus par pārbaužu saskaņošanu.

Novērtēšana un īstenošana

Reizi 5 gados Komisijai iesniedz ziņojumu Padomei par šīs direktīvas īstenošanu, kā arī priekšlikumus uzlabojumiem, ja tādi nepieciešami. Padome šo ziņojumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu.

ES valstīm ir atļauts saglabāt vai ieviest stingrākus noteikumus.

Regula par oficiālajām kontrolēm

Ar Regulu (ES) 2017/625 — ES jauno tiesību aktu par pārtikas un dzīvnieku barības oficiālajām kontrolēm — groza nelielas tehniskas nianses minētajā direktīvā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2019. gada 14. decembra.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 8. augusta. ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1999. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 98/58/EK (1998. gada 20. jūlijs) par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 221, 8.8.1998., 23.–27. lpp.)

Direktīvas 98/58/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Regulas (ES) 2017/625 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Lēmums 2006/778/EK (2006. gada 14. novembris) par obligātajām prasībām informācijas vākšanai to ražotavu pārbaužu laikā, kurās audzē lauksaimniecībā izmantojamos dzīvniekus (OV L 314, 15.11.2006., 39.–47. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.11.2017

Top