Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošas dzīvnieku barības nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drošas dzīvnieku barības nodrošināšana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka nevēlamo vielu un produktu* (piesārņotāju) maksimālo pieļaujamo daudzumu Eiropas Savienības (ES) tirgū pieejamajā dzīvnieku barībā (ieskaitot importu).

Ar to ierobežo risku, ka dzīvnieku barība varētu tikt saindēta ar vielām, kas ir indīgas vai kas negatīvi ietekmē ražošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Direktīva attiecas uz visiem produktiem, kas paredzēti izmantošanai dzīvnieku barībā, ieskaitot barības izejvielas, piedevas un papildbarību.

Ar to izveido nevēlamo vielu sarakstu un nosaka maksimāli pieļaujamos nevēlamo vielu daudzumus dzīvnieku barībā (I pielikums).

Sarakstā ir ietvertas tādas vielas kā noteikti smagie metāli (piemēram, svins un kadmijs), dioksīns un daži pesticīdi. To regulāri atjaunina, ņemot vērā zinātniskās un tehniskās zināšanas.

Izmeklēšana

Kad tiek pārsniegts maksimālais daudzums, ES valstis sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmumiem veic izmeklēšanu, lai noskaidrotu nevēlamo vielu avotus. Tās informē Eiropas Komisiju par secinājumiem un visiem veiktajiem pasākumiem, lai likvidētu vai samazinātu nevēlamo vielu daudzumu.

Maisījumi

Lai novērstu krāpniecību, ar direktīvu aizliedz sajaukt (ar mērķi atšķaidīt) produktus, kuros pārsniegts maksimāli pieļaujamais daudzums.

Pagaidu pasākumi

Ja ES valsts var pierādīt, ka noteiktais maksimāli pieļaujamais vielas daudzums var apdraudēt dzīvnieku vai cilvēka veselību vai vidi, attiecīgā valsts var uz laiku noteikt stingrākus ierobežojumus līdz Padomes vai Komisijas lēmuma pieņemšanai. Attiecīgajai valstij ir jānodrošina, ka pieņemtais lēmums ir publiski pieejams.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 30. maijā. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 2003. gada 1. maijam.

KONTEKSTS

Dzīvnieku uzturs — nevēlamas vielas

GALVENAIS TERMINS

* Nevēlama viela ir jebkura viela vai produkts, izņemot slimības izraisītājus, kas atrodas dzīvnieku barībai paredzētajā produktā un/vai uz tā un kas var apdraudēt dzīvnieku vai cilvēka veselību vai vidi vai kas var nelabvēlīgi ietekmēt lopkopību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK (2002. gada 7. maijs) par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (OV L 140, 30.5.2002., 10.–22. lpp.)

Direktīvas 2002/32/EK un tās pielikumu turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1.–141. lpp.) Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.01.2016

Top