Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liellopu un teļa gaļas identifikācija un marķēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liellopu un teļa gaļas identifikācija un marķēšana

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1760/2000 — liellopu un teļa gaļas produktu identifikācijas un marķēšanas sistēma

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to katrai Eiropas Savienības (ES) valstij uzliek pienākumu uzturēt liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu. Šie noteikumi, kas ietver arī obligāto marķēšanu, ir izstrādāti, lai apkarotu slimības un dotu iespēju izsekot liellopu un teļa gaļas apriti visā pārtikas ķēdes garumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ikvienam dzīvniekam, tostarp arī ievestajiem liellopiem, katrā ausī jābūt krotālijai, kas ļauj tos identificēt un noteikt, kur tie ir dzimuši.

ES valstīm ir jāizveido datu bāze, kurā pieejama detalizēta informācija par visiem liellopiem un to apriti.

Katram dzīvniekam izdod pasi divu nedēļu laikā pēc piedzimšanas vai ievešanas. Pasei jābūt dzīvniekam līdzi visur, kur tas tiek pārvietots, un dzīvnieka nāves gadījumā tā ir jāiesniedz kompetentajai iestādei.

Katram lauksaimniekam ir jāuztur atjaunināts dzīvnieku reģistrs un jāziņo kompetentajām iestādēm par visiem piedzimšanas, nāves un liellopu pārvietošanas gadījumiem 3–7 dienu laikā pēc attiecīgā notikuma. Šim reģistram ir jābūt pieejamam līdz pat trim gadiem.

Visas ES tirgotās liellopu un teļa gaļas marķējumā ir jābūt atsauces kodam, kas ļauj noteikt tās izcelsmi un iegūt detalizētu informāciju par vietu, kur attiecīgais dzīvnieks ir nokauts un izcirsts.

Kopš 2002. gada 1. janvāra marķējumā norāda arī dzīvnieka dzimšanas valsti un vietu, kuras tas ticis nobarots un nokauts.

Marķējumā brīvprātīgi var iekļaut arī papildu informāciju par tirgoto gaļu, taču teksta formulējums vispirms ir jāapstiprina valsts kompetentajai iestādei.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2000. gada 14. augustā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1.–10. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1760/2000 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2006/28/EK (2006. gada 18. janvāris) par maksimālā laikposma pagarināšanu, kurā zināmiem liellopiem ieliek krotālijas (OV L 19, 24.1.2006., 32.–33. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 644/2005 (2005. gada 27. aprīlis), ar ko atļauj īpašu identifikācijas sistēmu liellopiem, kurus audzē apstiprinātās telpās kultūrvēsturiskiem mērķiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1760/2000 (OV L 107, 28.4.2005., 18. un 19. lpp.)

Komisijas Lēmums 2001/672/EK (2001. gada 20. augusts), ar ko paredz īpašus noteikumus liellopu pārvietošanai, kad tie izvesti vasaras ganībās kalnu apgabalos (OV L 235, 4.9.2001., 23.–25. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.11.2015

Top