Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku izcelsmes produkti — cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku izcelsmes produkti — cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/118/EEK — dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības attiecībā uz noteiktu produktu tirdzniecību un ievešanu ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir aizsargāt dzīvnieku un cilvēku veselību, nosakot prasības attiecībā uz visu lietošanai pārtikā paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu, uz kuriem neattiecas īpaši tiesību akti par svaigu gaļu un gaļas produktiem, tirdzniecību un ievešanu ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šajā direktīvā ir doti noteikumi attiecībā uz dažādiem nenorādītiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, ieskaitot desu apvalkus (tos bieži izgatavo no dzīvnieku zarnām), kaulus, taukus, asins produktus un pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas.
 • Jebkura jauna dzīvnieku izcelsmes produkta tirdzniecībai vai ievešanai ir vajadzīga Eiropas Savienības (ES) atļauja un attiecīgā gadījumā arī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinums.
 • Tirdzniecībai paredzētiem produktiem ir jābūt no apstiprinātiem uzņēmumiem, kas reģistrēti ES valstī, lai nodrošinātu produktu uzraudzības un kontroles prasību ievērošanu.
 • Produktus var ievest tikai tad, ja tie atbilst šādām prasībām:
  • tos ieved no apstiprinātas valsts, kurā ir spēkā veselības noteikumi, kas līdzvērtīgi ES noteikumiem;
  • tie ir no apstiprinātiem uzņēmumiem un ar garantijām, ka tie atbilst veselības noteikumiem, kas līdzvērtīgi ES spēkā esošajiem noteikumiem;
  • dažos īpašos gadījumos tiem jābūt klāt veterinārajam sertifikātam vai veselības sertifikātam;
  • var piemērot papildu īpašus noteikumus, jo īpaši, lai aizsargātu ES no noteiktām eksotiskām slimībām un slimībām, kuras ir lipīgas cilvēkiem.

Direktīvā ir ietverti šādi īpaši noteikumi:

 • Dzīvnieku zarnas. Zarnas ir jāpiegādā apstiprinātām ražotnēm, un tām jābūt tīrām, nokasītām un pēc tam iesālītām, izbalinātām vai izžāvētām, veicot pasākumus, lai nepieļautu zarnu atkārtotu inficēšanu.
 • Kauli, ragi un nagi (un to produkti), izņemot miltus. Dzīvnieku veselības prasības parasti saskaņo ar prasībām, kas piemērojamas svaigai gaļai.
 • Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas . Ievedot šādas olbaltumvielas, tām veic pārbaudes uz salmonellu izcelsmes vietā un izlases veida pārbaudes kontroles postenī.
 • Svaigas asinis un asins produkti no liellopiem un mājputniem. Dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tirdzniecību un ievešanu parasti saskaņo ar prasībām, kas piemērojamas svaigas gaļas produktiem.
 • Kausēti cūku tauki un kausēti tauki. Šiem taukiem jābūt termiski apstrādātiem un iepakotiem jaunos konteineros.

Šo direktīvu atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 20. aprīļa (skat. saistītos dokumentus).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1993. gada 6. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1994. gada 1. janvārim (izņemot noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību 12. panta 2. punktam un 17. pantam, attiecībā uz kuriem termiņš bija 1993. gada 1. janvāris).

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 92/118/EEK (1992. gada 17. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības attiecībā uz tādu produktu tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas šādas prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un – attiecībā uz slimību izraisītājiem – īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvā 90/425/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49.–68. lpp.)

Direktīvas 92/118/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 94/453/EK (1994. gada 29. jūnijs), ar ko groza vai atceļ dažus sīki izstrādātus noteikumus par dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības nosacījumiem attiecībā uz konkrētu dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku valsts produktu ievešanu no Austrijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas, piemērojot Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (OV L 187, 22.7.1994., 11.–13. lpp.)

Komisijas Lēmums 94/775/EK (1994. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumus 94/143/EK, 94/187/EK, 94/309/EK, 94/344/EK, 94/446/EK un 94/435/EK, kuros paredz dzīvnieku veselības prasības un sertifikāciju, ievedot dažus produktus, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 92/118/EEK (OV L 310, 3.12.1994., 77.–78. lpp.)

Komisijas Lēmums 97/199/EK (1997. gada 25. marts), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro sertifikāciju, ievedot lolojumdzīvnieku barību hermētiski noslēgtos traukos no dažām trešām valstīm, kuras izmanto alternatīvas termiskās apstrādes sistēmas, un kas groza Lēmumu 94/309/EK (OV L 84, 26.3.1997., 44.–48. lpp.)

Komisijas Lēmums 2003/779/EK (2003. gada 31. oktobris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības un veterināro (veselības) sertifikāciju, ievedot dzīvnieku zarnas no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 3988) (OV L 285, 1.11.2003., 38.–41. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Komisijas Regula (EK) Nr. 119/2009 (2009. gada 9. februāris), ar ko nosaka trešo valstu vai to daļu sarakstu un veterinārās sertifikācijas prasības savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībās audzētu trušu gaļas importam Kopienā vai tranzītam caur to (OV L 39, 10.2.2009., 12.–28. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/160/ES (2014. gada 20. marts), ar kuru atceļ uz Padomes Lēmuma 95/408/EK pamata pieņemtos sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj importēt noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1742) (OV L 87, 22.3.2014., 104.–108. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/759 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko izveido tādu trešo valstu, to daļu un teritoriju sarakstus, no kurām dalībvalstis atļauj ievest Savienībā konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, nosaka prasības sertifikātiem, groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un atceļ Lēmumu 2003/812/EK (OV L 126, 14.5.2016., 13.–62. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2017

Top