Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tirdzniecība ar dzīvnieku izcelsmes produktiem starp ES valstīm — veterinārās pārbaudes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tirdzniecība ar dzīvnieku izcelsmes produktiem starp ES valstīm — veterinārās pārbaudes

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 89/662/EEK — veterinārās pārbaudes ES iekšējās tirdzniecības jomā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar šo direktīvu paredz noteikumus Eiropas Savienības (ES) valstīm par veterinārajām pārbaudēm, kas jāveic dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti ES un tiek tirgoti starp ES valstīm.
 • Tās galīgais mērķis ir nodrošināt, lai šādas pārbaudes veiktu tikai tajās valstīs, no kurām produktus nosūta, nevis uz ES iekšējām robežām vai galamērķa valstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm jānodrošina, lai tirdzniecībai paredzēti dzīvnieku izcelsmes produkti ir pārbaudīti un marķēti saskaņā ar ES noteikumiem attiecīgajai galamērķa valstij un tiem būtu pievienots atbilstošs veselības sertifikāts.

Ja produktus paredzēts eksportēt uz ārpussavienības valstīm, transporta pārvadājumam jāpaliek muitas uzraudzībā līdz izbraukšanas vietai no ES teritorijas.

Dalībvalstis nodrošina, lai, ostās, lidostās un inspekcijas vietās pārbaudot no ārpussavienības valstīm importētus produktus, veiktu šādus pasākumus:

 • veiktu dokumentu pārbaudi attiecībā uz produktu izcelsmi;
 • produktus muitas uzraudzībā nosūtītu uz veterināro pārbaužu veikšanas robežkontroles punktu.

Pārbaudes izcelsmes vietā

Nosūtītājas ES valstis nodrošina, lai uzņēmēji pildītu veterinārās prasības visos to produktu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un pārvadāšanas posmos.

Turklāt nosūtītājas ES valstis soda jebkuru noteikumu pārkāpumu, jo īpaši, ja atklājas, ka izdotie dokumenti neatbilst produktu faktiskajam stāvoklim vai ka produkti neatbilst veselības aizsardzības noteikumiem.

Pārbaudes galamērķa vietā

 • Galamērķa ES valsts ievieš šādus pasākumus:
  • pārbaudes uz vietas vai paraugu ņemšana, lai pārliecinātos, vai ievērotas veterinārās prasības;
  • pārbaudes tranzīta laikā vai galamērķa valsts teritorijā, ja radušās aizdomas par pārkāpumu.
 • ES galamērķa valsts var prasīt, lai tirgotājs izcelsmes valstī piemērotu galamērķa valsts noteikumus. Ir pieņemti noteikumi, kuri jāievēro tirgotājiem un saskaņā ar kuriem tirgotājiem jānoskaidro pārbaužu procedūras iebraukšanas vietās Eiropas Savienībā attiecībā uz produktiem no ārpussavienības valstīm. Ir arī noteiktas procedūras, kas jāpiemēro, kad pārbaudē atklāts pārkāpums vai nopietni draudi dzīvnieku vai cilvēku veselībai.
 • Kopā ar Padomes Direktīvu 91/496/EEK šī direktīva reglamentē pasākumus, kas jāveic, ja konstatēta slimība, ko no dzīvniekiem var pārnest uz cilvēkiem, vai radušās citas problēmas, kas var radīt nopietnus draudus dzīvnieku vai cilvēku veselībai. Attiecībā uz ES iekšējo tirdzniecību par šiem pasākumiem primāri ir atbildīga izcelsmes ES valsts.
 • Saistībā ar dzīvnieku izcelsmes produktiem no ārpussavienības valstīm Eiropas Komisija var aizliegt importu vai paredzēt īpašus nosacījumus kā piesardzības pasākumus, ja pastāv nopietni draudi dzīvnieku vai cilvēku veselībai.
 • Ar Direktīvu 91/496/EEK arī groza procedūras, kas jāveic robežkontroles punktos. Tajā arī noteikts, ka Komisijai jāievieš datorizēta datu apstrādes sistēma, kas savieno robežkontroles dienestus un Komisijas veterinārās iestādes.
 • Ar Padomes Direktīvu 92/67/EEK groza noteikumus par ES iekšējo tirdzniecību, lai izveidotu iekšējo tirgu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1989. gada 22. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1992. gada 1. jūlijam; izņēmums ir Grieķija, kurai tas bija jāizdara līdz 1992. gada 31. decembrim.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/662/EEK (1989. gada 11. decembris) par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (OV L 395, 30.12.1989., 13.–22. lpp.)

Direktīvas 89/662/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.09.2016

Top