Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veselības kritēriji neapstrādātam pienam un termiski apstrādātam pienam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veselības kritēriji neapstrādātam pienam un termiski apstrādātam pienam

 

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība nosaka veselības kritērijus termiski apstrādāta piena (pasterizēts, ultrasterilizēts vai sterilizēts piens) tirdzniecībai ES iekšienē.

KĀDS IR ŠO TIESĪBU AKTU MĒRĶIS?

Direktīva 89/384/EEK

Ar direktīvu nosaka procedūras pārbaudēm attiecībā uz neapstrādāta piena sasalšanas punktu, kad pienu nogādā apstrādes uzņēmumos vai savākšanas vai standartizācijas centros. Neapstrādātu pienu no katras saimniecības regulāri pārbauda, ņemot izlases paraugus.

Ja pārbaudes rezultāti parāda, ka neapstrādātajam pienam nav pievienots ūdens, pienu var izmantot termiski apstrādāta piena ražošanai. Ja pārbaudes rezultāti rada aizdomas, ka pienam pievieno ūdeni, ir jāveic papildu pārbaudes. Ja aizdomas apstiprinās, pienu nedrīkst laist tirgū.

Lēmums 92/608/EEK

Ar lēmumu nosaka tiešam patēriņam cilvēku pārtikā paredzēta termiski apstrādāta piena analīzes un pārbaudes metodes.

Tajā ir aprakstīta analīzes un pārbaudes standartmetožu izmantošana, ticamības kritēriju noteikšana un paraugu atlase.

Tiešam patēriņam cilvēku pārtikā paredzēta termiski apstrādāta piena analīzes un pārbaudes metodes ir šādas:

kopējā sausnas satura noteikšana;

tauku satura noteikšana;

kopējā beztauku sausnas satura (t. i., laktoze, proteīns, minerālvielas, skābes un enzīmi) noteikšana;

kopējā slāpekļa satura noteikšana;

proteīna satura noteikšana;

blīvuma noteikšana.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIE TIESĪBU AKTI IR PIEMĒROJAMI?

Padomes Direktīva 89/384/EEK: kopš 1989. gada 26. jūnija.

Padomes Lēmums 92/608/EEK: kopš 1992. gada 31. decembra.

AKTI

Padomes Direktīva 89/384/EEK (1989. gada 20. jūnijs), kas nosaka sīki izstrādātas procedūras pārbaužu veikšanai, lai nodrošinātu atbilstību neapstrādāta piena sasalšanas punktam, kas noteikts Direktīvas 85/397/EEK A pielikumā (OV L 181, 28.6.1989., 50. lpp.)

Padomes Lēmums 92/608/EEK (1992. gada 14. novembris), ar ko nosaka tiešam patēriņam cilvēku pārtikā paredzēta termiski apstrādāta piena analīzes un pārbaudes metodes (OV L 407, 31.12.1992., 29.–46. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55.–205. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1664/2006 (2006. gada 6. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz īstenošanas pasākumiem saistībā ar noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un atceļ dažus īstenošanas pasākumus (OV L 320, 18.11.2006., 13.–45. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2015

Top