Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku slimību paziņošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku slimību paziņošana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 82/894/EEK — dzīvnieku slimību paziņošana Eiropas Savienībā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir sniegts to dzīvnieku (sauszemes un akvakultūras* dzīvnieku) infekcijas slimību saraksts, par kurām ir jāziņo, jo pastāv risks, ka tās varētu izplatīties tirdzniecības starp Eiropas Savienības (ES) valstīm rezultātā.
 • Tajā ir izklāstīta šo slimību ātrās paziņošanas metode, lai to attīstību varētu uzraudzīt.
 • Šāda paziņošana ļauj ātri piemērot dažādus aizsargpasākumus, ko paredz ES tiesību akti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai novērstu noteiktu dzīvnieku infekcijas slimību izplatīšanos, ES valstīm ir jāziņo Eiropas Komisijai par:
  • jebkuras direktīvas I pielikumā minētas slimības uzliesmojumu*;
  • ierobežojumu atcelšanu (pēc pēdējā slimības uzliesmojuma apturēšanas) attiecībā uz jebkuras šādas slimības uzliesmojumu.
 • ES valstīm ir pienākums:
  • 24 stundu laikā paziņot Komisijai un citām ES valstīm gan par primāru uzliesmojumu*, gan par ierobežojumu atcelšanu pēc pēdējā slimības uzliesmojuma apturēšanas;
  • paziņot Komisijai par visiem tās teritorijā apstiprinātajiem sekundārajiem uzliesmojumiem* katras nedēļas pirmajā darba dienā. Komisija pēc tam pārsūta šo informāciju visu ES valstu vadošajām veterinārajām iestādēm.
 • Komisijai tās darbā palīdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja.

Atcelšana

Šo direktīvu atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1982. gada 23. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1984. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Akvakultūra: zivju, gliemju, vēžveidīgo, adatādaiņu, ūdens augu, jūras aļģu utt. audzēšana.

Uzliesmojums: ES teritorijā esoša saimniecība vai vieta, kurā vienkopus tiek turēti dzīvnieki un kur oficiāli apstiprināts viens vai vairāki saslimšanas gadījumi.

Primārs uzliesmojums: jebkurš uzliesmojums, kas nav saistīts ar iepriekšējo slimības uzliesmojumu tajā pašā ES valsts reģionā vai pirmo uzliesmojumu citā tās pašas ES valsts reģionā.

Sekundārs uzliesmojums: uzliesmojums, kas seko primārajam uzliesmojumam jau inficētā reģionā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 82/894/EEK (1982. gada 21. decembris) par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā (OV L 378, 31.12.1982., 58.–62. lpp.)

Direktīvas 82/894/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2007/142/EK (2007. gada 28. februāris), ar ko izveido Kopienas Veterināro ārkārtas vienību, kas palīdzēs Komisijai atbalstīt dalībvalstis un trešās valstis ar noteiktām dzīvnieku slimībām saistītos veterinārajos jautājumos (OV L 62, 1.3.2007., 27.–29. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/176/EK (2005. gada 1. marts) par kodificētas veidlapas un kodu noteikšanu dzīvnieku slimību izziņošanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 82/894/EEK (OV L 59, 5.3.2005., 40.–41. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.12.2016

Top