Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ņūkāslas slimības apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ņūkāslas slimības apkarošana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/66/EEK — ES pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ņūkāslas slimība ir ļoti lipīga slimība, ar ko slimo mājputni un citi putni un kas īpaši smagi skar olu ražošanu, tādējādi radot nopietnas sociālekonomiskas sekas. Direktīvas mērķis ir noteikt Eiropas Savienības (ES) valstu īstenojamos pasākumus, reaģējot uz iespējamiem un apstiprinātiem slimības uzliesmojumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīva attiecas uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, ieskaitot pasta baložus.
 • Ja ir aizdomas, ka mājputni saimniecībā varētu būt slimi vai inficēti ar Ņūkāslas slimību, ir nekavējoties jāinformē kompetentās iestādes, saimniecība jāņem valsts uzraudzībā un jāīsteno šādi pasākumi:
  • mājputnus saimniecībā izolē, lai tiem nebūtu saskares ar citiem mājputniem;
  • ir aizliegts bez īpašas atļaujas pārvietoties personām, kā arī pārvest transportlīdzekļus, citus dzīvniekus, mājputnu gaļu, olas, barību, atkritumus, darbarīkus vai jebko citu, kas var būt par iemeslu slimības izplatīšanai;
  • pie ēku, kurās tiek turēti mājputni, kā arī pie pašas saimniecības ieejām un izejām tiek uzstādīti dezinfekcijas līdzekļi;
  • citām saimniecībām var veikt uzraudzību, ja ir pamats aizdomām par saslimstību.
 • Ja slimības klātbūtne ir apstiprināta, īsteno šādus pasākumus:
  • mājputnus saimniecībā nokauj;
  • inficētos materiālus iznīcina vai attiecīgi apstrādā;
  • ja saimniecības mājputni ir tikuši kauti iespējamā slimības inkubācijas perioda laikā, šo mājputnu gaļu un olas iznīcina;
  • ēkas, kurās mājputni turēti, tīra un dezinficē;
  • mājputnu audzēšanu saimniecībā neatsāk ātrāk kā 21 dienu pēc tīrīšanas;
  • ap inficēto saimniecību nosaka aizsargjoslu, kuras minimālais rādiuss ir trīs kilometri un kas iekļaujas uzraudzības zonā, kuras minimālais rādiuss ir 10 kilometri un kas paliek spēkā vismaz 21 dienu; tajā veic oficiālas pārbaudes, klīnisku izmeklēšanu un izolē mājputnus.
 • ES valstīm ir jāizraugās valsts laboratorija, lai koordinētu aizsargpasākumus pret slimību, sadarbojoties ar citām ES valstīm un ES etalonlaboratoriju Apvienotajā Karalistē, kas nodarbojas ar Ņūkāslas slimības analīzēm.
 • Var veikt apstiprinātu vakcināciju pret slimību, kā arī ārkārtas vakcināciju slimības uzliesmojuma gadījumā.
 • Katrai ES valstij ir jāizstrādā ārkārtas rīcības plāns cīņai pret slimību atbilstoši šajā direktīvā noteiktajām procedūrām, ieskaitot krīzes centra un vietējo slimības kontroles centru izveidi. Eiropas Komisijas eksperti var veikt pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos, ka šīs iestādes pilnībā veic to pienākumus.
 • ES valstis var pieprasīt finansiālu palīdzību cīņai pret Ņūkāslas slimību saskaņā ar Lēmumu 90/424/EEK.
 • Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja palīdz Komisijai cīnīties pret Ņūkāslas slimību.

Atcelšana

Šo direktīvu atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 29. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1993. gada 1. oktobrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 92/66/EEK (1992. gada 14. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (OV L 260, 5.9.1992., 1.–20. lpp.)

Direktīvas 92/66/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2016

Top