Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasākumi cīņai pret Āfrikas zirgu mēri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasākumi cīņai pret Āfrikas zirgu mēri

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/35/EEK — kontroles noteikumi un pasākumi cīņai pret Āfrikas zirgu mēri

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Āfrikas zirgu mēris ir vīrusa izraisīta slimība, kas skar visus zirgu dzimtas dzīvniekus*. Tā parasti ir nāvējoša zirgiem un var radīt smagas sociālekonomiskas sekas. Ar direktīvu nosaka kontroles noteikumus un pasākumus cīņai pret šo slimību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ja saimniecībā atrodas viens vai vairāki zirgi, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir inficēti ar Āfrikas zirgu mēri, tad nekavējoties jāinformē attiecīgās iestādes. Iestādes liek aizdomās turēto saimniecību pakļaut oficiālai uzraudzībai un īsteno šādus pasākumus:
  • veic zirgu dzimtas dzīvnieku oficiālu skaitīšanu, norādot to dzīvnieku skaitu, kas jau ir nobeigušies, inficēti vai var inficēties;
  • veic to vietu skaitīšanu, kas var veicināt slimību pārnēsājošo kukaiņu izdzīvošanu;
  • veic pilnīgu pētījumu un zirgu dzimtas dzīvnieku klīnisko pārbaudi;
  • nodrošina, lai zirgu dzimtas dzīvnieki tiktu turēti tā, ka tie ir pasargāti no slimību pārnēsājošajiem kukaiņiem;
  • nodrošina, ka jebkāda zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošana no saimniecības vai uz to ir aizliegta;
  • nodrošina, ka tiek veikti pasākumi slimību pārnēsājošo kukaiņu izskaušanai vietās, kur ir izvietoti zirgu dzimtas dzīvnieki;
  • nodrošina, lai nobeigušos zirgu dzimtas dzīvnieku līķi tiktu iznīcināti.
 • Ja slimības klātbūtne ir apstiprināta, īsteno šādus pasākumus:
  • nekavējoties nokauj visus zirgu dzimtas dzīvniekus, kas ir inficēti ar Āfrikas zirgu mēri vai kam ir šīs slimības simptomi, un iznīcina to līķus;
  • piesardzības pasākumus īsteno arī attiecībā uz tām saimniecībām, kas atrodas 20 km rādiusā ap inficēto saimniecību;
  • zirgu dzimtas dzīvniekus šajā 20 km zonā vakcinē, izņemot īpašus gadījumus.
 • Ir jāizveido aizsargzona vismaz 100 km rādiusā ap inficētajām saimniecībām. Šajā zonā veic visu zirgu dzimtas dzīvnieku klīnisku pārbaudi un aizliedz to pārvietošanu, izņemot vešanu uz lopkautuvi, kas atrodas aizsargzonā vai uzraudzības zonā. Uzraudzības zona parasti sniedzas 50 km aiz aizsargzonas teritorijās, kur iepriekšējos 12 mēnešos nav veikta sistemātiska vakcinācija.
 • Šo zonu iedzīvotāji ir jāinformē par visiem spēkā esošajiem ierobežojumiem. Dzīvnieku sistemātisku vakcināciju var veikt tikai aizsargzonā.
 • ES valstīm ir jāizraugās valsts laboratorija, lai koordinētu aizsargpasākumus pret slimību, sadarbojoties ar citām ES valstīm un etalonlaboratoriju Spānijā.
 • Katrai valstij ir jāizstrādā ārkārtas rīcības plāns cīņai pret slimību, tostarp valsts līmeņa krīzes centra un vietējo slimības apkarošanas centru izveidi. Eiropas Komisijas eksperti var veikt pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos, ka šīs iestādes pilnībā veic to pienākumus.
 • Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja palīdz Komisijai cīnīties pret Āfrikas zirgu mēri.

Atcelšana

Direktīvu 92/35/EEK atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 18. maija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1992. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Zirgu dzimtas dzīvnieki: ietver tādas sugas kā zirgi, ēzeļi, zebras un to krustojumus.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 92/35/EEK (1992. gada 29. aprīlis), ar ko paredz kontroles noteikumus un pasākumus Āfrikas zirgu mēra apkarošanai (OV L 157, 10.6.1992., 19.–27. lpp.)

Direktīvas 92/35/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.10.2016

Top