Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veselības prasības attiecībā uz dzīvnieku importu un tirdzniecību ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veselības prasības attiecībā uz dzīvnieku importu un tirdzniecību ES

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 92/65/EEK: dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu ES, uz kuriem neattiecas citi īpaši noteikumi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka sīki izstrādātas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību Eiropas Savienībā (ES), ieskaitot importa noteikumus.

Uz noteiktām dzīvnieku grupām attiecas īpaši noteikumi, kas ietverti iepriekšējos tiesību aktos vai šīs direktīvas grozījumos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Direktīva attiecas uz šādiem dzīvniekiem:

zooloģisko dārzu dzīvnieki;

nagaiņi;

putni;

kamieļi;

bites;

truši, zaķi, ūdeles un lapsas;

kaķi, suņi un seski.

Dažādu kategoriju dzīvniekiem ir piemērojami dažādi sīki izstrādāti noteikumi. Direktīvā ir noteiktas prasības šādās jomās atkarībā no sugas:

nepieciešamība identificēt dzīvniekus;

regulāras un laicīgas veterinārās pārbaudes;

izziņojamās slimības;

ES valstu īstenotie slimību kontroles pasākumi;

karantīnas pasākumi noteiktos apstākļos;

veselības sertifikāti un nepieciešamība dzīvniekiem būt veseliem;

dzīvnieku labturība.

Ar Direktīvu 2004/68/EK atjaunina noteikumus, kas attiecas uz nagaiņu importu, it īpaši ņemot vērā nepārtrauktās slimību riska izmaiņas.

Uz cirka dzīvniekiem īpaši atteicas Komisijas Regula (EK) Nr. 1739/2005.

Atbilstoši atjauninātajiem noteikumiem par lolojumdzīvnieku nekomerciālu ievešanu un tirdzniecību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 576/2013, veterinārās pārbaudes ir jāveic 48 stundas (iepriekš — 24 stundas) pirms dzīvnieku pārvietošanas.

Direktīvā ir ietverti arī sīki izstrādāti noteikumi par noteiktu dzīvnieku, piemēram, zirgu, ēzeļu, aitu un kazu, uz kuriem līdz šim neattiecās tiesību akti, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1992. gada 29. jūlijā. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 1994. gada 1. janvārim.

AKTS

Padomes Direktīva 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54.–72. lpp.)

Direktīvas 92/65/EEK turpmākie grozījumi un izmaiņas ir iekļautas pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 576/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (OV L 178, 28.6.2013., 1.–26. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2010 (2010. gada 12. marts), ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV L 73, 20.3.2010., 1.–121. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1739/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm (OV L 279, 22.10.2005., 47.–62. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.01.2016

Top