Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cūku spermas tirdzniecība Eiropas Savienībā un imports

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cūku spermas tirdzniecība Eiropas Savienībā un imports

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 90/429/EEK — Kopienas iekšējā tirdzniecība ar cūku spermu un tās imports

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido dzīvnieku veselības noteikumus tirdzniecībai ar cūku spermu starp Eiropas Savienības (ES) valstīm un importam no citām pasaules valstīm.

Direktīvas mērķis ir samazināt dzīvnieku slimību izplatīšanās risku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Spermai ir jābūt no veseliem mājdzīvniekiem, un tā jāiegūst un jāapstrādā apstiprinātos centros.

Uz spermas iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu attiecas īpaši noteikumi.

Valstu iestādes atbild par to, lai ieguves centri atbilstu nepieciešamajiem standartiem un lai tiem būtu piešķirts veterinārās reģistrācijas numurs.

Katrai spermas partijai ir jābūt veselības sertifikātam.

Importētai spermai ir jābūt vienīgi no apstiprinātiem ieguves centriem ārpussavienības valstīs, kas iekļautas apstiprināto valstu sarakstā.

Izskatot jautājumu par kādas valsts iekļaušanu apstiprināto valstu sarakstā, ES ņem vērā tādus faktorus kā attiecīgās valsts vispārējā dzīvnieku veselība, tās noteikumi dzīvnieku slimību novēršanai un tās spēja ievērot ES noteikumus.

Importētai spermai ir jābūt veselības sertifikātam. Katru spermas partiju pārbauda ievešanas brīdī ES pirms nosūtīšanas uz galamērķi.

Ja kādā ES valstī ir paredzēts tieši vai caur citu ES valsti no ārpussavienības valstīm ievest spermas partiju, kura var izraisīt dzīvnieku saslimšanu ES, attiecīgā ES valsts aizliedz ievest spermu.

Eiropas Komisijas veterinārie eksperti var sadarbībā ar vietējām iestādēm veikt pārbaudes uz vietas ārpussavienības valstīs.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1990. gada 12. jūlijā. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Cūku tirdzniecība ES.

AKTS

Padomes Direktīva 90/429/EEK (1990. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu (OV L 224, 18.8.1990., 62.–73. lpp.)

Direktīvas 90/429/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/137/ES (2012. gada 1. marts) par cūku sugu mājdzīvnieku spermas importu Eiropas Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 1148) (OV L 64, 3.3.2012., 29.–37. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016

Top