Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopienas iekšējā tirdzniecība ar liellopu spermu un tās imports

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kopienas iekšējā tirdzniecība ar liellopu spermu un tās imports

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 88/407/EEK — dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas ES iekšējā tirdzniecībā ar mājas liellopu spermu un tās ievedumiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti dzīvnieku veselības nosacījumi, kas piemērojami liellopu (galvenokārt govju, bizonu un bifeļu) spermai, ko tirgo un ieved Eiropas Savienībā (ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Pirms ievešanas ES teritorijā vai pārvešanas uz citu ES valsti liellopu spermai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  • tai jābūt savāktai, apstrādātai, uzglabātai un transportētai, izmantojot šim nolūkam paredzētu praksi un iekārtas, kurās nav bijis mutes un nagu sērgas un citu obligāti ziņojamu slimību;
  • tai jābūt savāktai no veseliem mājas dzīvniekiem no ganāmpulkiem, kas vismaz 28 dienas atradušies karantīnā, kuriem nav bijis tuberkulozes, brucelozes un leikozes un kas iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu (vai arī kam šī slimība nav konstatēta);
  • tai jābūt pievienotām antibiotikām, lai spermā būtu noteikta antibiotiku koncentrācija;
  • pirms nosūtīšanas tai ir jābūt uzglabātai apstiprinātos apstākļos ne mazāk kā 30 dienas (ja vien tā nav svaiga);
  • transportēšanas laikā tai jābūt pievienotam veterinārajam sertifikātam.
 • Arī liellopu spermas ievedumiem ES teritorijā ir jāatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem un tie ir atļauti tikai no sarakstā iekļautām un apstiprinātām ārpussavienības valstīm, ņemot vērā:
  • mājlopu un savvaļas dzīvnieku vispārējo veselības stāvokli attiecīgajā ārpussavienības valstī;
  • informācijas par pastāvošajām dzīvnieku infekcijas slimībām kvalitāti;
  • noteikumus par dzīvnieku slimību profilaksi un apkarošanu;
  • veterināro dienestu struktūru;
  • dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumus;
  • garantijas attiecībā uz šīs direktīvas ievērošanu.
 • Eiropas Komisijas veterinārie eksperti sadarbībā ar ES valstu un ārpussavienības valstu iestādēm drīkst veikt pārbaudes, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu.
 • Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja palīdz Komisijai uzraudzīt to, kā tiek ievērotas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas tirdzniecībā ar liellopu spermu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1988. gada 29. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1990. gada 1. janvārim.

Atcelšana

Direktīvu 88/407/EEK atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 88/407/EEK (1988. gada 14. jūnijs) par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem (OV L 194, 22.7.1988., 10.–23. lpp.)

Direktīvas 88/407/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 2007/240/EK (2007. gada 16. aprīlis), ar ko izveido jaunas veterinārās apliecības dzīvu dzīvnieku, spermas, embriju, olšūnu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Kopienā saskaņā ar Lēmumu 79/542/EEK, 92/260/EEK, 93/195/EEK, 93/196/EEK, 93/197/EEK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK un 2006/168/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2007) 1622) (OV L 104, 21.4.2007., 37.–50. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/630/ES (2011. gada 20. septembris) par mājas liellopu spermas importu Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6426) (OV L 247, 24.9.2011., 32.–46. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.01.2017

Top