Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES iekšējā tirdzniecība ar aitām un kazām

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES iekšējā tirdzniecība ar aitām un kazām

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību ES

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz aitām un kazām, kuras tiek pārvietotas no vienas Eiropas Savienības (ES) valsts uz citu nokaušanas, nobarošanas vai vaislas nolūkā, lai nodrošinātu, ka tās ir veselas un nepārnēsā nekādas slimības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Dzīvniekiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  • tiem jābūt identificētiem un reģistrētiem saskaņā ar ES tiesību aktiem;
  • tiem jābūt pārbaudītiem 24 stundu laikā pirms to pārvietošanas;
  • tie nedrīkst nākt no saimniecības, kurā ir konstatēta kāda saslimšana, un tie nedrīkst būt bijuši saskarē ar dzīvniekiem no šādas saimniecības līdz brīdim, kad ir pagājis noteiktais laiks — 42 dienas brucelozes gadījumā, 30 dienas trakumsērgas gadījumā un 15 dienas Sibīrijas mēra gadījumā;
  • tiem jābūt dzimušiem un audzētiem ES teritorijā vai arī ievestiem atbilstoši ES noteikumiem;
  • tiem jābūt nepārtraukti turētiem izcelsmes saimniecībā vismaz 30 dienas vai arī — jaunāku dzīvnieku gadījumā — kopš dzimšanas;
  • tie nedrīkst atrasties ārpus izcelsmes saimniecības ilgāk kā sešas dienas pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas;
  • pēdējās 21 dienas laikā tie nedrīkst būt bijuši saskarē ar citām aitām vai kazām vai arī — kaujamo dzīvnieku gadījumā — tie nedrīkst būt ievesti ES teritorijā pēdējo 30 dienu laikā.
 • Vaislas un nobarojamajiem dzīvniekiem ir jāatbilst papildu prasībām, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no brucelozes.
 • Dzīvniekus nedrīkst pārvietot uz citu ES valsti, ja:
  • tos ir paredzēts nokaut kādas slimības izskaušanas programmas ietvaros;
  • veselības apsvērumu dēļ tos nevar laist tirgū to teritorijā.
 • Savākšanas centriem, kuros dzīvnieki no dažādām saimniecībām tiek sagrupēti pirms pārvadāšanas, ir:
  • jāatrodas valsts pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā;
  • jābūt iztīrītiem un dezinficētiem pirms izmantošanas;
  • jābūt pakļautiem regulārām attiecīgo iestāžu veiktām pārbaudēm.
 • Centriem ir:
  • jābūt pietiekamām iespējām uzņemt dzīvniekus un pietiekamām telpām un iekārtām;
  • atļauts uzņemt tikai tos dzīvniekus, kuri atbilst ES veselības prasībām;
  • vismaz trīs gadus jāuztur reģistrs, kas satur tādu informāciju kā dzīvnieku ievešanas un izvešanas datumi, to īpašnieka vārds un pārvadātāja reģistrācijas numurs.
 • Centriem piešķir apstiprinājuma numuru, un tiesību aktu pārkāpumu gadījumā to licenci var apturēt vai anulēt.
 • Tirgotājiem un pārvadātājiem, kas ir iesaistīti dzīvnieku pārvietošanā no vienas ES valsts uz citu, ir jābūt reģistrētiem un vismaz trīs gadus jāuztur datubāze, kurā tiek reģistrētas visas to darbības. Gan tirgotājiem, gan pārvadātājiem ir jāievēro stingri higiēnas standarti.

Šī direktīva papildina:

 • Regulu (EK) Nr. 21/2004 par aitu un kazu identifikāciju un reģistrāciju;
 • Padomes Direktīvu 2003/85/EK par pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei;
 • Komisijas Lēmumu 93/52/EEK par dažu ES valstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1991. gada 4. februāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1992. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Aitu un kazu tirdzniecība Savienībā”.

AKTS

Padomes Direktīva 91/68/EEK (1991. gada 28. janvāris) par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (OV L 46, 19.2.1991., 19.–36. lpp.)

Direktīvas 91/68/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 8.–17. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2003/85/EK (2003. gada 29. septembris) par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (OV L 306, 22.11.2003., 1.–87. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 93/52/EEK (1992. gada 21. decembris), ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības (OV L 13, 21.1.1993., 14.–15. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016

Top