Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasākumi, lai novērstu draudus savvaļas dzīvnieku un augu izdzīvošanai, ko rada to tirdzniecība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasākumi, lai novērstu draudus savvaļas dzīvnieku un augu izdzīvošanai, ko rada to tirdzniecība

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 338/97 — savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to tirdzniecību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tirdzniecības kontrole

 • Lai ES importētu apdraudētu sugu īpatņus, ir nepieciešama galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdota atļauja vai paziņojums par importu.
 • Lai eksportētu no ES, nepieciešama tās ES valsts, kurā īpatņi atrodas, iestādes izdota eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts.
 • Sugu kategorijas ir izklāstītas regulas A–D pielikumos.
 • Tirdzniecība ar A pielikumā uzskaitītiem īpatņiem (piemēram, gepardiem) ir aizliegta, savukārt, lai veiktu dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu ES, vajadzīga iepriekšēja atļauja.
 • Uz B un C pielikumos uzskaitīto sugu dzīvu īpatņu (piemēram, kobru vai mangustu) pārvadāšanu attiecas noteikumi par sertifikāciju un atbilstīgu izmitināšanu un aprūpi, savukārt D pielikums attiecas uz citiem dzīvu dzīvnieku, veselu ādu un augu produktu tranzīta gadījumiem.
 • Noteiktos apstākļos var piemērot papildu ierobežojumus, un ES valstīm var būt savi stingrāki noteikumi.
 • Īpaši noteikumi ir piemērojami nebrīvē dzimušiem un augušiem vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūtiem īpatņiem, kas ir daļa no personīgā īpašuma vai paredzēti zinātniskām iestādēm.

Organizācija un saziņa

 • ES valstīm ir pienākums:

  • nozīmēt muitas iestādes pārbaužu veikšanai;
  • nozīmēt par īstenošanu atbildīgās uzraudzības un zinātniskās iestādes;
  • uzraudzīt atbilstību un sodīt par pārkāpumiem;
  • sagatavot pārskatus un apmainīties ar informāciju par īstenošanu un atļauju saņemšanas pieteikumu noraidīšanu.
 • 2014. gada februārī Eiropas Komisija sagatavoja paziņojumu, aizsākot debates par ES pieeju attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību. Pēc tam 2016. gada februārī tika pieņemts Komisijas rīcības plāns cīņai pret savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1997. gada 1. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 3.3.1997., 1.–69. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 338/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1.–69. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 ((2012. gada 23. augusts), ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242, 7.9.2012., 13.–45. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Padomes Lēmums (ES) 2015/451 ((2015. gada 6. marts) par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (OV L 75, 19.3.2015., 1.–3. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/736 (2015. gada 7. maijs), ar ko aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā (OV L 117, 8.5.2015., 25.–44. lpp.)

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par ES pieeju savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2014) 64 final, 7.2.2014.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2016) 87 final, 26.2.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.07.2017

Top