Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktīvo atkritumu pārvadājumi - uzraudzība un kontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktīvo atkritumu pārvadājumi - uzraudzība un kontrole

Lai samazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu, radioaktīvo atkritumu* pārvadājumiem ES ir vajadzīga iepriekšēja atļauja.

AKTS

Padomes Direktīva 2006/117/Euratom (2006. gada 20. novembris) par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli

KOPSAVILKUMS

Lai samazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu, radioaktīvo atkritumu* pārvadājumiem ES ir vajadzīga iepriekšēja atļauja.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Atļaut nosūtīt lietoto kodoldegvielu uz citām ES valstīm pārstrādei.
  • Pieprasīt iepriekšēju atļauju veikt radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas* pārvadājumus pāri robežām, ja tos veic no ES valsts, caur vai uz to.
  • Noteikt, ka tie radioaktīvo vielu pārvadājumi, attiecībā uz kuriem direktīvas prasības netiek ievērotas, ir jāatgriež atpakaļ to izcelsmes valstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES mēroga pārvadājumu sistēma

Pastāv obligāta ES mēroga sistēma, kurā lieto standarta kontroles dokumentu.

Ja radioaktīvo atkritumu pārvadājumus veic uz, no vai caur ES valstīm, par to ir jāinformē attiecīgās valsts iestādes.

Lai veiktu pārvadājumu, turētājam* ir jāiesniedz pieteikums izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm.

Lai saņemtu pārvadājumu, importētājam* ir jāiesniedz pieteikums galamērķa valsts kompetentajām iestādēm.

Pirms pārvadājums var tikt veikts, galamērķa valstij un, attiecīgajā gadījumā, tranzīta valstij par savu apstiprinājumu ir jāinformē iestādes izcelsmes valstī.

Uz kāda veida pārvadājumiem šī direktīva neattiecas?

  • Uz nelietotiem izejmateriāliem*, ko atgriež atpakaļ piegādātājam.
  • Uz pārstrādātiem radioaktīviem atkritumiem, kas paredzēti cita veida izmantošanai.
  • Uz dabīgas izcelsmes radioaktīviem atkritumiem, kas nav radīti apstrādes rezultātā.

Direktīvā ir noteikts aizliegums eksportēt radioaktīvos atkritumus uz:

  • Āfrikas, Karību jūras reģiona vai Klusā okeāna valstīm, kā noteikts Kotonū nolīgumā;
  • jebkuru citu valsti, kas nav ES valsts, kura nevar apsaimniekot radioaktīvos atkritumus.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2008. gada 25. decembra.

Plašāka informācija ir pieejama sadaļā Radioaktīvo materiālu pārvadāšana.

GALVENIE TERMINI

* Radioaktīvie atkritumi: radioaktīvi materiāli, kurus vairs nav paredzēts izmantot.

* Lietotā kodoldegviela: reaktora aktīvajā zonā apstarota kodoldegviela, kas no tās pastāvīgi izņemta. Tas var būt resurss, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti vai kas paredzēts galīgai apglabāšanai.

* Turētājs: fiziska vai juridiska persona, kura pirms radioaktīvo atkritumu vai lietotās kodoldegvielas pārvadājuma saskaņā ar valsts likumiem ir atbildīga par pārvadājuma plānošanu.

* Nelietotie izejmateriāli: izejmateriāli, kurus vairs nelieto vai kuri vairs nav paredzēti lietošanai tam mērķim, attiecībā uz kuru ir izsniegta atļauja.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/117/Euratom

25.12.2006.

24.12.2008.

OV L 337, 5.12.2006., 21.-32. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ieteikums 2008/956/Euratom (2008. gada 4. decembris) par kritērijiem radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas eksportam uz trešām valstīm (OV L 338, 17.12.2008., 69.-71. lpp.)

Komisijas Lēmums 2008/312/Euratom (2008. gada 5. marts), ar ko izveido Padomes Direktīvā 2006/117/Euratom minēto standarta dokumentu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei (OV L 107, 17.4.2008., 32.-59. lpp.)

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Padomes Direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli īstenošanu dalībvalstīs (COM(2013) 240 final, 2013. gada 25. aprīlis)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.08.2015

Top