Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiešsaistes integrētā muitas tarifu datubāze (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tiešsaistes integrētā muitas tarifu datubāze (TARIC)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 2658/87 — tarifs, statistikas nomenklatūra un kopējais muitas tarifs

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido juridisko pamatu TARIC — ES integrētajam muitas tarifam — un ievieš kopēju preču kodēšanas un klasifikācijas sistēmu jeb tā saukto kombinēto nomenklatūru (KN), kas ir svarīga ES tirdzniecības statistikas apstrādei un publicēšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • TARIC ietver visas muitas nodevu likmes un konkrētus ES noteikumus, kas piemērojami ārējai tirdzniecībai. Tas nesatur informāciju par valstu nodokļiem, piemēram, PVN.
 • KN ir izveidota, apvienojot kopējā muitas tarifa * nomenklatūru un ES statistikas nomenklatūru (Nimexe).
 • TARIC pamatā ir KN, un tas ietver papildu apakšnodaļas jeb TARIC apakšpozīcijas, ko izmanto precēm, ja noteiktas muitas nodokļu likmes piemēro atkarībā no preču izcelsmes vai ja piemērojami citi tirdzniecības politikas noteikumi.
 • Katrai KN apakšpozīcijai ir astoņciparu kods. Pirmie seši cipari attiecas uz harmonizētās sistēmas nomenklatūras pozīcijām un apakšpozīcijām. Septītais un astotais cipars norāda KN apakšpozīcijas. Devītais un desmitais cipars apzīmē TARIC apakšpozīcijas.
 • Regulas I pielikumā ir noteiktas nodokļa likmes, un to regulāri atjaunina, lai ņemtu vērā:
  • izmaiņas, par kurām panākta vienošanās starptautiskā līmenī;
  • izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku, tirdzniecības politiku un tehnoloģiju vai tirdzniecības attīstību;
  • tekstu savstarpēju pielīdzināšanu vai precizēšanu.
 • TARIC publicē un pārvalda Eiropas Komisija. Tā piešķir kodus, atjaunina TARIC un informē ES valstis par grozījumiem. KN grozījumu izdarīšanas pieprasījumus var iesniegt Komisija, ES valstis vai Eiropas nozaru organizācijas.
 • Komisija katru gadu pieņem regulu, kas atveido KN un kopējā muitas tarifa nodokļu likmju pilnu versiju, ievērojot Padomes un Komisijas pieņemtos grozījumus. Šo regulu publicē Oficiālajā Vēstnesī vēlākais līdz 31. oktobrim, un to piemēro no nākamā gada 1. janvāra.
 • Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, ko veido ES valstu pārstāvji. Šī komiteja ir atbildīga par visu ar KN, TARIC vai citām nomenklatūrām saistīto jautājumu izskatīšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1987. gada 10. septembra.

KONTEKSTS

 • ES integrētais muitas tarifs TARIC ir datubāze, kurā apvienoti tirdzniecības un lauksaimniecības tiesību akti un muitas tarifi. Tas nodrošina nomenklatūras vienādu piemērošanu ES valstīs un sniedz skaidru pārskatu par visiem pasākumiem, kas jāveic personām, kuras importē preces ES vai eksportē tās no ES.
 • Plašāka informācija:
  • sadaļa “TARIC” Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

* GALVENIE TERMINI

Kopējais muitas tarifs: preču klasifikācijas un nodokļu likmju kombinācija, kas piemērojama preču klasēm visā ES.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1.–675. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.11.2016

Top