Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES sistēma atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES sistēma atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to atļauj piešķirt atbrīvojumu no nodokļiem, kas parasti būtu jāmaksā gan par ES teritorijā ievestajām, gan no tās izvestajām precēm.

Ar šo regulu tiek norādīti gadījumi, kad tiek piešķirts atbrīvojums no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem un pasākumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pantu (iepriekš — Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 133. pants), ja preces ieved ES teritorijā vai izved no tās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ATBRĪVOJUMS NO IEVEDMUITAS NODOKĻIEM

Ir dažādas preču kategorijas, kurām var piešķirt atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem. Saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem preces ir atbrīvotas no ievedmuitas nodokļiem, ja tās ir:

Personiskā manta:

 • cilvēku, kas pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas ārpussavienības valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu ES valstī, personiskā manta, ar nosacījumu, ka pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES teritorijas ir bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas;
 • preces, ko ieved sakarā ar laulībām, ja attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES teritorijas ir bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas un ja šī persona var uzrādīt pierādījumu par laulības noslēgšanu;
 • personiskā manta, ko ES rezidents ieguvis mantojumā;
 • studentu, kuri ES ierodas studēt, apģērbs, mācību materiāli un mēbeles.

Nelielas vērtības preces, nekomerciālas preces, ražošanas līdzekļi un preces ceļotāju personiskajā bagāžā:

 • nelielas vērtības preces;
 • nekomerciālas preces, ko viena privātpersona no ārpussavienības valsts tiešā veidā sūta citai privātpersonai ES teritorijā;
 • ražošanas līdzekļi un cits aprīkojums, kas pieder uzņēmumam, kurš ir pilnīgi izbeidzis savu darbību ārpussavienības valstī un ir pārcēlies uz ES teritoriju;
 • preces, kurām nepiemēro PVN, to ceļotāju personiskajā bagāžā, kuri ierodas no ārpussavienības valstīm.

Zemkopības preces, bioloģiskas un ķīmiskas vielas, farmācijas līdzekļi un medikamenti:

 • zemkopības, lopkopības, biškopības, dārzkopības un mežsaimniecības produkti no īpašumiem ārpussavienības valstīs, kas robežojas ar ES teritoriju, kurus apsaimnieko ES lauksaimnieki;
 • sēklas, mēslošanas līdzekļi un produkti augsnes un augu apstrādei, ko ārpussavienības valstu lauksaimniecības produktu ražotāji ieved, lai izmantotu šīm valstīm kaimiņos esošajās ES valstīs;
 • pētniecībai paredzētas bioloģiskas vai ķīmiskas vielas un laboratorijas dzīvnieki;
 • no cilvēku orgāniem iegūtas ārstnieciskas vielas un reaģenti asins grupu un audu grupu noteikšanai;
 • instrumenti un aparāti, ko izmanto medicīnas pētījumiem, diagnostikai vai ārstēšanai;
 • standartvielas medikamentu kvalitātes kontrolei;
 • farmācijas līdzekļi, ko izmanto starptautiskās sporta sacīkstēs.

Citas kategorijas:

 • materiāli, kas saistīti ar izglītību, zinātni vai kultūru, un zinātniski instrumenti un aparāti;
 • preces labdarības vai filantropiskām organizācijām;
 • goda zīmes vai apbalvojumi, dāvanas, kas saņemtas starptautisko attiecību sakarā, un preces, kas paredzētas monarhu vai valstu vadītāju lietošanai;
 • preces, ko ieved tirdzniecības veicināšanai;
 • preču zīmes, modeļi vai rasējumi, kas adresēti autortiesību vai rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības organizācijām;
 • uzziņu publikācijas tūristiem;
 • palīgmateriāli preču novietošanai un aizsardzībai pārvadājuma laikā;
 • pakaiši, rupjā barība un lopbarība, kas ir līdzi dzīvniekiem pārvadājuma laikā;
 • degviela un smērvielas, kas atrodas mehāniskajos transportlīdzekļos un motociklos, ko ieved ES teritorijā;
 • materiāli kara memoriālu celtniecībai vai uzturēšanai;
 • zārki ar mirušajiem, urnas ar mirušo pelniem un bēru rotājumi.

Ja atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem piešķir precēm to īpašā pielietojuma dēļ, tad attiecīgajai personai kompetentajām iestādēm ir jāsniedz pierādījumi, ka šie nosacījumi ir ievēroti. Šādā gadījumā šo atbrīvojumu var piešķirt tikai attiecīgās ES valsts kompetentās iestādes.

ATBRĪVOJUMS NO IZVEDMUITAS NODOKĻIEM

Ir dažādas preču kategorijas, kurām var piešķirt atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem. Saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem preces ir atbrīvotas no izvedmuitas nodokļiem, ja tās ir:

 • nelielas vērtības preces;
 • mājdzīvnieki, ko izved gadījumos, kad lauksaimniecības uzņēmums pārvieto savu darbību no ES valsts uz ārpussavienības valsti;
 • lauksaimniecības vai lopkopības ražojumi, ko ārpussavienības valstu lauksaimnieki iegūst šīm valstīm kaimiņos esošajās ES valstīs;
 • sēklas, ko lauksaimniecības produktu ražotāji izved, lai izmantotu īpašumos, kas atrodas ārpussavienības valstīs;
 • rupjā barība un lopbarība, kas ir līdzi dzīvniekiem, tos eksportējot.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šī regula stājās spēkā 2009. gada 30. decembrī.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1186/2009 (2009. gada 16. novembris), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (OV L 324, 10.12.2009., 23.–57. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.11.2015

Top