Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurētspējīga Eiropas metālrūpniecība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurētspējīga Eiropas metālrūpniecība

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums (COM(2008) 108 galīgā redakcija) par metālrūpniecības konkurētspēju — Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka vispārējas pamatnostādnes, lai mudinātu Eiropas Savienības (ES) metālrūpniecības nozares pārstāvjus un citas ieinteresētās personas pievērst uzmanību inovācijai un energoapgādei par konkurētspējīgām cenām, neaizmirstot par vides aspektiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Īpatnības

Metālrūpniecības nozarei ir divas galvenās iezīmes:

 • kapitālietilpīgums — vajadzīgi ļoti lieli ieguldījumi tehnoloģijā un aprīkojumā, ko lieto ilgu laiku;
 • energoietilpīgums — ražošanā vajadzīgs ļoti liels enerģijas apjoms (enerģijas izmaksas veido 10–37 % no kopējām izmaksām).

Problēmas

Paziņojumā ir aprakstītas vairākas problēmas, ar kurām saskaras metālrūpniecība, tostarp:

 • Izejvielu nozīme — atkarība no rūdu un koncentrātu* importa no ārpussavienības valstīm.
 • Nozīme ES ekonomikā — metālrūpniecība ietilpst nozaru tīklā, kurā ir rūpniecības nozares (piemēram, autobūve un celtniecība). 2005. gadā metālrūpniecības apgrozījums bija 5 % no kopējā ES rūpniecības apgrozījuma.
 • Rūpniecības struktūra un mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) — metālrūpniecībā ir vajadzīgi apjomīgi kapitālieguldījumi darbības sākšanai un turpināšanai, tāpēc pastāv strukturāli šķēršļi, kas neļauj MVU sākt darbību šajā nozarē, un tirgū dominē lieli uzņēmumi, kas bieži darbojas pasaules mērogā.
 • Globalizācijas un jauno, strauji augošo ekonomiku ietekme — vairākums metālu un to izejmateriāli ir preces, kuru tirdzniecība notiek pasaules tirgū. Daudzu jaunattīstības valstu ekonomiskā attīstība ir veicinājusi pieprasījuma pieaugumu, un tas ir radījis spiedienu uz piedāvājumu un cenām.
 • Konkurētspēja — ES valstis zaudē savu daļu pasaules metālu ražošanā, un ES metālrūpniecība lielā mērā ir atkarīga no enerģijas cenām un importētām izejvielām.
 • Sociālā perspektīva — pieaug tērauda rūpniecībā strādājošo vecums, un labāk jāizmanto esošās apmācības struktūras.
 • Vide — metālu ražošana ir ļoti energoietilpīga, un tā ietekmē vidi.

Integrēta pieeja

Lai uzlabotu metālrūpniecības konkurētspēju, Eiropas Komisija ierosināja integrētu pieeju ar vairākiem elementiem:

 • jānodrošina energoapgāde par konkurētspējīgām cenām enerģijas tirgos, kas pienācīgi darbojas;
 • jārada nosacījumi, kuros nozare var sasniegt ES politikas mērķus vides jomā un attiecībā uz klimata pārmaiņām;
 • jāveicina pētniecība un izstrāde, kā arī inovācijas prasmes;
 • jāizveido atvērti un konkurētspējīgi pasaules mēroga tirgi un jānovērš šķēršļi metālu un izejvielu tirdzniecībai.

Šie vispārējie mērķi ir jāsasniedz ar ES programmām un īpašiem pasākumiem dažādās politikas jomās, ko īsteno valstu iestādes un Komisija:

* GALVENIE TERMINI

Koncentrāts: produkts, ko parasti iegūst no neapstrādātas rūdas metāla rūdu raktuvēs, no rūdas atdalot piemaisījumus un koncentrējot metālu.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par metālrūpniecības konkurētspēju — Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā (COM(2008) 108 galīgā redakcija, 22.2.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.01.2017

Top