Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienotā tirgus darbības ES patērētāju labā nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienotā tirgus darbības ES patērētāju labā nodrošināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2008) 31 galīgā redakcija). Ietekmes uz patērētājiem uzraudzība vienotajā tirgū — “Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Patēriņa tirgu “rezultātu tablo” jeb rezultātu pārskats tika izveidots 2008. gadā ar šo paziņojumu.
 • Tajā ir aprakstītas sākotnējās metodes, kas tika izmantotas patēriņa tirgu novērtēšanai, kā arī pirmā patēriņa tirgu rezultātu pārskata konstatējumi.
 • Tajā ir arī izklāstīti iespējamie uzlabojumi, piemēram, saskaņotas patērētāju sūdzību klasifikācijas izveide ES līmenī un pārskatā ietverto nozaru skaita palielināšana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir patēriņa tirgu rezultātu pārskats?

Tas ir instruments, kas izveidots patēriņa tirgu uzraudzībai: rezultātu pārskats, kurā tiek ņemtas vērā ne vien preču cenas un drošums, bet arī patērētāju apmierinātības līmenis.

Patēriņa preču tirgu uzraudzība

Patēriņa preču tirgu uzraudzības process ir iedalīts divos posmos:

 • atlases posms — tajā nosaka, kuras nozares darbojas neapmierinoši;
 • analīzes posms — tajā nosaka šādas neapmierinošas darbības cēloņus.

Atlases posms

Šajā posmā izvērtē trīs attiecīgā tirgus darbības aspektus:

 • 1.

  Patēriņa tirgu identifikācija

Dažādu nozaru vispārējās darbības rezultātus analizē, izmantojot šādus piecus rādītājus:

 • patērētāju sūdzības;
 • cenu līmeņi;
 • patērētāju apmierinātība;
 • piegādātāju maiņas iespējas;
 • preču un pakalpojumu drošums.
 • 2.

  Vienotā mazumtirdzniecības tirgus integrācijas novērtēšana

 • Iekšējā mazumtirdzniecības tirgus integrācijas pakāpi var noteikt pēc tā, vai tirgū ir citu valstu mazumtirgotāji, pēc ārvalstu tiešajām investīcijām ES iekšējā tirgū un pēc pārrobežu mazumtirdzniecības ES iekšējā tirgū.
 • Tiek ņemta vērā arī cilvēku attieksme pret pārrobežu pirkumu veikšanu ES iekšējā tirgū, kā arī problēmas, ar kurām viņiem nākas saskarties.
 • 3.

  Patērētāju vides standartu noteikšana ES valstīs

Lai novērtētu dažādas patērētāju vides, ņem vērā šādus aspektus:

 • tiesību aktu izpilde;
 • tiesiskās aizsardzības līdzekļi un tas, kā patērētāji šos līdzekļus uztver;
 • patērētāju organizāciju nozīme un patērētāju uzticēšanās šīm organizācijām;
 • patērētāju iespēju palielināšanas rādītāji, jo īpaši patērētāju izglītības, informētības, kompetences un savu tiesību apzināšanās līmenis.

Analīzes posms

Šajā posmā analizē vairākus aspektus, tostarp:

 • patērētāju iespēju palielināšanas rādītājus;
 • kaitējumu patērētājiem;
 • saistību starp importa cenām un patēriņa cenām;
 • ar tiesību aktiem saistītos rādītājus;
 • tiesību aktu ievērošanas līmeni;
 • kvalitāti, jo īpaši jauninājuma pakāpi, veselīgumu un vidi;
 • fizisko un ekonomisko pieejamību;
 • savietojamību, t. i., sistēmas vai produkta spēju darboties kopā ar citām sistēmām vai produktiem.

Patēriņa tirgu rezultātu pārskata pilnveidošana kopš 2008. gada

Kopš 2008. gada ir izstrādāti un publicēti divu veidu patēriņa tirgu rezultātu pārskati.

 • Patēriņa tirgu rezultātu pārskatā ir novērtēta vairāk nekā 40 patēriņa tirgu darbība, ņemot vērā tādus galvenos rādītājus kā patērētāju uzticēšanās tam, ka tirgotāji ievēro šādus aspektus:
  • patērētāju aizsardzības noteikumi;
  • piedāvājumu salīdzināmība;
  • izvēles iespējas tirgū;
  • tas, cik lielā mērā tiek apmierinātas patērētāju vēlmes;
  • kaitējums, ko radījušas problēmas, ar kurām saskaras patērētāji.
 • Šajā rezultātu pārskatā uzrauga un analizē arī citus rādītājus, piemēram, piegādātāju maiņas iespējas un cenas.
 • Pārskatā par patērētāju apstākļiem uzrauga patērētāju apstākļus valstīs šādās trīs jomās:
  • zināšanas un uzticēšanās;
  • atbilstība un izpilde;
  • sūdzības un strīdu izšķiršana.
 • Šajā rezultātu pārskatā izvērtē arī panākumus, kas gūti ES mazumtirdzniecības tirgus integrācijā.
 • Kopš 2013. gada šos pārskatus pamīšus publicē katru otro gadu.
 • 2013.–2015. gadā sadarbībā ar Kopīgo pētniecības centru tika veikta patērētāju tirgu rezultātu pārskatu sagatavošanā izmantoto metožu rūpīga pārskatīšana. Šīs pārskatīšanas rezultātā veica izmaiņas izstrādātajās metodēs.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Paziņojums. Ietekmes uz patērētājiem uzraudzība vienotajā tirgū — “Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem (COM(2008) 31 galīgā redakcija, 29.1.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2017

Top