Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aizspriedumu par neveiksmīgu uzņēmējdarbību pārvarēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aizspriedumu par neveiksmīgu uzņēmējdarbību pārvarēšana

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2007) 584 galīgā redakcija) “Pārvarēt aizspriedumus par neveiksmīgu uzņēmējdarbību. Otras iespējas politika Lisabonas partnerības izaugsmei un darbavietām īstenošana”

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Šajā paziņojumā Eiropas Komisija aicina Eiropas Savienības (ES) valstis uzlabot valsts noteikumus un kārtību neveiksmīgas uzņēmējdarbības jomā.
 • Daudzi stabili uzņēmumi darbojas vēl šobaltdien tikai tāpēc, ka to dibinātāji nepadevās pēc pirmās neveiksmes. Neveiksmes uzņēmējdarbībā var pārvarēt, ja uzņēmējiem dod otru iespēju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Puse no visiem uzņēmumiem beidz pastāvēt pirmo piecu darbības gadu laikā. Taču uzņēmumu slēgšana nav savienojama ar ekonomikas dinamismu. Sabiedrībā valda uzskats, ka šī neveiksme ir cieši saistīta ar krāpniecību vai personīgu spēju trūkumu, kaut arī tikai 4–6 % gadījumu bankrots ir bijis krāpniecisks. Bankrots lielākoties ir tikai tiešas uzņēmējdarbības pārveidošanas sekas.

Neveiksmīga uzņēmējdarbība maksā dārgi gan no nodarbinātības, gan pirktspējas (neizmaksātas algas), gan arī finansiālā (nesamaksāti parādi) viedokļa. Ja grūtībās nonākušiem uzņēmumiem tiktu sniegts labāks atbalsts un ja bankrota gadījumā tiktu vienkāršota atkārtota uzņēmējdarbības uzsākšana, varētu samazināt šīs ievērojamās izmaksas. Turklāt uzņēmēji, kas atsāk uzņēmējdarbību, mācās no savām kļūdām un lielākoties nākamreiz tiem veicas labāk. Minēto iemeslu dēļ uzņēmumiem, kas cietuši neveiksmi, ir jādod otra iespēja.

Publiskais tēls, izglītība un plašsaziņas līdzekļi

 • Eiropieši baidās piedzīvot neveiksmi uzņēmējdarbībā. Viņi ir jāpārliecina, piemēram, ar informatīvu kampaņu un izglītības programmu palīdzību, ka atkārtoti mēģinājumi ir pilnīgi normāla mācīšanās, izpētes un atklāšanas procesa sastāvdaļa.
 • Arī plašsaziņas līdzekļi var palīdzēt, īpaši izskaužot banālo uzskatu par to, ka bankrots ir noziedzīgas rīcības sekas, neskatoties uz iemesliem, kas to izraisīja. Visbeidzot, ilgstošs dialogs ar iesaistītajām pusēm vairotu eiropiešu zināšanas par priekšrocībām, ko sniedz atkārtota uzņēmējdarbības uzsākšana.

Maksātnespējas tiesību aktu nozīme

 • Daudzi Eiropas bankrota tiesību akti paredz vienādu attieksmi, neraugoties uz to, vai uzņēmējdarbība nav izdevusies krāpniecisku vai attaisnotu iemeslu dēļ. Vairāki noteikumi bankrotējušām personām paredz ierobežojumus, aizliegumus un pat tiesībnespēju. Tiesību aktos ir skaidrāk jānošķir krāpnieciska un attaisnota bankrota gadījumā piemērojamie režīmi.
 • Turklāt tiesvedība ir jāvienkāršo un jāpaātrina, un tās ilgums nedrīkstētu pārsniegt vienu gadu. Visbeidzot, tiesību aktos ir jāparedz agrīna atlikušo parādu dzēšana, ievērojot noteiktus kritērijus. Milzīgi parādi var atturēt uzņēmējus no jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanas.

Aktīva palīdzība grūtībās nonākušiem uzņēmumiem

 • Uzņēmējiem ir jāsniedz atbalsts pēc iespējas savlaicīgāk, lai novērstu neizdevušās uzņēmējdarbības risku. Komisija rosinājusi ES valstis ieviest atbalsta pasākumus, piemēram, ekspertu konsultāciju sniegšanu.
 • Būtiski ir uzlabot šāda atbalsta pieejamību, jo grūtībās nonākuši uzņēmumi nevar atļauties dārgas konsultācijas. Komisija ir izstrādājusi agrās brīdināšanas instrumentu, kas ir pieejams tiešsaistē un ar kā palīdzību uzņēmēji var ātri novērtēt sava uzņēmuma finansiālo stāvokli. Līdztekus minētajam programma INTERREG IVC un Eiropas uzņēmējdarbības organizācijas nodrošina virkni sadarbības tīkla un paraugprakses apmaiņas iespēju uzņēmējdarbības atbalsta jomā.
 • Vēl kāds no bankrota novēršanas paņēmieniem ir citu alternatīvu apsvēršana — Komisija iesaka ES valstīm pievērsties grūtībās nonākušu uzņēmumu pārveidošanai un atveseļošanai.

Aktīva palīdzība uzņēmumiem, kas atsāk uzņēmējdarbību

 • Uzņēmēji, kuri dibina otru uzņēmumu, saskaras ar psiholoģiskām, tehniskām un finansiālām grūtībām. Tāpēc viņiem ir jābūt pieejamām īpašām apmācībām un kursiem. Jāsekmē sakari starp šiem uzņēmējiem un viņu klientiem, uzņēmējdarbības partneriem un ieguldītājiem, kuri pret bankrotējušām personām parasti izturas ar aizdomām.
 • Turklāt uzņēmējiem, kuri atsāk uzņēmējdarbību, ir vajadzīgi finanšu resursi. Publiskajām iestādēm ir jānovērš šķēršļi, kas liedz piekļūt publiskajam finansējumam. Bankām un finanšu iestādēm jāmazina piesardzīgā attieksme pret darbību atsākušiem uzņēmējiem un jāpanāk, lai attaisnoti bankrotējušu personu vārdus neiekļautu banku nozares sarakstos par personām, kuru kredīta saņemšanas tiesības ir ierobežotas.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Pārvarēt aizspriedumus par neveiksmīgu uzņēmējdarbību. — Otras iespējas politika Lisabonas partnerības izaugsmei un darbavietām īstenošana (COM(2007) 584 galīgā redakcija, 5.10.2007.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.12.2016

Top