Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sadarbība starp ES iestādēm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sadarbība starp ES iestādēm

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 13. pants

KĀDS IR ŠĪ LĪGUMA PANTA MĒRĶIS?

 • Līguma par Eiropas Savienību (LES) 13. pantā ir uzskaitītas ES iestādes un valstis un norādīts, ka to uzdevums ir īstenot “pilnīgu savstarpēju sadarbību”.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES dažādo iestāžu mērķi ir:
  • stiprināt ES vērtības (vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju un vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības);
  • sekmēt ES mērķu sasniegšanu (galvenie no tiem ir veicināt mieru, stiprināt ES vērtības un savu iedzīvotāju labklājību);
  • kalpot ES, sabiedrības un ES valstu interesēm;
  • nodrošināt ES politiku un darbību saskaņotību, efektivitāti un nepārtrauktību.
 • ES iestādes ir šādas:
 • Katra iestāde darbojas saskaņā ar līgumos noteiktajām pilnvarām, procedūrām un mērķiem. Iestādēm savstarpēji jāsadarbojas.
 • Parlaments, Padome un Komisija cieši sadarbojas savā starpā un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 295. pantu var noslēgt iestāžu nolīgumus. Šādu nolīgumu piemēri:
 • ES iestāžu sadarbību var arī noteikt citi līgumu panti, piemēram:
  • LESD 284. pants, kas reglamentē attiecības starp Padomi un ECB. Šis pants paredz, ka ECB priekšsēdētāju uzaicina piedalīties Padomes sanāksmēs, kad Padome apspriež jautājumus, kas saistīti ar bankas mērķiem un uzdevumiem. ECB gada pārskats ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai, kā arī Eiropadomei;
  • LESD 134. pants, saskaņā ar kuru ES valstis, Komisija un ECB sadarbojas saistībā ar Ekonomikas un finanšu komiteju.
 • Tomēr iestāžu darba un sadarbības veidu nosaka arī:
  • laika gaitā attīstījusies prakse;
  • iestāžu attiecīgie reglamenti;
  • katrs attiecīgais gadījums, kā tas ir saistībā ar nolīgumu starp ECB un Eiropas Parlamentu par pārskatatbildību un pārredzamību attiecībā uz Eiropas banku uzraudzību. Šī nolīguma noslēgšana tika īpaši ierakstīta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 par ECB uzdevumiem saistībā kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību 20. panta 8. punktā.

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienību 13. pants (OV C 202, 7.6.2016., 22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību 295. pants (OV C 202, 7.6.2016., 175. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 134. pants (OV C 202, 7.6.2016., 105.–106. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.08.2016

Top