Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES izpildaģentūras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES izpildaģentūras

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 58/2003 par ES izpildaģentūrām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic ES programmu pārvaldību. Ar to reglamentē vairākus ar izpildaģentūrām saistītus būtiskus aspektus:

struktūru;

uzdevumus;

darbību;

budžeta sistēmu;

personālu;

uzraudzību;

atbildību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Komisija ir deleģējusi atbildību par vairāku ES programmu īstenošanu ārējām struktūrām — izpildaģentūrām. Ir sešas izpildaģentūras:

Izpildaģentūras dibināšana

Komisija nolemj, vai izveidot izpildaģentūru, pagarināt tās darbības termiņu vai likvidēt to, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi. Izmaksu un ieguvumu analīzē ņem vērā vairākus faktorus, ieskaitot:

tādu uzdevumu noteikšanu, kuru uzticēšana ārējām organizācijām būtu pamatota;

ieguvumu un izmaksu novērtējumu, tostarp ietekmi uz cilvēkresursiem;

īstenošanas efektivitāti un elastīgumu;

izmantoto procedūru vienkāršošanu;

ārpakalpojumu tuvināšanu gala saņēmējiem.

Ja Komisija uzskata, ka izpildaģentūra turpmāk nav nepieciešama, vai ja tās pastāvēšana vairs neatbilst pareizas finanšu vadības principiem, tā var izlemt aģentūru likvidēt.

Uzdevumi

Izpildaģentūrām var uzticēt šādus uzdevumus:

visu projekta fāžu pārvaldība;

budžeta izpildes instrumentu pieņemšana un līgumu slēgšana, un dotāciju piešķiršana;

programmu īstenošanas nodrošināšanai vajadzīgās informācijas apkopošana, analizēšana un iesniegšana Komisijai.

Izpildaģentūras nevar veikt uzdevumus, kas saistīti politisku izvēli.

Oficiālajā deleģēšanas aktā Komisija formulē noteikumus, kritērijus, robežas un procedūras, kuras jāievēro izpildaģentūras darbā.

Struktūra

Izpildaģentūru vada koordinācijas komiteja un direktors.

Koordinācijas komiteju veido pieci locekļi, kurus uz diviem gadiem ieceļ Komisija (locekļus var iecelt amatā atkārtoti). Tā izstrādā izpildaģentūras gada darba programmu, pieņem administratīvo budžetu, gada darbības pārskatu un īsteno pasākumus, lai apkarotu krāpšanu un nelikumības.

Izpildaģentūras direktoru ieceļ Komisija uz četriem gadiem (direktoru var iecelt amatā atkārtoti), un direktors ir ES ierēdnis.

Izpildaģentūras personālu veido ES ierēdņi, kurus iestādes uz laiku nosūtījušas uz izpildaģentūru, un izpildaģentūras pieņemti līgumdarbinieki.

Uzraudzība

Izpildaģentūras uzrauga:

Komisija, it īpaši tās iekšējais revidents;

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF);

Reizi trīs gados Komisija sagatavo ārējo novērtējuma ziņojumu un iesniedz to katras izpildaģentūras koordinācijas komitejai, Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Revīzijas palātai.

KONTEKSTS

Aģentūras un citas ES struktūras

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 58/2003 (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV L 11, 16.1.2003., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.11.2015

Top