Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzņēmumu nodošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uzņēmumu nodošana

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM (2006) 117 galīgā redakcija) “Uzņēmumu nodošana. Nepārtrauktība ar jaunu sākumu”

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Tajā akcentēts, kā veiksmīga uzņēmuma nodošana sniedz lielākas iespējas izaugsmei un nodarbinātībai un ka tāpēc ir ļoti svarīgi pasargāt uzņēmumus no darbības izbeigšanas juridisku un fiskālu šķēršļu dēļ, jo to rezultātā nav iespējama nodošana.
 • Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā iekļauti ieteikumi Eiropas Savienības (ES) valstīm par to, kā radīt piemērotus apstākļus uzņēmumu nodošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Kad uzņēmumu īpašnieki nolemj aiziet pensijā, viņi bieži izvēlas izbeigt savu uzņēmējdarbību. Daudzi plaukstošu uzņēmumu nodošanas gadījumi cieš neveiksmi juridisku, fiskālu un psiholoģisku grūtību dēļ. Nav viegli atrast uzņēmumu pārņēmējus, īpaši ņemot vērā to, ka uzņēmumus mūsdienās parasti nodod trešām personām, nevis ģimenes locekļiem. Turklāt vairums eiropiešu izvēlas algotu darbu, un uzņēmējus drīzāk interesē uzņēmumu izveide, nevis pārņemšana.
 • Taču, pārņemot jau darbojošos uzņēmumu, var gūt virkni priekšrocību (iedibināta ražošanas struktūra, klientu loks, zinātība, uzņēmuma reputācija utt.). Veiksmīga uzņēmuma nodošana veicina arī izaugsmi un tādējādi ir nozīmīgs faktors stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai, piemēram, pastāvošie uzņēmumi saglabā vidēji piecas darbvietas, turpretim jaunizveidotie uzņēmumi rada vidēji divas darbvietas.
 • Uzņēmumu nodošanas prakse kļūs populāra nākamajā desmitgadē, kuras laikā trešdaļa ES uzņēmumu īpašnieku aizies pensijā. Atbilstīgi prognozēm tas katru gadu skars 690 tūkstošus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un 2,8 miljonus darbvietu. Tāpēc ir jārada piemēroti apstākļi uzņēmumu nodošanai.
 • Lai to paveiktu, Komisija ierosinājusi ES valstīm veikt vairākus uzlabojumus, tostarp šādus:
 • 1.

  Ilgtspējīgāka politiskā uzmanība nodošanai

ES valstīm ir sistemātiski jāveicina uzņēmumu nodošana kā alternatīva jaunu uzņēmumu dibināšanai. Piemēram, tām ir jāapsver iespēja ieviest atbalsta pasākumus uzņēmumu nodošanai, kas būtu līdzīgi tiem, kuri pieejami uzņēmumu dibināšanai.

 • 2.

  Informatīvas kampaņas ieinteresētajām personām

 • Patlaban informatīvas kampaņas nenotiek vajadzīgajā apmērā — tās veic tikai puse ES valstu. Īpaša uzmanība jāvelta ne vien uzņēmumu īpašniekiem, kuri aiziet pensijā, bet arī potenciāliem jauniem uzņēmējiem, jo pastāvoša uzņēmuma pārņemšana bieži vien sniedz tikpat interesantas iespējas kā jauna dibināšana. Tāpēc Komisija ierosina paplašināt informatīvas kampaņas uzņēmumu īpašniekiem, piemēram, ar tirdzniecības kameru un tādu kontaktpunktu kā nodokļu konsultantu, grāmatvežu, banku starpniecību, par to, ka uzņēmumu nodošanai ir jāgatavojas ļoti savlaicīgi.
 • Komisija aicina arī ES valstis veicināt mentorēšanas sistēmas, lai palīdzētu uzņēmumu īpašniekiem nodot uzņēmumu cita īpašnieka rokās.
 • ES valstīm jāplāno tiešas pieejas informatīvām kampaņām, kas paredzētas uzņēmumu īpašniekiem, piemēram, sūtīt vēstules uzņēmumu īpašniekiem, kuri sasnieguši noteiktu vecumu.
 • 3.

  Vienkāršota uzņēmuma juridiskās formas maiņa

Lai nebūtu jāizbeidz uzņēmumu darbība, var izmantot dažādus juridiskos instrumentus: mantošanas tiesību līgumus, partnerības nolīgumus, sabiedrību ar ierobežotu atbildību dibināšanu un uzņēmumu pārveidošanu. Tādi risinājumi kā mantošanas tiesību līgums, kurš ir aizliegts daudzās valstīs, partnerības nolīgums vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšana palīdz nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību īpašnieka vai partnera nāves gadījumā. Mainot juridisko formu, nododamajam uzņēmumam var veikt tiesisku pārveidošanu, lai novērstu tā likvidāciju.

 • 4.

  Uzņēmuma nodošanas finansējuma uzlabošana

 • Finanšu vide bieži vien nav labvēlīga uzņēmumu nodošanai, jo šis process rada virkni sarežģījumu:
  • uzņēmuma nodošanai vajag vairāk kapitāla nekā dibināšanai, tādējādi parasti nepietiek ar to finansējumu, kas paredzēts uzņēmuma dibināšanai;
  • daudzas bankas uzskata, ka nodošanas finansēšana izmaksā pārāk dārgi un ir pārāk riskanta, īpaši mazo uzņēmumu gadījumā;
  • reizēm nav viegli savlaicīgi rast finansiālu risinājumu, jo bieži vien ir vajadzīgs gan pašu kapitāls, gan bankas aizdevums.
 • Tāpēc Komisija iesaka ES valstīm nodrošināt atbilstīgus finanšu noteikumus, piemēram, līdzīgu atbalstu, aizdevumus un garantijas kā jaundibinātiem uzņēmumiem. Garantijās MVU pašu kapitālam jāiekļauj vietējo vai reģionālo fondu līdzekļi, kas nodrošina sākotnējo kapitālu un/vai līdzekļus uzņēmuma darbības sākumposmā, kā arī mezonīna finansējums (pašu un aizņemtā kapitāla apvienojums).
 • 5.

  Nodokļu atvieglojumi uzņēmumu nodošanai

Kaut arī daudzās valstīs ir atvieglota uzņēmumu nodošana ģimenes locekļiem, par nodošanu trešām personām ir piemirsts, tāpēc ir jāievieš tādi pamudinājumi kā atbrīvojumi no ienākuma nodokļa, pārdodot uzņēmumu, īpaši nodokļa atvieglojumi ienākumiem, ko iegulda citā uzņēmumā vai ar ko finansē uzņēmuma īpašnieka aiziešanu pensijā, vai atbrīvojumi no nodokļiem tiem darbiniekiem, kuri veic ieguldījumus savā uzņēmumā.

 • 6.

  Pārskatāms tirgus uzņēmumu nodošanai

Pārskatāms tirgus uzņēmumu nodošanai ir iespējams tad, ja kāda neieinteresēta iestāde nodrošina taisnīgus starpnieka pakalpojumus starp potenciāliem pircējiem un pārdevējiem. Dažās valstīs šo pienākumu veic tirdzniecības kamera.

Lai īstenotu visus šos ierosinājumus, jāizveido atbalsta infrastruktūra simtiem tūkstošu uzņēmumu, kurus turpmākajos dažos gados skars uzņēmumu nodošana. Infrastruktūrā tiks iesaistītas ES valstis, to valsts, reģionu un vietējās administrācijas, kā arī uzņēmumu atbalsta organizācijas. Konkrēti tajā ietilps atbalsta sniedzēju informēšana, instruktoru apmācība un mācību materiālu izstrāde.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Kopienas Lisabonas programmas izaugsmei un nodarbinātībai īstenošana — uzņēmumu nodošana — nepārtrauktība ar jaunu sākumu (COM (2006) 117 galīgā redakcija, 14.3.2006.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.12.2016

Top