Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti mantošanas lietās un Eiropas mantošanas apliecība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti mantošanas lietās un Eiropas mantošanas apliecība

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 650/2012 par mantošanas lietām un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nodrošina juridisko noteiktību labuma guvējiem starptautiskās mantojuma lietās, novērš pretrunīgus nolēmumus un vienkāršo tiesvedību. Tādējādi regula ļauj labuma guvējiem citā ES valstī vienkāršāk izmantot viņiem piešķirtās vai viņu mantotās tiesības.
 • Ar to izveido ES mēroga noteikumus par jurisdikciju un piemērojamajiem tiesību aktiem mantojuma lietās ES, kā arī noteikumus par ES valstī pieņemtu nolēmumu atzīšanu un izpildi un ES valstī izdotu oficiālu juridisku dokumentu akceptēšanu un izpildi.
 • Ar šo regulu arī ievieš Eiropas mantošanas apliecību, ko paredzēts izmantot mantiniekiem, legātāriem, testamentu izpildītājiem vai mantojumu pārvaldniekiem, lai tie citā ES valstī varētu atsaukties uz savu statusu un/vai īstenot savas tiesības.
 • Regula ir piemērojama visās ES valstīs, izņemot Apvienoto Karalisti, Īriju un Dāniju, kuras starptautiskām mantojuma lietām turpina piemērot valsts tiesību aktus. Pārējās ES valstis piemēros savus valsts tiesību aktus saistībā ar minētajās trīs valstīs pieņemtu nolēmumu atzīšanu un izpildi.
 • Šo regulu piemēro tādu personu mantojumam, kuras mirst 2015. gada 17. augustā vai vēlāk.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz visiem mirušo atstātā mantojuma mantošanas civiltiesiskajiem aspektiem.

Tā neattiecas uz:

 • nodokļu jautājumiem;
 • muitas jautājumiem;
 • administratīviem jautājumiem.

Regula neattiecas uz citām civiltiesību jomām, piemēram, jautājumiem, kas saistīti ar laulāto mantisko attiecību regulējumu, dāvinājumiem un pensiju plāniem.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

 • Jurisdikcija lemt par mantošanu kopumā ir tās ES valsts tiesām, kurā mirušajam nāves brīdī bija pastāvīgā dzīvesvieta.
 • Parasti mantojuma lietā piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā mirušajam nāves brīdī bija pastāvīgā dzīvesvieta. Tie var būt ES valsts vai ārpussavienības valsts tiesību akti.
 • Tomēr persona pirms nāves var izvēlēties savam mantojumam piemērot savas pilsonības valsts tiesību aktus. Ja šī persona ir ES valsts pilsonis, mantojuma lietā iesaistītās puses var vienoties, ka jurisdikcija lemt par mantojumu ir minētās ES valsts tiesām, nevis tās ES valsts tiesām, kurā mirušajam nāves brīdī bija pastāvīgā dzīvesvieta.
 • Vieni un tie paši tiesību akti attiecas uz mantojumu kopumā neatkarīgi no īpašuma veida (kustams vai nekustams īpašums) un neatkarīgi no tā, kurā valstī atrodas īpašums.

Piemērojamie tiesību akti reglamentē, piemēram, šādus jautājumus:

 • to, kā noteikt labuma guvējus un to attiecīgās daļas;
 • spēju mantot;
 • mantinieku, testamentu izpildītāju un mantojuma pārvaldnieku pilnvaras;
 • atbildību par mantojuma parādiem;
 • mantojuma dalīšanu.

Atzīšana un izpilde

Tas, ka starptautiskā mantojuma lietā viena iestāde piemēro vienus tiesību aktus, ļauj izvairīties no paralēlas tiesvedības, kurā būtu iespējami pretrunīgi tiesu nolēmumi. Tāpat tas nodrošina, ka ES valstī pieņemtus nolēmumus bez kādas īpašas procedūras atzīst visā ES. Nolēmumi, kas ir izpildāmi ES valstī, kur tie ir pieņemti, ir izpildāmi citā ES valstī tad, kad pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma vietējā tiesa ir pasludinājusi šos nolēmumus par izpildāmiem.

Eiropas mantošanas apliecība

 • Eiropas mantošanas apliecība ir fakultatīvs dokuments, ko izdod iestāde, kas nodarbojas ar mantošanas lietu.
 • Tā ir paredzēta izmantošanai mantiniekiem, legātāriem, testamentu izpildītājiem vai mantojumu pārvaldniekiem, kam citā ES valstī jāatsaucas uz savu statusu un/vai jāīsteno savas tiesības kā mantiniekiem vai legātāriem vai jāīsteno savas pilnvaras kā testamentu izpildītājiem vai mantojuma pārvaldniekiem.
 • No brīža, kad apliecība ir izdota, to bez kādas īpašas procedūras atzīst visās ES valstīs.
 • Pretstatā valsts mantošanas apliecībām, kam ir dažāds spēks atkarībā no ES valsts, kurā tās izdotas, Eiropas mantošanas apliecībai ir vienāds spēks visās ES valstīs, kā noteikts regulā.
 • Ar Regulu (ES) Nr. 1329/2014 izveido veidlapas šajā regulā paredzētajām procedūrām, it īpaši izmantošanai saistībā ar Eiropas mantošanas apliecību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2012. gada 5. jūlijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 650/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 201, 27.7.2012., 107.–134. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 650/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1329/2014 (2014. gada 9. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Regulā (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 359, 16.12.2014., 30.–84. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2016

Top