Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana

Eiropas Savienība (ES) ir pieņēmusi tiesību aktu, lai apkarotu seksuālus nodarījumus pret bērniem. Direktīva aptver tādus aspektus kā sods, novēršana un atbalsts cietušajiem. Īpaši noteikumi ir paredzēti it sevišķi attiecībā uz bērnu pornogrāfiju tiešsaistē un sekstūrismu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI.

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu visā Eiropas Savienībā (ES) tiek saskaņoti tiesību akti par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā seksuāla vardarbība pret bērniem, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija. Tā arī nosaka minimālos sodus. Jaunais tiesību akts paredz arī noteikumus par bērnu pornogrāfijas tiešsaistē un sekstūrisma apkarošanu. Direktīvas mērķis ir arī liegt notiesātajiem dzimumnoziedzniekiem profesionāli darboties jomās, kur ir regulāra saskarsme ar bērniem.

Nodarījumi un sankcijas

Direktīvā ir definēti divdesmit pārkāpumi atbilstoši četrām kategorijām:

  • seksuāla vardarbība, piemēram, iesaistīties seksuālās darbībās ar bērnu, kurš nav sasniedzis dzimumpilngadības vecumu, vai piespiest viņu iesaistīties šādās darbībās ar citu personu;
  • seksuāla izmantošana, piemēram, piespiest bērnu iesaistīties prostitūcijā vai piedalīties pornogrāfiskā priekšnesumā;
  • bērnu pornogrāfija: uzglabāt, izmantot, izplatīt, piegādāt un izgatavot bērnu pornogrāfijas materiālus;
  • uzmākšanās bērniem tiešsaistē seksuālos nolūkos: piedāvāt tiešsaistē tikšanos ar bērnu, lai izdarītu seksuālu vardarbību un ar tiem pašiem līdzekļiem mudināt bērnu izgatavot pornogrāfisku materiālu ar viņu pašu.

Valsts līmenī maksimālajai brīvības atņemšanai jābūt no viena gada līdz desmit gadiem atkarībā no pārkāpuma smaguma un atkarībā no tā, vai bērns ir sasniedzis dzimumpilngadības vecumu. Atbalsts šo nodarījumu izdarīšanai arī ir sodāms.

Juridisku personu var saukt pie atbildības un to sodīt, ja noziedzīgo nodarījumu tās labā ir izdarījusi persona, kurai ir spēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu.

Ir paredzēti vairāki atbildību pastiprinoši apstākļi, jo īpaši, ja nodarījums ir izdarīts pret bērnu īpaši neaizsargātā situācijā vai to izdarījis ģimenes loceklis vai persona, kura ļaunprātīgi izmantojusi uzticību vai autoritāti, vai arī, ja nodarījuma izdarītājs ir bijis iepriekš notiesāts par tāda paša rakstura nodarījumiem.

Direktīva ļauj dalībvalstīm brīvi izlemt, vai darbības ar savstarpēju piekrišanu ir vai nav sodāmas, ja tajās piedalās vienaudži līdzīgā vecumā un līdzīgā psiholoģiskās un fiziskās attīstības pakāpē un ja tās var uzskatīt par normālu seksualitātes atklāšanu.

Profesionālā darbība, kas ietver saskarsmi ar bērniem

Lai novērstu jebkuru recidīvisma risku, personai, kas ir notiesāta par kādu no direktīvā minētajiem nodarījumiem, ir jāliedz veikt darbu, kurā ir tieša un regulāra saskarsme ar bērniem. Darba devējiem ir tiesības pieprasīt informāciju par notiesājošiem spriedumiem vai aizlieguma esību. Šī informācija ir arī jānosūta citām dalībvalstīm, lai novērstu to, ka dzimumnoziedznieks izmanto darba ņēmēju brīvas pārvietošanās iespējas Eiropas Savienībā un strādā ar bērniem citā valstī.

Sekstūrisms

Tādu ceļojumu organizēšana, kuru mērķis ir seksuāla vardarbība, bērnu seksuālā izmantošana vai bērnu pornogrāfija, ir jāaizliedz. Tā kā šie noziegumi bieži vien paliek nesodīti valstīs, kurās tie izdarīti, direktīva paredz, ka dalībvalstis var notiesāt savus valstspiederīgos par šāda veida pārkāpumiem, kas ir izdarīti ārzemēs.

Turklāt līdzās jurisdikcijai, kad noziedzīgais nodarījums ir izdarīts dalībvalsts teritorijā vai arī to ir izdarījis kāds no tās valstspiederīgajiem, dalībvalstis var noteikt plašāku jurisdikciju attiecībā uz ārzemēs izdarītajiem nodarījumiem gadījumos, ja likumpārkāpēja pastāvīga dzīvesvieta ir to teritorijā vai, ja nodarījums ir izdarīts par labu juridiskai personai, kas reģistrēta to teritorijā, vai, ja cietušais ir viens no tās valstspiederīgajiem.

Bērnu pornogrāfija tiešsaistē

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka bērnu pornogrāfijas vietnes, kuru serveri atrodas to teritorijā, tiek nekavējoties likvidētas, un tām ir jācenšas panākt tādu vietņu likvidēšanu, kuru serveri atrodas ārpus to teritorijas. Dalībvalstīm, ievērojot noteiktus nosacījumus par pārredzamību un interneta lietotāju informāciju, ir iespēja bloķēt piekļuvi šīm vietnēm savā teritorijā.

Izmeklēšana, saukšana pie kriminālatbildības un kompetence

Izmeklēšana un saukšana pie atbildības par šiem nodarījumiem nav atkarīga tikai no cietušā iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības, kriminālprocess jāturpina arī tad, ja minētā persona atsauc savu paziņojumu. Turklāt par dažiem smagākajiem noziegumiem jādod iespēja saukt pie kriminālatbildības pietiekami ilgu laikposmu pēc tam, kad cietušais ir sasniedzis pilngadību.

Palīdzība, atbalsts cietušajiem un viņu aizsardzība

Saskaņā ar Direktīvas par cietušo statusu kriminālprocesā noteikumiem palīdzība un atbalsts cietušajiem jāsniedz pirms kriminālprocesa, tā gaitā un pēc tā pabeigšanas. Bērnus, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības, seksuālas izmantošanas vai bērnu pornogrāfijas, uzskata par īpaši neaizsargātiem cietušajiem, un pret viņiem jāizturas viņu situācijai vispiemērotākā veidā.

Īpašus aizsardzības pasākumus veic arī tad, ja uzbrucējs ir bērna ģimenes loceklis. Turklāt cietušajiem jauniešiem jānodrošina piekļuve juridiskai palīdzībai un pārstāvībai, vajadzības gadījumā bez maksas. Turklāt jānodrošina, ka palīdzība un atbalsts nav atkarīgi no viņu vēlmes sadarboties kriminālizmeklēšanā vai kriminālvajāšanā.

Novēršana

Īpašas programmas, kuras īsteno ar mērķi samazināt recidīvisma risku, jāpiedāvā personām, kuras ir notiesātas vai sauktas pie kriminālatbildības par seksuāliem nodarījumiem pret bērniem. Šīs personas arī ir jānovērtē, lai noteiktu viņu radīto risku un recidīvisma risku.

Priekšvēsture

Šī direktīva aizstāj Pamatlēmumu 2004/68/TI. Tā kā daži cilvēku tirdzniecības upuri ir arī bērni, kas cietuši no bērnu seksuālas vardarbības vai seksuālas izmantošanas, tā papildina Direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/93/EU

17.12.2011.

18.12.2013.

OV L 335, 17.12.2011.

Pēdējā atjaunināšana: 01.02.2012

Top