Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiesības uz piekļuvi advokātam (priekšlikums)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tiesības uz piekļuvi advokātam (priekšlikums)

Šā direktīvas priekšlikuma mērķis ir visā Eiropas Savienībā (ES) garantēt aizdomās turēto un krimināllietās apsūdzēto personu tiesības saņemt advokāta sniegtus pakalpojumus un informēt savus tuviniekus (un konsulārās iestādes, ja tās atrodas ārvalstīs) par viņu aizturēšanu.

PRIEKŠLIKUMS

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final – Not published in the Official Journal] (Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas (COM(2011) 326 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)).

KOPSAVILKUMS

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz taisnīgu tiesas procesu, no kurām daļu veido tiesības uz piekļuvi advokātam, ir paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (EN) (FR).

Lai šīs tiesības garantētu visām personām, kuras tiek turētas aizdomās vai ir apsūdzētas krimināllietā ES teritorijā, Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas paredz visām dalībvalstīm kopējus minimālos standartus.

Princips

Kriminālprocesā tiesības piekļūt advokātam ir jāgarantē šādām personām:

Ja personas tiek aizturētas procesa laikā, tām jābūt arī tiesībām sazināties vismaz ar pašu izvēlētu personu, piemēram, ar radinieku vai darba devēju. Citu valstu pilsoņiem jābūt iespējai sazināties ar savu vēstniecību vai konsulātu.

Šīs tiesības ir piemērojamas kopš brīža, kad persona ir informēta, ka tā tiek turēta aizdomās vai tiek apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, līdz procesa beigām. Personas, kuras ir minētas Eiropas apcietināšanas orderī, šīs tiesības var izmantot kopš aizturēšanas brīža.

Īstenošana

Ikvienai personai, kas tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta kriminālprocesa ietvaros, jābūt iespējai piekļūt advokātam pēc iespējas drīzāk un jebkurā gadījumā turpmāk norādītajās situācijās:

  • sākot uzklausīšanu,
  • ja notiek procesuāls vai pierādījumu vākšanas akts, kurā ir nepieciešama personas klātbūtne,
  • kopš aizturēšanas brīža.

Personai, kas norādīta Eiropas apcietināšanas orderī, advokāta pakalpojumi jāsaņem gan valstī, kurā tā ir aizturēta, gan valstī, kura ir izdevusi orderi. Advokāts, kurš atrodas ordera izdevējā valstī, nepievēršas lietas vērtēšanai pēc būtības, bet gan sadarbojas ar otru advokātu, lai personai būtu iespēja izmantot savas tiesības.

Aizdomās turētai vai apsūdzētai personai ir tiesības satikt savu advokātu. Šo tikšanos ilgumam un biežumam jābūt pietiekamam, lai persona varētu īstenot savas tiesības uz aizstāvību.

Advokātam ir jābūt atļaujai būt klāt visās nopratināšanās vai tiesas sēdēs, kā arī visās izmeklēšanas vai pierādījumu vākšanas darbībās, kurās piemērojamās valsts tiesības ļauj vai uzliek par pienākumu piedalīties aizdomās turētai vai apsūdzētai personai. Tāpat tam ir jābūt iespējai piekļūt brīvības atņemšanas vietai, lai pārbaudītu brīvības atņemšanas apstākļus.

Visa jebkādā formā veiktā saziņa starp advokātu un tā klientu ir konfidenciāla.

Gadījumos, kad tiek pārkāptas tiesības uz piekļuvi advokātam, aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai ir jābūt tiesību aizsardzības līdzeklim, kurš atjaunotu situāciju, kādā persona atrastos, ja tiesību pārkāpums nebūtu noticis. Pret personu nedrīkst izmantot nevienu izteikumu vai pierādījumu, kas iegūts, pārkāpjot tās tiesības uz piekļuvi advokātam.

Izņēmumi

Izņēmuma gadījumos – ar tiesu iestādes atļauju – tiesības uz piekļuvi advokātam un tiesības sazināties ar trešām personām un savu vēstniecību vai konsulātu var tikt atliktas. Šai atkāpei jābūt pamatotai ar nepieciešamību novērst nopietnas negatīvas sekas citas personas dzīvībai vai veselībai. Jebkurā gadījumā šo atkāpi nevar pamatot vienīgi ar personai pārmestā nodarījuma smagumu. Tai ir jābūt samērīgai ar situāciju, tās ilgumam pēc iespējas ierobežotam, un tā nedrīkst skart procesa taisnīgumu.

Aizdomās turētā vai apsūdzētā persona var arī atteikties no advokāta palīdzības. Atteikšanās jāizsaka brīvprātīgi un nepārprotami. Personai ir jābūt informētai par šāda lēmuma sekām un ir jābūt spējīgai tās saprast.

Priekšvēsture

Aizdomās turēto vai apsūdzēto personu procesuālo tiesību veicināšana kriminālprocesos ir viens no Stokholmas programmas mērķiem. Šis priekšlikums ir daļa no pasākumu kopuma, kas ietverts direktīvā par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu un citā direktīvā, par kuru notiek sarunas, par tiesībām uz informāciju.

Priekšlikums stāsies spēkā vienīgi pēc tam, kad to būs izskatījis un pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome. Tādēļ direktīvas galīgā redakcija varētu būt citāda nekā Komisijas priekšlikumā.

Atsauces

Priekšlikums

Oficiālais Vēstnesis

Procedūra

COM(2011) 326

2011/154/COD

SAISTĪTIE AKTI

Padomes 2009. gada 30. novembra Rezolūcija par ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā (OV C 295, 4.12.2009.).

Pēdējā atjaunināšana: 13.10.2011

Top