Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana

Cilvēku tirdzniecība pasaulē tiek uzskatīta par vienu no nopietnākajiem noziegumiem. Tā ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums. Direktīva visā Eiropas Savienībā izveido noteikumus, lai cīnītos ar šo briesmīgo parādību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI.

KOPSAVILKUMS

Cilvēku tirdzniecība pasaulē tiek uzskatīta par vienu no nopietnākajiem noziegumiem. Tā ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums. Direktīva visā Eiropas Savienībā izveido noteikumus, lai cīnītos ar šo briesmīgo parādību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā noteikti minimālie noteikumi, lai noteiktu cilvēku tirdzniecības nodarījumus un par tiem piemērojamo sodu. Turklāt tajā piedāvāti pasākumi labākai šīs parādības novēršanai un upuru aizsardzības stiprināšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Definīcijas

  • Ir sodāmas šādas tīšas darbības: ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu vervēšana, pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai saņemšana, tostarp kontroles pār minētajām personām maiņa vai nodošana, izmantojot draudus vai spēku.
  • Ekspluatācija ietver vismaz: i) personu seksuālo izmantošanu vai iesaistīšanu prostitūcijā; ii) piespiešanu veikt darbu vai sniegt pakalpojumus (tostarp ubagošanu, turēšanu verdzībā, izmantošanu noziedzīgās darbībās vai orgānu izņemšanu).

Sankcijas: Direktīvā noteiktais maksimālais sods par šiem pārkāpumiem ir brīvības atņemšana uz vismaz 5 gadiem un uz vismaz 10 gadiem atbildību pastiprinošos apstākļos, piemēram, par nodarījumu pret īpaši neaizsargātu cietušo (bērnu) vai ja tas izdarīts noziedzīgā organizācijā.

Saukšana pie atbildības: ES valstis var saukt pie atbildības savus valstspiederīgos par nodarījumiem, kas izdarīti citā ES valstī, un izmantot tādus izmeklēšanas līdzekļus kā saziņas izsekošana (piemēram, telefonsarunas vai e-pasta sarakste).

Atbalsta sniegšana upuriem: upuri saņem palīdzību pirms kriminālprocesa, tā laikā un pēc tā, lai tie varētu īstenot savas tiesības, ko piešķir upura statuss kriminālprocesā. Palīdzība var ietvert patvēruma vai medicīniskās un psiholoģiskās palīdzības sniegšanu, kā arī informācijas pakalpojumus un tulkošanu.

Bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem) paredzēti papildu pasākumi, piemēram, psiholoģiskais un psihosociālais atbalsts, piekļuve izglītībai, un attiecīgos gadījumos iespējama aizbildņa un/vai pārstāvja iecelšana. Viņi ir nekavējoties jāintervē atbilstošās telpās, un tas jādara prasmīgiem speciālistiem.

Cietušajiem ir tiesības uz policijas aizsardzību un juridisku palīdzību, kas ļauj tiem pieprasīt kompensāciju.

Novēršana: ES valstīm jārīkojas, lai:

  • vājinātu pieprasījumu, kas veicina cilvēku tirdzniecību;
  • veiktu izpratnes vairošanas kampaņas un apmācītu amatpersonas, ļaujot tām identificēt upurus vai potenciālos cilvēku tirdzniecības upurus un strādāt ar tiem;

Ir iecelts ES koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā , lai nodrošinātu atbilstīgu un koordinētu pieeju, cīnoties pret šo parādību.

Lai palīdzētu valsts iestādēm kontrolēt brīvas pārvietošanās tiesību pārkāpšanu, Komisija ir izdevusi rokasgrāmatu par aprēķina laulībām starp ES pilsoņiem un tiem, kas nav ES pilsoņi. Dažas piespiedu laulības var ietvert cilvēku tirdzniecības elementus.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 2011. gada 15. aprīlī un ES valstu likumos bija jātransponē līdz 2013. gada 6. aprīlim.

KONTEKSTS

Cilvēku tirdzniecība ir skaidri aizliegta ar ES Pamattiesību hartu (5. pants), un ES ir izveidots visaptverošs tiesiskais regulējums un politika, lai cīnītos ar šo parādību, it īpaši ar līdzekļiem, kas ietverti šajā Direktīvā (2011/36/ES) un ES Stratēģijā cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.-2016. gadā.

Papildinformācijai skatīt “Kopā pret cilvēku tirdzniecību” politiku un tiesību aktu tīmekļa vietnes, Eurostat 2015. gada izdevumu par šo tēmu un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. gada izdevumu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/36/ES

15.4.2011.

6.4.2013.

OV L 101, 15.4.2011., 1.-11. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES Stratēģija cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.-2016. gadā (COM(2012) 286 final (2012. gada 19. jūnijs)).

ES plāns par labākajām praksēm, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai (OV C 311, 9.12.2005., 1.-12. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Palīdzība valsts iestādēm cīņā pret brīvas pārvietošanās tiesību pārkāpumiem: rokasgrāmata, kas pievēršas problēmai attiecībā uz iespējamām aprēķina laulībām starp ES pilsoņiem un tiem, kas nav ES pilsoņi ES likuma par brīvu ES pilsoņu pārvietošanos kontekstā (COM(2014) 604 final (2014. gada 26. septembris)).

Komisijas dienestu darba dokuments - Starpposma ziņojums par ES Stratēģijas cilvēku tirdzniecības izskaušanai īstenošanu (SWD(2014) 318 final (2014. gada 17. oktobris)).

Pēdējo reizi atjaunots: 03.03.2015

Top