Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vecāku atbildība un bērnu aizsardzība (Hāgas Konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vecāku atbildība un bērnu aizsardzība (Hāgas Konvencija)

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2003/93/EK par 1996. gada Hāgas Konvenciju saistībā ar vecāku atbildības un bērnu aizsardzības pasākumu starptautiskajiem juridiskajiem aspektiem

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar to pilnvaro ES valstis parakstīt Hāgas Konvenciju.
 • Konvencija nosaka noteikumus ar mērķi uzlabot bērnu aizsardzību situācijās, kur iesaistītas vairākas valstis, un novērst konfliktus starp dažādām valstu tiesību sistēmām.

Visas ES valstis ir parakstījušas Hāgas Konvenciju. Tas nozīmē, ka tās var paļauties uz kopīgiem juridiskiem noteikumiem attiecībās ar ārpussavienības valstīm, kas ir parakstījušas Hāgas Konvenciju, lai aizsargātu bērnus, kas iesaistīti starptautiskos strīdos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uz ko attiecas konvencija?

Konvencijas mērķis ir nodrošināt starptautisku aizsardzību bērniem līdz 18 gadu vecumam:

 • noteikt valsti, kuras iestādēm ir jurisdikcija veikt pasākumus bērna personas vai īpašuma aizsardzībai;
 • noteikt, kuri tiesību akti ir jāpiemēro, īstenojot šo jurisdikciju;
 • noteikt vecāku atbildībai piemērojamos tiesību aktus;
 • nodrošināt šādu aizsardzības pasākumu atzīšanu un izpildi visās līgumslēdzējās valstīs;
 • ieviest līgumslēdzēju valstu sadarbību.

Bērnu aizsardzības pasākumi attiecas uz:

 • vecāku atbildību;
 • aizgādības tiesībām;
 • aizbildnību;
 • bērna pārstāvēšanu;
 • bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē;
 • pārraudzību attiecībā uz īstenoto aprūpi;
 • bērna īpašuma pārvaldīšanu.

Kura valsts ir atbildīga?

Parasti aizsardzības pasākumu veikšana ir tās valsts jurisdikcijā, kurā ir bērna pastāvīgā dzīvesvieta.

Noteiktos gadījumos tā ir valsts, kuras teritorijā bērns atrodas:

 • attiecībā uz bēgļu bērniem un bērniem, kuri ir pārvietoti uz kādu citu valsti;
 • attiecībā uz bērniem, kuru pastāvīgās dzīvesvietas valsti nav iespējams noteikt;
 • ārkārtas gadījumos (pēc izvēles).

Izņēmums

Konkrētā gadījumā, ja ir uzskatāms, ka cita valsts attiecīgajā gadījumā varētu labāk aizsargāt bērna intereses, tai var ļaut pārņemt jurisdikciju.

Kuri tiesību akti ir piemērojami?

 • Piemēro tās valsts tiesību aktus, kurai ir jurisdikcija.
 • Ja tas ir bērna interesēs, tad izņēmuma gadījumos var piemērot vai ņemt vērā tādas citas valsts tiesību aktus, ar kuru attiecīgajiem apstākļiem ir nozīmīga saistība.
 • Valsts var atteikties no konvencijā noteikto tiesību aktu piemērošanas tikai, ja šāda piemērošana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai, ņemot vērā bērna intereses.

Atzīšana un izpilde

 • Pasākumi, kurus īsteno līgumslēdzēja valsts saskaņā ar šo konvenciju ar mērķi aizsargāt bērna personu vai tā īpašumu, ir jāatzīst visās citās līgumslēdzējās valstīs.
 • Tikai ierobežotā skaitā konvencijā norādītu gadījumu valsts var atteikties no atzīšanas.
 • Kad aizsardzības pasākumus citā valstī pasludina par izpildāmiem, minētajai valstij tie ir jāizpilda tā, it kā tos būtu veikušas šīs valsts iestādes, veicot izpildi saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem.

Sadarbība

 • Katra līgumslēdzēja valsts norāda vienu vai vairākas centrālās iestādes, kas pilda pienākumus, kurus konvencija uzliek šādām iestādēm.
 • Šīs centrālās iestādes sadarbojas un savstarpēji apmainās ar informāciju, kā arī veicina sadarbību starp savu valstu kompetentajām iestādēm.

KONTEKSTS

Bērnu tiesību aizsardzība — ES informācija

AKTS

Padomes Lēmums 2003/93/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko pilnvaro dalībvalstis Eiropas Kopienas interesēs ratificēt 1996. gada Hāgas Konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem (OV L 48, 21.2.2003., 1.–2. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 2008/431/EK (2008. gada 5. jūnijs), ar ko pilnvaro dažas dalībvalstis Eiropas Kopienas interesēs ratificēt 1996. gada Hāgas Konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem vai tai pievienoties, kā arī pilnvaro dažas dalībvalstis nākt klajā ar deklarāciju par Kopienas tiesību aktu attiecīgu iekšēju noteikumu piemērošanu — Konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem (OV L 151, 11.6.2008., 36.–48. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.07.2016

Top