Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rīcības plāns Stokholmas programmas īstenošanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rīcības plāns Stokholmas programmas īstenošanai

Šis rīcības plāns ir ceļvedis, kā īstenot politiskās prioritātes, kuras izklāstītas Stokholmas programmā tiesiskuma, brīvības un drošības telpai laikā no 2010. līdz 2014. gadam.

AKTS

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nodrošināšana Eiropas pilsoņiem — Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plāns [COM(2010) 171 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības (ES) prioritātes tiesiskuma, brīvības un drošības telpas izveidē 2010.–2014. gadā ir izklāstītas Stokholmas programmā. Šī rīcības plāna mērķis ir īstenot šīs prioritātes, kā arī sagatavoties nākotnē risināmajiem uzdevumiem gan Eiropas, gan pasaules mērogā.

Tiesību Eiropa

Rīcības plānā paredzēti pasākumi, lai nodrošinātu pamattiesību aizsardzību. Piemēram, viens no pasākumiem ir nostiprināt datu aizsardzības tiesības, pieņemot jaunu un visaptverošu tiesisko regulējumu, kā arī iestrādājot datu aizsardzības principus visās ES rīcībpolitikās, tiesībaizsardzībā, noziegumu novēršanā un starptautiskajās attiecībās. Iecerēti arī pasākumi, lai apkarotu visu veidu diskrimināciju, rasismu, ksenofobiju un homofobiju. Īpaša uzmanība veltīta bērna tiesību aizsardzībai un mazaizsargāto iedzīvotāju, īpaši noziegumos un terorismā cietušo, aizsardzībai. No noziedzības un terorisma cietušo aizsardzības labad Komisija nāks klajā ar priekšlikumu par visaptverošu instrumentu un praktiskiem pasākumiem, tostarp par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Komisija arī sagatavos likumdošanas priekšlikumus par personu tiesībām kriminālprocesā un par pasākumiem saistībā ar aizturēšanu. Bez tam rīcības plānā paredzēti pasākumi, lai stiprinātu Eiropas pilsoņu tiesības, jo īpaši tādās jomās kā brīvas pārvietošanās tiesības, aizsardzība ārpussavienības valstīs un pilsoniskā iesaistīšanās.

Tiesiskuma Eiropa

Lai stiprinātu Eiropas tiesiskuma telpu, rīcības plānā izklāstīti pasākumi, kā plašāk izmantot savstarpējas atzīšanas principu. Piemēram, tiks sagatavoti likumdošanas priekšlikumi par pierādījumu iegūšanu un vākšanu, diskvalifikācijām un naudas sodiem krimināllietās. Komisija arīdzan ir nodomājusi ierosināt jaunus tiesību aktus civillietu jomā, piemēram, saistībā ar laulības šķiršanu, un pārskatīt regulu par spriedumiem civillietās un komerclietās. Lai savstarpējas atzīšanas princips patiešām darbotos, Komisija veiks pasākumus, lai stiprinātu savstarpējo uzticību. Tālab tiks ierosināti pasākumi, lai izstrādātu kopējos minimālos standartus krimināltiesībās un civiltiesībās. Turklāt, lai Eiropas pilsoņi varētu labāk izmantot Eiropas tiesiskās telpas sniegtās priekšrocības, Komisija ierosinās pasākumus, lai atvieglotu tiesu pieejamību (tiesību akti par civilstāvokļa dokumentiem) un atbalstītu saimniecisko darbību (likumdošanas priekšlikumi par spriedumu izpildi). Tajā pašā laikā Komisija ir nodomājusi palielināt ES starptautisko klātbūtni civiltiesību un krimināltiesību jomā, galvenokārt piedaloties sarunās ar ārpussavienības valstīm par nolīgumiem un konvencijām.

Eiropa, kas aizsargā

Lai labāk aizsargātu iedzīvotājus un cīnītos ar pārrobežu noziedzību, rīcības plānā paredzēts izstrādāt iekšējās drošības stratēģiju. Komisija arīdzan vēlas uzlabot pašreizējos drošības instrumentus, jo īpaši tos, kas saistīti ar informācijas plūsmas pārvaldību, kā arī ierosināt ieviest tehnoloģiskos drošības rīkus, piemēram, notiesāto trešo valstu valstspiederīgo Eiropas reģistru. Turklāt rīcības plānā paredzēts pilnveidot politiku cīņai ar pārrobežu noziegumiem, proti, gādāt par labāku sadarbību Eiropas tiesībaizsardzības jomā, tostarp starp Eiropas Policijas biroju, Eurojust un Eiropas Ārējo robežu aģentūru (Frontex), kā arī par sekmīgāku noziegumu novēršanu. Lai nodrošinātu aizsardzību pret smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību, rīcības plānā paredzēti konkrēti noziedzības apkarošanas pasākumi, tostarp likumdošanas priekšlikumi par:

 • cilvēku tirdzniecību;
 • bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju;
 • kibernoziedzību un tīklu un informācijas drošību;
 • finanšu noziegumiem un korupciju;
 • narkotikām;
 • terorismu.

Komisija arīdzan ir iecerējusi pastiprināt ES spējas novērst visu veidu katastrofas (dabas un cilvēku radītas), sagatavoties tām un reaģēt uz tām. Tālab rīcības plānā paredzēti pasākumi, kas papildina un pilnveido ES katastrofu pārvarēšanas politiku.

Piekļuve Eiropai

Komisija veiks pasākumus, lai pilnveidotu integrētu pieeju ES ārējo robežu pārvaldībai. Piemēram, tiks sagatavoti likumdošanas priekšlikumi grozīt Frontex regulu, Šengenas Robežu kodeksu un Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (Eurosur). Komisija arīdzan ierosinās izveidot ieceļošanas un izceļošanas sistēmu (EES) un reģistrētu ceļotāju programmu (RTP). Bez tam Komisija turpinās vīzu režīma liberalizāciju, proti, vedīs sarunas ar ārspussavienības valstīm par vīzu režīma atvieglošanu un ieviesīs vīzu informācijas sistēmu (VIS).

Solidaritātes Eiropa

Komisija ir iecerējusi īstenot dinamisku un visaptverošu imigrācijas politiku, kas balstīsies uz pasākumiem, kuru mērķis ir:

 • sīkāk izstrādāt ES globālo pieeju migrācijai, lai palielinātu sadarbību ar trešām valstīm;
 • atbalstīt migrāciju, kas atbilst ES valstu darba tirgu vajadzībām;
 • veicināt migrantu integrāciju un tiesību ievērošanu;
 • cīnīties ar nelegālo migrāciju, noslēdzot nolīgumus par atpakaļuzņemšanu un īstenojot atgriešanās politiku;
 • ņemt vērā stāvokli, kādā nonāk nepilngadīgie bez pavadības.

Komisija arīdzan tiecas īstenot kopēju patvēruma politiku, lai izveidotu patvēruma meklētāju kopēju aizsardzības telpu, kurā ES dalībvalstis uzņemas kopīgus pienākumus. Rīcības plānā paredzēts nostiprināt ārējo dimensiju, sadarbojoties ar ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos, pilnveidojot ES teritoriālās mobilitātes programmu un izstrādājot jaunas reģionālās aizsardzības programmas.

Eiropa globalizētā pasaulē

Rīcības plānā atzīts, ka pastāv cieša saistība starp tiesiskuma, brīvības un drošības politikas iekšējiem un ārējiem aspektiem. Tāpēc tajā paredzēti pasākumi ārējās dimensijas stiprināšanai, jo īpaši sadarbības un informācijas apmaiņas uzlabošana ES valstu starpā. Bez tam Komisijas mērķis ir ņemt vērā šo ārējo dimensiju attiecībās ar ārpussavienības valstīm, tostarp dažādos nolīgumos un partnerattiecību nolīgumos. Rīcības plānā paredzēts, ka arī turpmāk tiks atbalstīta Eiropas Padomes konvenciju īstenošana, piemēram, par cilvēku tirdzniecību, datu aizsardzību, bērnu aizsardzību, kibernoziedzību un korupciju, kā arī Hāgas konference par starptautiskajām privāttiesībām.

Nākotnes uzdevumi

Lai Stokholmas programmā izvirzītās politiskās prioritātes pārvērstu konkrētos darbos un rezultātos, rīcības plānā paredzēti šādi pasākumi:

 • novērtēt tiesiskuma, brīvības un drošības politiku un mehānismus;
 • nodrošināt apmācību juridisko un drošības profesiju pārstāvjiem, kā arī tiesu un tiesībsargājošām iestādēm;
 • veicināt sabiedrības informētību;
 • veidot dialogu ar pilsonisko sabiedrību;
 • īstenot jaunas finanšu programmas.

Pēdējā atjaunināšana: 28.05.2010

Top