Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas sadarbība noziedzīgu nodarījumu novēršanas jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas sadarbība noziedzīgu nodarījumu novēršanas jomā

Padomes Lēmums 2009/902/TI, ar ko izveido Eiropas Noziedzības novēršanas tīklu (EUCPN)

AKTS

Padomes Lēmums 2009/902/TI (2009. gada 30. novembris), ar ko izveido Eiropas Noziedzības novēršanas tīklu (EUCPN) un atceļ Lēmumu 2001/427/TI.

KOPSAVILKUMS

Noziedzības novēršanas politika Eiropas Savienībā (ES) ir pastiprināta ar iestāžu, kā arī citu ekspertu un speciālistu sadarbību valsts un vietējā līmenī.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to tiek izveidots Eiropas noziedzības novēršanas tīkls (EUCPN), lai atbalstītu noziedzības novēršanas pasākumu izstrādi ES. Tajā paredzēta ES valstu sadarbības sistēma; tīkls atbalsta arī noziedzīgu nodarījumu novēršanas darbības valsts un vietējā līmenī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EUCPN jo īpaši:

sekmē sadarbību, kontaktus un informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām personām,

apkopo, novērtē un dalās ar informāciju par noziedzības novēršanu,

organizē konferences un citas darbības, lai aktivizētu noziedzības novēršanu un iepazīstinātu ar rezultātiem par darbu pie noziegumu novēršanas,

sniedz savas speciālās zināšanas Eiropas iestādēm (Padomei un Komisijai),

katru gadu ziņo Padomei par savu darbu,

izstrādā un īsteno darba programmu, kurā ņemti vērā attiecīgie noziedzības draudi.

EUCPN mērķi tiek sasniegti, pildot ikgadējo darba programmu, kas ir daļa no daudzgadu stratēģijas (2010.-2015. gadam).

Tīklu veido:

valde, kas atbild par tīkla vispārējo pārvaldību,

sekretariāts, kas sniedz valdei administratīvu atbalstu,

kontaktpunkti, kas atbalsta informācijas un pieredzes apmaiņu starp valstu pārstāvjiem.

Darbības

EUCPN veic virkni darbību, tostarp:

iepazīstina ar labu praksi - izmantojot datubāzi, kurā ietverti ar noziedzības novēršanu saistītu iniciatīvu un projektu piemēri no visas ES (no varmācīgu noziedzīgu nodarījumu līdz kibernoziegumu novēršanai);

organizē konferenci par paraugpraksi - ikgadēju pasākumu politikas veidotājiem, speciālistiem un pētniekiem, lai dalītos un iepazīstinātu ar pieredzi un paraugpraksi noziedzības novēršanas, kā arī drošības un drošuma jomā ES valstīs;

pasniedz Eiropas Balvu par noziedzības novēršanu, kuras mērķis ir apbalvot labāko noziedzības novēršanas projektu Eiropā. Balvu var piešķirt par jebkādu projektu, iniciatīvu vai pasākumu kopumu, kas paredzēts, lai samazinātu noziedzību un bailes no noziedzības konkrētas tēmas ietvaros;

apkopo un veicina ar pētījumiem pamatotus datus un darbības noziedzīgu nodarījumu novēršanai. “Instrumentu” par noziedzīgu nodarījumu novēršanas konkrētiem aspektiem mērķis ir informēt, atbalstīt un iedvesmot vietējos speciālistus un politikas veidotājus, sniedzot faktiskas zināšanas viegli uztverama dokumenta veidā;

izveido un uztur arhīvu ar pētījumiem, rakstiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu, kurš pieejams, izmantojot tiešsaistes bibliotēkas meklēšanas rīku EUCPN tīmekļa vietnē.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 2009. gada 30. novembra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2009/902/TI

30.11.2009.

-

OV L 321, 8.12.2009., 44.-46. lpp.

Pēdējā atjaunināšana: 13.08.2015

Top