Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pirmstiesas uzraudzība — savstarpējā atzīšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pirmstiesas uzraudzība — savstarpējā atzīšana

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2009/829/TI — pirmstiesas uzraudzība (kā alternatīva apcietinājumam)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Šis pamatlēmums ES pilsoņiem, kuri gaida lietas iztiesāšanu citā ES valstī, līdz tiesas sākumam ļauj atgriezties mājās.

Viņu dzīvesvietas valsts viņus uzrauga, izmantojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus pasākumus (ārpus cietuma). Tā, piemēram, nosaka viņiem pienākumu katru dienu pieteikties policijā.

Tas palīdz izvairīties no ilgstoša pirmstiesas apcietinājuma ārvalstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ja aizdomās turētā persona piekrīt atgriezties mājās, valsts, kurā lieta tiks iztiesāta, lemj par uzraudzības* veidu.

Valsts, kurā lieta tiks iztiesāta, savu lēmumu kopā ar apliecinājumu nosūta dzīvesvietas valstij.

Dzīvesvietas valstij 20 darba dienu laikā šis lēmums ir jāatzīst.

Dažos gadījumos valstis lēmumu neatzīst, piemēram, ja:

attiecīgais pārkāpums saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav uzskatāms par noziegumu;

pastāv neatzīšanas pamats (piemēram, pievienotais apliecinājums ir nepilnīgs).

Attiecībā uz dažiem noziegumiem valstīm ir pienākums atzīt lēmumus. Tie ietver:

terorismu;

cilvēku tirdzniecību;

dalību noziedzīgā organizācijā.

Ja aizdomās turētā persona neierodas tiesā, dzīvesvietas valsts var to izdot. Tas nozīmē, ka personu piespiež atgriezties, izmantojot Eiropas apcietināšanas orderi.

Kopš 2014. gada arī Apvienotā Karaliste ir iesaistījusies šajā sistēmā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 2012. gada 1. decembra.

KONTEKSTS

Pirmstiesas pasākumu savstarpējā atzīšana

GALVENIE TERMINI

* Uzraudzības pasākumi var ietvert šādas prasības, kas personai jāpilda:

uzturēties noteiktā vietā;

neizceļot no valsts;

nevadīt automobili;

ziņot varas iestādēm par dzīvesvietas maiņu;

noteiktā laikā pieteikties konkrētā iestādē (piemēram, policijā);

neapmeklēt/nedzīvot noteiktās vietās;

nekontaktēties ar noteiktām personām.

AKTS

Padomes Pamatlēmums 2009/829/TI (2009. gada 23. oktobris), ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2009/829/TI

1.12.2009.

1.12.2012.

OV L 294, 11.11.2009., 20.-40. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā dalībvalstis īsteno Pamatlēmumus 2008/909/TI, 2008/947/TI un 2009/829/TI par tiesas nolēmumu savstarpējo atzīšanu attiecībā uz brīvības atņemšanas sodiem vai ar brīvības atņemšanu saistītiem pasākumiem, probācijas lēmumiem un alternatīvām sankcijām, kā arī uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam (COM(2014) 57 final, 2014. gada 5. februāris)

Komisijas Lēmums 2014/858/ES (2014. gada 1. decembris) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumu par tās vēlmi, lai uz to attiecina Savienības tiesību aktus par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kuri pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kuri nav Šengenas acquis daļa (OV L 345, 1.12.2014., 6.-9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.09.2015

Top