Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Labāka cietušo aizsardzība kriminālprocesā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Labāka cietušo aizsardzība kriminālprocesā

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2012/29/ES — minimālie standarti noziegumos cietušo tiesībām, atbalstam un aizsardzībai.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Pazīstama kā “Cietušo direktīva” tā pastiprina esošos valsts pasākumus ar ES mēroga standartiem par noziegumos cietušo tiesībām, atbalstu un aizsardzību visās ES valstīs.
 • Cietušajiem ir jābūt šādām tiesībām:
  • saprast un tikt saprastam saskarsmē ar iestādēm (piemēram, skaidra un vienkārša valoda);
  • saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža ar iestādi;
  • iesniegt oficiālu sūdzību un saņemt rakstisku apliecinājumu;
  • saņemt mutisko un rakstisko tulkojumu (vismaz iztaujājot vai nopratinot cietušo);
  • saņemt informāciju par lietas virzību;
  • piekļūt cietušo atbalsta dienestiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Tās galvenie mērķi ir nodrošināt, lai noziegumos cietušie saņemtu atbilstīgu informāciju, atbalstu un aizsardzību un varētu piedalīties kriminālprocesā jebkurā ES valstī, kur tika nodarīts kaitējums.
 • Katrai ES dalībvalstij ir jānodrošina, lai cietušie tiktu atzīti un lai pret viņiem attiektos ar cieņu, iejūtīgi un profesionāli atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un bez diskriminācijas (piemēram, pamatojoties uz valstspiederību, uzturēšanās statusu, rasi, ticību, vecumu, dzimumu u. c.).
 • Direktīva nosaka minimālos standartus visiem noziegumos cietušajiem neatkarīgi no cietušo valstspiederības vai uzturēšanās statusa. Tiklīdz ES tiek izdarīts noziegums vai notiek kriminālprocess, cietušajam ir jānodrošina Cietušo direktīvā noteiktās tiesības. Saskaņā ar direktīvu mirušu cietušo ģimenes locekļi paši tiek uzskatīti par cietušajiem.

Direktīva nosaka šādas tiesības:

 • Šiem cietušajiem ir jābūt šādām tiesībām:
  • tikt uzklausītam tiesā;
  • lūgt pārskatīt lēmumu par kriminālvajāšanas neveikšanu;
  • saņemt atlīdzību par izdevumiem;
  • saņemt juridisko palīdzību;
  • atgūt nozagtu īpašumu.
 • Valstu iestādēm ir jāmazina grūtības, ar ko saskaras cietušais, kura dzīvesvieta ir citā ES valstī, nevis tajā, kurā noticis noziedzīgs nodarījums.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2012. gada 15. novembra. ES valstīm tā bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2015. gada 16. novembrim.

KONTEKSTS

Direktīva aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā.

 • Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Upuri”.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI.(OV L 315, 14.11.2012.,57.–73. lpp)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.02.2016

Top