Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
No sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp ES valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

No sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp ES valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Pamatlēmums 2009/315/TI — no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp ES valstīm

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar šo pamatlēmumu nosaka no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņas starp ES valstīm vispārējos principus līdztekus Padomes Lēmumam 2009/316/TI, ar ko izveidoja Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).
 • Tā mērķis ir neļaut noziedzniekiem slēpt savu pagātni, pārceļoties uz citu ES valsti, kas nav valsts, kurā viņi tika notiesāti. Tas tiek darīts, nodrošinot, ka vajadzības gadījumā ir pieejama informācija par visiem viņus notiesājošiem spriedumiem neatkarīgi no tā, kurā ES valstī viņi tika notiesāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Pamatlēmuma mērķi:

 • noteikt ES valstij, kurā tiek notiesāts citas ES valsts valstspiederīgais, pienākumu nosūtīt informāciju par šādu notiesājošu spriedumu attiecīgās personas valstspiederības valstij;
 • noteikt personas valstspiederības ES valstij saņemtās informācijas par notiesājošiem spriedumiem glabāšanas pienākumus, kā arī procedūras, kas šai ES valstij ir jāievēro, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju par tās valstspiederīgajiem;
 • izveidot noteikumu kopumu attiecībā uz tādas datorizētas sistēmas izveidi, kas paredzēta apmaiņai ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem.

Iestāžu norādīšana

ES valstu pienākums ir norādīt centrālās iestādes, kuras veic ar informācijas apmaiņu saistītos uzdevumus.

Notiesājošo spriedumu reģistrācija un informācijas glabāšana

Notiesāšanas ES valstij ir jāreģistrē informācija par notiesātās personas valstspiederību vai valstspiederībām un jāinformē šīs personas valstspiederības ES valsts vai valstis par notiesājošiem spriedumiem, sniedzot informāciju par:

 • notiesāto personu;
 • notiesājošā sprieduma būtību un saturu;
 • noziedzīgo nodarījumu, kas ir notiesājošā sprieduma pamatā.

Notiesātās personas valstspiederības ES valstij ir jāglabā tai nosūtītā informācija, lai atbildētu uz informācijas lūgumiem par tās valstspiederīgo sodāmību. Šajā atbildē:

 • jābūt iekļautai informācijai par notiesājošiem spriedumiem tās teritorijā, citās ES valstīs un ārpussavienības valstīs;
 • tā jāsniedz 10 darbdienās vai arī 20 darbdienās, ja lūgumu par savu sodāmību iesniegusi pati persona.

Informācijas apmaiņa

 • Ar informāciju var apmainīties saistībā ar kriminālprocesu vai jebkādiem citiem mērķiem, piemēram, atlases vajadzībām pirms pieņemšanas darbā. Lai gan atbildes uz pieprasījumiem saistībā ar kriminālprocesu jāsniedz obligāti, atbildes uz lūgumiem citiem mērķiem jāsniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
 • Ja ES valsts centrālā iestāde saņem lūgumu sniegt informāciju no attiecīgas valsts iestādes, tā savukārt var lūgt informāciju no citas ES valsts, jo īpaši no attiecīgās personas valstspiederības valsts.
 • Ja ES valsts centrālā iestāde no citas ES valsts valstspiederīgā saņem lūgumu sniegt informāciju par tā sodāmību, tai jālūdz informācija no šīs personas valstspiederības valsts un tā jānorāda izdotajā apliecībā.

Apvienotās Karalistes dalība sistēmā

Pamatojoties uz tiesībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 36. protokolā, Apvienotā Karaliste ir nolēmusi atkal pievienoties ECRIS sistēmai, sākot ar 2014. gada 1. decembri. Tas tika apstiprināts ar Komisijas Lēmumu 2014/858/ES.

Īstenošana

 • Ziņojumā, kuru 2016. gadā publicēja Eiropas Komisija, ir aprakstīta pamatlēmuma īstenošana ES valstīs. Tajā ir norādīts, ka sodāmības reģistru datu apmaiņa starp ES valstīm ir būtiski uzlabojusies.
 • 22 ES valstis ir informējušas Eiropas Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai šo pamatlēmumu iekļautu to tiesību aktos. Piecas no sešām valstīm, kuras nav informējušas Komisiju par veiktajiem pasākumiem, sodāmības reģistru datu apmaiņai izmanto ECRIS.
 • Dažos gadījumos atsevišķi pamatlēmuma aspekti nav pareizi vai pilnībā iekļauti valstu tiesību aktos un Komisija ir aicinājusi steidzami rīkoties.

KOPŠ KURA LAIKA PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2009. gada 27. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tas bija jāiekļauj līdz 2012. gada 27. aprīlim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI (2009. gada 26. februāris) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm (OV L 93, 7.4.2009., 23.–32. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 2009/316/TI (2009. gada 6. aprīlis) par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. pantu (OV L 93, 7.4.2009., 33.–48. lpp.)

Komisijas Lēmums 2014/858/ES (2014. gada 1. decembris) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumu par tās vēlmi, lai uz to attiecina Savienības tiesību aktus par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kuri pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kuri nav Šengenas acquis daļa (OV L 345, 1.12.2014., 6.–9. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenots Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmums 2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm (COM(2016) 6 final, 19.1.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.01.2017

Top