Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES sadarbība krimināllietās — personas datu aizsardzība (līdz 2018. gadam)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES sadarbība krimināllietās — personas datu aizsardzība (līdz 2018. gadam)

 

KOPSAVILKUMS:

Pamatlēmums 2008/977/TI — tādu personas datu aizsardzība, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir aizsargāt iedzīvotāju pamattiesības un pamatbrīvības, kad saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu par tiem vai saistībā ar kriminālsodu izpildi tiek apstrādāti viņu personas dati.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Šis pamatlēmums attiecas gan uz tādu personas datu apstrādi, kas pilnībā vai daļēji veikta ar automatizētiem līdzekļiem (izmantojot informācijas tehnoloģijas), gan uz tādu personas datu apstrādi, kuri veido daļu no kartotēkas un kuru apstrādi neveic ar automatizētiem līdzekļiem (t. i., veic cilvēki).

Datu apstrāde

 • Kompetentās Eiropas Savienības (ES) iestādes var vākt personas datus tikai konkrētiem, precīzi formulētiem un likumīgiem mērķiem. Datu apstrāde ir pieļaujama tikai tam mērķim, kuram dati ir iegūti. Datu apstrāde citiem mērķiem ir atļauta tikai atsevišķos gadījumos vai tad, ja tiek noteiktas piemērotas garantijas (piem., datu padarīšana par anonīmiem).
 • Principā nav atļauts veikt tādu personas datu apstrādi, kuri atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisku vai filozofisku pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī attiecas uz veselību vai seksuālo dzīvi. Šādu datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams un tad, ja ir izveidotas atbilstošas garantijas.
 • Neprecīzus personas datus ir jālabo un jāatjaunina vai jāpapildina, ja tas ir iespējams. Tiklīdz kā dati vairs nav nepieciešami tam mērķim, kuram dati ir iegūti, tie ir jādzēš, jāpadara anonīmi vai atsevišķos gadījumos jāliedz tiem piekļuve. Regulāri jāpārskata personas datu uzglabāšanas nepieciešamība, nosakot termiņus to dzēšanai.
 • ES valstu kompetentās iestādes pirms personas datu pārsūtīšanas vai atklāšanas pārbauda personas datu kvalitāti, aktualitāti un pilnību. Lai varētu pārbaudīt, vai datu apstrāde ir likumīga un nodrošināt datu integritāti un drošību, katru datu pārsūtīšanas reizi reģistrē vai dokumentē.

Datu pārsūtīšana

 • No citas ES valsts saņemtus personas datus apstrādā tikai tam mērķim, kādam tie ir pārsūtīti. Atsevišķos gadījumos tos tomēr var apstrādāt citiem mērķiem, piemēram, saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai kriminālvajāšanu par tiem, saistībā ar citu kriminālsodu izpildi vai saistībā ar sabiedrības drošības draudu novēršanu. Datu saņēmēja ES valsts respektē jebkurus ierobežojumus datu apmaiņai, kas paredzēti datu nosūtītājas valsts tiesību aktos.
 • Noteiktos apstākļos datu saņēmēja ES valsts drīkst pārsūtīt personas datus ārpussavienības valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šim nolūkam tai ES valstij, kas pirmā padarījusi datus pieejamus, jāsniedz sava piekrišana. Tikai steidzamos gadījumos datus drīkst pārsūtīt, iepriekš nesaņemot piekrišanu. Izņēmuma gadījumos personas datus var pārsūtīt privātām personām ES valstīs, ja piekrišanu sniegusi tās valsts kompetentā iestāde, no kuras dati ir saņemti.

Datu subjektu tiesības

 • Datu subjektu informē par jebkuru ar viņu saistītu personas datu vākšanu un apstrādi. Tomēr gadījumos, kad dati tiek pārsūtīti no vienas ES valsts citai valstij, pirmā valsts var pieprasīt, lai otrā neizpauž subjektam nekādu informāciju.
 • Datu subjekts drīkst pieprasīt apstiprinājumu par to:
  • vai viņa dati ir pārsūtīti;
  • kas ir saņēmēji, kādi dati ir apstrādāti;
  • ka ir veiktas nepieciešamās datu pārbaudes.
 • Atsevišķos gadījumos ES valstis var ierobežot subjekta piekļuvi informācijai. Jebkurš lēmums, ar kuru ierobežo piekļuvi, jāsniedz datu subjektam rakstiski kopā ar tā faktiskajiem vai tiesiskajiem iemesliem. Datu subjekts ir arī jāinformē par tā tiesībām iesniegt sūdzību par šādu lēmumu.
 • Datu subjekts var pieprasīt, lai ar viņu saistītie personas dati tiek laboti, dzēsti vai tiem tiek liegta piekļuve. Jebkurš atteikums jāsniedz rakstiski kopā ar informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību vai iesniegt pārsūdzību tiesā.
 • Jebkura persona var pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas tai radušies saistībā ar personas datu nelikumīgu apstrādi vai jebkādas citas rīcības dēļ, kas nav savienojama ar šo pamatlēmumu. Datu subjekta tiesību pārkāpšanas gadījumā tam ir tiesības iesniegt pārsūdzību tiesā.

Datu apstrādes drošības pasākumi

 • Kompetentajām iestādēm jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai aizsargātu personas datus pret nelikumīgām apstrādes formām. Tas ietver nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu un nesankcionētu atklāšanu, kā arī piekļuvi personas datiem. Jo īpaši konkrēti pasākumi ir jāveic attiecībā uz datu automatizētu apstrādi.
 • Valsts uzraudzības iestādes ES valstīs veic šī pamatlēmuma izpildes uzraudzību un sniedz konsultācijas. Tādēļ kompetentajām iestādēm ir piešķirtas izmeklēšanas pilnvaras, efektīvas iejaukšanās pilnvaras, kā arī pilnvaras uzsākt procesuālas darbības. ES valstīm jānosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kas jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā ar šo pamatlēmumu pieņemtie noteikumi.

Atcelšana

Pamatlēmumu 2008/977/TI atceļ ar Direktīvu (ES) Nr. 2016/680 no 2018. gada 6. maija.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2009. gada 19. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 60.–71. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2016

Top