Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls - sadarbība noziedzības apkarošanā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls - sadarbība noziedzības apkarošanā

Šajā lēmumā ir paredzēti nosacījumi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbības turpināšanai, un vienlaikus ar to atceļ Vienoto rīcību 98/428/TI, saskaņā ar kuru tas tika izveidots.

AKTS

Padomes Lēmums 2008/976/TI (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

KOPSAVILKUMS

Šajā lēmumā ir paredzēti nosacījumi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbības turpināšanai, un vienlaikus ar to atceļ Vienoto rīcību 98/428/TI, saskaņā ar kuru tas tika izveidots.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu paplašina Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla funkcijas, izveido tālsakaru līdzekli (drošu tālsakaru kanālu), kā arī izskaidro tīkla attiecības ar Eurojust (*).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla struktūra

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu veido viena vai vairākas kontaktpersonas katrā Eiropas Savienības valstī. No katras valsts kontaktpersonu vidus ieceļ attiecīgās valsts korespondentu un tehnisko jautājumu korespondentu, kurš risina jaunā tālsakaru kanāla jautājumus.

Kontaktpersonas darbojas saistībā ar tiesu sadarbību krimināllietās, un tām jābūt pietiekamām valodas zināšanām, lai spētu sazināties ar citu valstu kontaktpersonām. Valstu jau ieceltie tiesneši koordinatori ir jāpievieno Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam. Tīklā ir pārstāvēta arī Eiropas Komisija, un tā darbību administrē sekretariāts.

Funkcijas

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls darbojas nolūkā atvieglot saziņu starp kontaktpersonām, organizējot sanāksmes un sniedzot pamatinformāciju.

Kontaktpersonas atvieglo ES valstu tiesu iestāžu sadarbību, jo īpaši cīņā pret smagiem noziegumiem, un dod iespēju izveidot piemērotu saziņu un informācijas apmaiņu ar citu ES valstu kontaktpersonām un tiesu iestādēm.

Bez tam, kontaktpersonas vajadzības gadījumā iesaistās apmācību pasākumu organizēšanā sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu un popularizē tos.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla dalībnieku sanāksmes, uz ko aicina vismaz trīs kontaktpersonas no katras valsts, notiek vismaz trīs reizes gadā un kalpo par diskusiju forumu tiesu iestāžu sadarbības jautājumu apspriešanai, jo īpaši saistībā ar ES tiesību aktiem. Diskusijas kalpo par pamatu tiesību aktu iespējamai pieņemšanai un starptautiskās sadarbības uzlabošanai. Valsts korespondenti un tehnisko jautājumu korespondenti sanāk kopā vismaz reizi gadā saskaņā ar ad hoc principu.

Sekretariāts

Sekretariāts nodrošina kontaktpersonas ar atjauninātu informāciju par valstu tiesu un procesuālajām sistēmām un atbilstīgo juridisko instrumentu tekstiem, kas pieejami tīmekļa vietnē. Tas arī nodrošina drošu tālsakaru kanālu datu un tiesu iestāžu sadarbības lūgumu plūsmai.

Sekretariāta darbību finansē no Eurojust budžeta, kas ir papildu organizācija, kurai, pamatojoties uz konsultācijām un informācijas apmaiņu, ir privileģētas attiecības ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

Pārskatatbildība

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls ik pēc diviem gadiem atskaitās Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par savām darbībām, un Padome reizi četros gados izvērtē, kā tīkls darbojas, par pamatu ņemot ziņojumu, ko Komisija izstrādājusi sadarbībā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

KONTEKSTS

Principu, kas paredz tiesu lēmumu krimināllietās savstarpēju atzīšanu, īsteno pakāpeniski, tiesu iestāžu kontaktiem aizvien vairāk notiekot tiešā veidā. Šo pārmaiņu un ES 2004. un 2007. gadā notikušās paplašināšanās dēļ Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls ir kļuvis īpaši nozīmīgs.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnē.

KAD LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 2008. gada 24. decembra.

GALVENIE TERMINI

(*)Eurojust : ES tiesu iestāžu sadarbības struktūra.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2008/976/TI

24.12.2008.

-

OV L 348, 24.12.2008., 130.-134. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija par Eiropas Savienības dalībvalstu tieslietu ministriju likumdošanas sadarbības tīkla izveidi ( Oficiālais Vēstnesis C 326, 20.12.2008., 1.-2. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 12.06.2015

Top