Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cīņa pret organizēto noziedzību — noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cīņa pret organizēto noziedzību — noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to kriminalizē nodarījumus, kas saistīti ar dalību noziedzīgā organizācijā.

Tā mērķis ir saskaņot Eiropas Savienības (ES) valstu tiesību aktus par šādu nodarījumu kriminalizāciju, kā arī noteikt sankcijas par šādiem nodarījumiem.

Noziedzīgie nodarījumi

Pastāv divi rīcības veidi, no kuriem ES valstīm vismaz viens ir jāatzīst kā noziedzīgs nodarījums:

 • 1.

  aktīva dalība organizācijas noziedzīgās darbībās, apzinoties tās mērķi vai nolūku izdarīt noziegumus;

 • 2.

  vienošanās par noziegumu izdarīšanu, pat ja attiecīgā persona nepiedalās faktiskajā darbības izpildē.

Sankcijas

ES valstīm ir jānosaka sankcijas par iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

 • Attiecībā uz 1. punktā minētajiem nodarījumiem prasība ir vismaz 2 gadu cietumsods kā maksimālais sods.
 • Attiecībā uz 2. punktā minētajiem nodarījumiem prasība ir vismaz 2 gadu cietumsods kā maksimālais sods vai cietumsods, kas ir līdzvērtīgs plānotajām darbībām.

Īpašos apstākļos sankcijas var samazināt, piemēram, gadījumā, ja likumpārkāpējs atsakās no noziedzīgajām darbībām vai identificē vai nodod tiesai pārējos likumpārkāpējus.

Saskaņā ar šo pamatlēmumu ES valstīm ir jāievieš noteikumi, kuru mērķis ir saukt pie atbildības juridiskās personas (piemēram, uzņēmumus) par nodarījumiem, ja tos šo uzņēmumu vārdā izdarījusi persona, kas attiecīgajā organizācijā ir nozīmīgā amatā.

Sankcijām juridiskajām personām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Tiem vajadzētu būt naudas sodiem, taču sankcijas var būt arī šādas:

 • tiesību uz valsts palīdzību atņemšana;
 • īslaicīgs vai pastāvīgs aizliegums veikt komercdarbību un nozieguma izdarīšanai izmantotu uzņēmumu slēgšana;
 • nodošana tiesas uzraudzībā;
 • uzņēmuma darbības izbeigšana vai tā likvidēšana ar tiesas lēmumu.

Kriminālvajāšanas jurisdikcija un koordinēšana

ES valstu jurisdikcija ir jāpiemēro nodarījumiem, ja tos pilnībā vai daļēji ir izdarījuši tās valstspiederīgie vai tie ir izdarīti tādas juridiskas personas labā, kas veic darbību attiecīgās valsts teritorijā.

Ja uz nodarījumiem attiecas vairāk nekā vienas valsts jurisdikcija, tām jāsadarbojas, piemēram, izmantojot Eurojust, lai nolemtu, kura no tām uzsāks likumpārkāpēju kriminālvajāšanu, un lai centralizētu tiesvedību.

Īpaši jāņem vērā:

 • noziedzīgā nodarījuma veikšana vieta;
 • likumpārkāpēja valstspiederība vai dzīvesvieta;
 • cietušā izcelsmes valsts;
 • teritorija, kurā likumpārkāpējs notverts.

KOPŠ KURA LAIKA PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Pamatlēmums 2008/841/TI ir piemērojams kopš 2008. gada 11. novembra.

KONTEKSTS

Jau kopš pagājušā gadsimta 90.-tajiem gadiem ES veic pasākumus, lai cīņu pret organizēto noziedzību padarītu efektīvāku.

 • 1997: ES pieņem pirmo rīcības plānu cīņai pret organizēto noziedzību.
 • 1998: ES pieņem Kopīgo rīcību 98/733/TI par līdzdalību noziedzīgā organizācijā.
 • 2000: Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņem ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību — pirmo pasaules mēroga juridisko instrumentu cīņai pret starptautisko organizēto noziedzību, kas stājās spēkā 2003. gadā.
 • 2002: ES pieņem Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (jēdzienu “teroristu grupa” definē, pamatojoties uz Kopīgajā rīcībā 98/733/TI sniegto jēdziena “noziedzīga organizācija” definīciju).
 • 2004: Eiropas Komisijas paziņojumā atzīta nepieciešamība uzlabot pasākumus cīņai pret organizēto noziedzību; pieņemot Padomes Lēmumu 2004/579/EK, ES pievienojas ANO konvencijai;
 • 2008: ES pieņem Pamatlēmumu 2008/841/TI, ar ko atceļ un aizstāj Kopīgo rīcību 98/733/TI.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42.–45. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās protokoli

Padomes Lēmums 2004/579/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību noslēgšanu Kopienas vārdā (OV L 261, 6.8.2004., 69. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.12.2016

Top